Άρθρο 13 – Διαχείριση εσόδων Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού

1. Τα έσοδα από τους πάσης φύσεως πόρους του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού διατίθενται:
α. Για την κάλυψη των κάθε μορφής εξόδων λειτουργίας του,
β. Για κάθε δραστηριότητα που συνάδει με το νόμο και τους σκοπούς του.
2. α. Οι διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού φροντίζουν για την έγκαιρη διασφάλιση των εσόδων του, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως εκ του νόμου υπεύθυνου για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του φορέα. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνούν για την έγκαιρη πληροφόρηση για τις πάσης φύσεως δυνατότητες εξασφάλισης εσόδων, καθώς και για τη διενέργεια των σχετικών αναγκαίων προκαταρκτικών ενεργειών. Μετά την έγκριση των διαφόρων εσόδων από το Δ.Σ , οι ως άνω διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση και είσπραξη των εσόδων.
β. Η έγκριση των εσόδων εκ μέρους του Δ.Σ παρέχεται, για μεν τα γενικά καθώς και τα προϋπολογισθέντα έσοδα, στο πλαίσιο της έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού, για δε τα τυχόν έκτακτα έσοδα με ειδικές προς τούτο αποφάσεις του Δ.Σ. , οι οποίες λαμβάνονται με τη διαδικασία που καθορίζεται ανωτέρω στις σχετικές με το Δ.Σ. διατάξεις του παρόντος.