Άρθρο 08 – Αρμοδιότητες και διάρθρωση των Διευθύνσεων

1. Αντικείμενο των Διευθύνσεων του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 είναι η μέριμνα και διεκπεραίωση των πολιτισμικών, διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του Οργανισμού, η προώθηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του καθώς και η μέριμνα και διαχείριση των τεχνικών-τεχνολογικών θεμάτων του φορέα.
2. Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται ειδικότερα ως εξής:
Α. Διεύθυνση Βιβλίου και Ανάγνωσης
Έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτισμικής πολιτικής του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού. Ειδικότερα, η Διεύθυνση:
αα. διαχειρίζεται και υποστηρίζει την πληροφοριακή βάση δεδομένων βιβλιολογικού χαρακτήρα ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ,
ββ. αναλαμβάνει την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτισμικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και ερευνών για διαφορετικές κατηγορίες κοινού (παιδιά, σχολικές ομάδες, ενήλικες, οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, κ.ά.) με τον σχεδιασμό και επιμέλεια οπτικοακουστικού αρχείου συγγραφέων, μεταφραστών, κριτικών και εικονογράφων και εν γένει επαγγελμάτων που συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης του βιβλίου, εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης στα επαγγέλματα του βιβλίου καθώς και την αξιοποίηση και ταξινόμηση του υπάρχοντος εντύπου και ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού, της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού,
γγ. διαχειρίζεται και οργανώνει προγράμματα μετάφρασης, προωθεί αναγνωστικές πρακτικές, αναπτύσσει συνεργασίες και ανταλλαγές με φυσικά πρόσωπα, αντίστοιχους φορείς και ιδρύματα, προωθεί το βιβλίο στο εσωτερικό και το εξωτερικό, προγραμματίζει παράλληλες πολιτισμικές εκδηλώσεις,
δδ. μεριμνά για την παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων (καταλόγων, βιβλίων, εκπαιδευτικών εντύπων κ.ά.) στο πλαίσιο των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού.
Β. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντικείμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η μέριμνα και η διεκπεραίωση του συνόλου των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού, καθώς και η προώθηση και διαχείριση των εν γένει οικονομικών δραστηριοτήτων του. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών φέρει τις ευθύνες, έχει τις αρμοδιότητες και διέπεται από τα ασυμβίβαστα που καθορίζονται από το Δημόσιο Λογιστικό (ν. 4270/2014) και τη κείμενη νομοθεσία.
Οι επιμέρους αρμοδιότητες κατανέμονται στα κατά το άρθρο 6 παρ. 1 α.β. Τμήματά του ως εξής:
αα. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Λειτουργίας
Έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του συνόλου των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού, την ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντικής απασχόλησης, πρακτικής άσκησης και επιστημονικής εξειδίκευσης σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού, τη διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και υποχρεώσεών του, τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του, την τήρηση Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. και Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, την φύλαξη και αρχειοθέτηση του σχετικού διοικητικού Αρχείου καθώς και την αρμοδιότητα σύναψης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
ββ. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Χρηματοδοτήσεων και Χορηγιών
Έχει ως αντικείμενο τη μέριμνα για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, την εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, την εξόφληση τίτλων πληρωμής καθώς και τη σύνταξη του απολογισμού-ισολογισμού, την είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού, την τήρηση και φύλαξη των αναγκαίων βιβλίων και του σχετικού αρχείου, την ανάπτυξη και διαχείριση της εμπορικής δραστηριότητάς του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τις χρηματοδοτήσεις και χορηγίες προς τον φορέα.
γγ. Τμήμα Οικονομίας του Βιβλίου και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Έχει ως αντικείμενο την προώθηση διαρθρωτικών μέτρων υποστήριξης της πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής βιβλίου και των συντελεστών της, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής για την προώθηση του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού μέσου και της οικονομίας του βιβλίου ως δημιουργικής βιομηχανίας, με την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων ως προς το εργασιακό, φορολογικό και το εν γένει καθεστώς που διέπει ολόκληρη την αλυσίδα της παραγωγής βιβλίου και των συναφών επαγγελμάτων, με σχετική διαμεσολάβηση ενώπιον φορέων και αρχών αναφορικά με επαγγελματικά θέματα και με προώθηση νομοθετικών μέτρων και αναπτυξιακών πολιτικών.
Γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των μηχανολογικών, κτιριακών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού, της εγκατάστασης των συναφών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθαριότητας και υγιεινής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
Το αντικείμενο των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υποπερ.αγ. της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 6 και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται ως εξής:
α. Το Τμήμα Υποδομών και Εγκαταστάσεων ΤΠΕ έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση, συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των μηχανολογικών και κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού.
β. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών, ψηφιακών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων, το σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και ασφάλεια συστημάτων και δικτύων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού, τη μέριμνα για την παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμισή τους, καθώς και τη συντήρηση και αποθήκευση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού.

