Άρθρο 02 – Διορισμός και αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, με τη σχετική ποσόστωση που προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α’ 196) και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Δ.Σ. συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τρεις αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες του πολιτισμού, καθώς και τρεις εκπρόσωποι των πιο αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων των συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα ασκεί μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πιο πάνω οργανώσεις αρνούνται ή παραλείπουν μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να υποδείξουν εκπροσώπους τους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού προβαίνει στη συμπλήρωση της σύνθεσης του Δ.Σ. κατά την κρίση του. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση του Οργανισμού. Στο Δ.Σ. ανήκει ιδίως : α) η αρμοδιότητα για τη χάραξη της πολιτισμικής πολιτικής και δράσης του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του εσωτερικού κανονισμού του, β) η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση κάθε σύμβασης απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την ανάληψη υποχρεώσεων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού, γ) η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών και η σύναψη δανείων, δ) η πειθαρχική εξουσία δεύτερου (β’) βαθμού για το προσωπικό, ε) η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, στ) η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε κάθε περίπτωση, ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του. Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού που μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά περίπτωση, εισηγείται ο Πρόεδρος μόνος του ή με τη σύμπραξη μέλους ή μελών του Δ.Σ. ή ορίζει εισηγητή μέλος του Δ.Σ.
4. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4354/2015.

 • 12 Απριλίου 2019, 15:40 | Δαναη Γεωργακη

  Η συμμετοχή εκπροσώπου των βιβλιοθηκονομων ειναι απαραίτητη.
  Η διαβούλευση διηρκεσε πολύ λιγες ημέρες που αφαιρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης
  γενικότερων απόψεων.

 • 12 Απριλίου 2019, 14:51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

  Σχετικά με το Άρθρο 2 παρ.1: Η φράση “των πιο αντιπροσωπευτικών” θα μπορούσε να δημιουργήσει την εύλογη απορία του με ποια κριτήρια θα αξιολογούνται οι οργανώσεις αυτές .
  Η κατάργηση της φράσης “..των πιο…” μπορεί να καταστήσει τη διάταξη πιο εύκολα εφαρμόσιμη.
  Θα πρέπει να προστεθεί μέλος βιβλιοθηκάριος
  Στα τελευταία εδάφια να προστεθεί επίσης η πρόβλεψη επιλογής και από όλες τις προαναφερόμενες ομάδες και από την ομάδα των βιβλιοθηκαρίων.

 • 12 Απριλίου 2019, 14:33 | Σωκράτης Καμπουρόπουλος

  Να εξεταστεί η συμμετοχή στο ΔΣ και ενός εκπροσώπου των εκπαιδευτικών (με μετατροπή της σύνθεσής του ενδεχομένως, σε 4-2-1 αντί για 3-3-1, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κλάδων των εκδοτών, των συγγραφέων/μεταφραστών, των βιβλιοθηκονόμων και των εκπαιδευτικών).

 • 12 Απριλίου 2019, 12:07 | ΠΕΕΜΠΙΠ

  Παράγραφος 1.
  Οι «τρεις αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες του πολιτισμού» να γίνουν δύο και οι εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων να γίνουν τέσσερις, με την προσθήκη των βιβλιοθηκονόμων. Κρίνουμε ότι η διατύπωση «τρεις εκπρόσωποι των πιο αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων των συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές» δεν είναι σαφής και μπορεί να προκαλέσει διενέξεις. Ποιος κρίνει ποιες είναι οι «πιο αντιπροσωπευτικές» οργανώσεις; Με ποια κριτήρια; Για τον κλάδο των μεταφραστών, δεν θεωρούμε κανέναν οργανισμό «πιο αντιπροσωπευτικό», καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μεταφραστών λογοτεχνίας παραμένουν, δυστυχώς, εκτός οργανώσεων.

 • 12 Απριλίου 2019, 11:09 | Ανθή κατσιρίκου

  Είναι απαραίτητο να περιληφθεί και ένας βιβλιοθηκονόμος στο ΔΣ, με ανάλογα προσόντα, διδακτορικό, διεθνή δραστηριότητα κλπ.

 • Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει διεύρυνση του Δ.Σ. του Οργανισμού σε 9 ή 11 μέλη, ενώ οι επιλεγόμενοι από τον ΥΠΠΟ να μην πλειοψηφούν.