 • 12 Απριλίου 2019, 14:04 | Σωκράτης Καμπουρόπουλος

  Η διάρθωση της Διεύθυνσης Βιβλίου και Ανάγνωσης σε Τμήματα δεν προσδιορίζεται. Μια πρόταση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της: Τμήμα Α’ Υποστήριξης των Αναγνωστών και Κοινωνικης Διάδοσης της Ανάγνωσης, Τμήμα Β’ Προώθησης του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό, Τμήμα Γ’, Ερευνών, Μελετών και Αρχείων.

 • 12 Απριλίου 2019, 14:10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

  Σχετικά με το άρθρο 8 παρ.2 περ.Α(γγ): Στο σημείο αυτό μπορεί να προστεθεί ρητά η συνεργασία του με το “Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού” ειδικά στη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου

 • 12 Απριλίου 2019, 12:42 | ΠΕΕΜΠΙΠ

  Ως προς τα σημεία 2 Α ββ, γγ κ.λπ., επισημαίνουμε και πάλι την ανάγκη ουσιαστικών και δημιουργικών συμπράξεων με πανεπιστημιακές σχολές που προσφέρουν μεταφραστικές σπουδές, αλλά και σπουδές βιβλιοθηκονομίας και αρχειονομίας, καθώς και με την Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας και όλους τους σχετικούς συλλόγους και ενώσεις.

  Όσον αφορά το σημείο Β γγ, δεν αντιλαμβανόμαστε πώς το Τμήμα Οικονομίας του Βιβλίου και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων νομιμοποιείται για εργασιακά θέματα και πώς θα μπορεί να αντιπροσωπεύει δίκαια επαγγελματικές κατηγορίες που εκ των πραγμάτων έχουν σχέση εργοδότη-εργαζομένου. Πώς θα μπορέσει ένα τέτοιο τμήμα να είναι αντικειμενικό όταν θα επιχειρεί να ισορροπεί ή να ρέπει προς διάφορα συμφέροντα; Δεν θα έπρεπε να προβλέπεται διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς για την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων ως προς το εργασιακό κ.λπ.; Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι επιχειρείται η ανάληψη της αντιπροσώπευσης των επαγγελματικών κατηγοριών του βιβλίου, χωρίς συζήτηση και χωρίς να έχει ζητηθεί καν.

 • 3 Απριλίου 2019, 11:04 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ

  Στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου στο εξωτερικό θα πρέπει να δημιουργηθεί Τμήμα το οποίο να έχει αποκλειστικό σκοπό την
  δικτύωση της Ελλάδας του βιβλίου με τα αξιόλογα Διεθνή Φεστιβάλ Βιβλίου και Ποίησης τα οποία υπάρχουν ανά την Ευρώπη.

  Ενδεικτικά αναφέρω Διεθνή Φεστιβάλ Βιβλίου και Ποίησης της Ευρώπης:

  Ιταλία :

  Turin International Book Fair

  Parole Spalancate – International Poetry Festival, Genova

  Γερμανία :

  Berlin International Literature Festival

  European Children’s Book Fair, Saarbrücken – Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse

  Ολλανδία :

  Crossing Border International Music and Literature Festival, The Hague

  Poetry International Festival Rotterdam

  Πολωνία :

  Warsaw International Book Fair

  Literacki Sopot – International Literary Festival

  Πορτογαλία:
  Folio International Literary Festival, Óbidos

  Βουλγαρία :

  Sofia International Book Fair and Literary Festival

  Κύπρος :

  International Literary Festival, to the sea-girt shores of Cyprus

  Δανία :

  Louisianna International Literature Festival, Denmark

  Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) :

  Bloody Scotland – International Crime Writing Festival

  Edinburgh International Book Festival

  Stanza International Poetry Festival

  Γαλλία:

  Quais du Polar – International Festival for Crime Fiction, Lyon

  International Antiquarian Book Fair, Paris