Άρθρο 06 – Γενική διάρθρωση

Ο Οργανισμός Βιβλίου και Πολιτισμού διαρθρώνεται ως εξής:
α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής και η οποία συγκροτείται από τρείς (3) Διευθύνσεις:
αα) Διεύθυνση Βιβλίου και Ανάγνωσης, της οποίας προΐσταται Προϊστάμενος Διεύθυνσης και η οποία συγκροτείται από τρία (3) Τμήματα:
i) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Στατιστικών, Βιβλιοθήκης και Αρχείου
ii) Τμήμα Υποστήριξης Βιβλίου και Ανάγνωσης
iii) Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Νέων Τεχνολογιών
αβ) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, της οποίας προΐσταται Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και η οποία συγκροτείται από τρία (3) Τμήματα:
i) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Λειτουργίας
ii) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Χρηματοδοτήσεων και Χορηγιών, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Πληρωμών
iii) Τμήμα Οικονομίας του Βιβλίου και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
αγ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, της οποίας προΐσταται Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΕ Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Πληροφορικής και η οποία συγκροτείται από δύο (2) Τμήματα:
i) Τμήμα Υποδομών και Εγκαταστάσεων ΤΠΕ
ii) Τμήμα Πληροφορικών Συστημάτων
β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
Στον Οργανισμό συνιστώνται δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία που λειτουργούν στο πλαίσιο του σκοπού και των δραστηριοτήτων του, υπαγόμενα απευθείας στο Δ.Σ. του Οργανισμού.
Τα Αυτοτελή Γραφεία είναι:
α. Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής
β. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης,
Στα Γραφεία αυτά προΐσταται Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Ο Προϊστάμενος πρέπει να διαθέτει σχετικά προσόντα ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε Αυτοτελούς Γραφείου. Οι αποδοχές του καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το ν. 4354/2015.

  • 12 Απριλίου 2019, 14:15 | Έλλη Άνθη

    Στις δύο από τις τρεις διευθύνσεις καθορίζονται τα προσόντα του προϊσταμένου διεύθυνσης, ενώ στη Διεύθυνση Βιβλίου και Ανάγνωσης αναφέρεται το αυτονόητο, ότι προΐσταται «Προϊστάμενος Διεύθυνσης». Ο κλάδος που μπορεί να καλύψει και τα τρία τμήματα της διεύθυνσης, είναι σαφώς ο κλάδος των Βιβλιοθηκονόμων, αφού στη διάρκεια των σπουδών τους διδάσκονται ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο (την οργάνωση, την τεκμηρίωση, την προβολή και διαχείρισή του από τον αναγνώστη-χρήστη), την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Επειδή μια τέτοια παράλειψη αφήνει τη δυνατότητα να προσληφθεί στη θέση αυτή οποιοσδήποτε, από ιχθυολόγος μέχρι ποδοσφαιριστής, πιστεύω ότι επιβάλλεται, όπως σε κάθε οργανισμό, οι θέσεις ευθύνης και προσωπικού να είναι ξεκάθαρες εξ αρχής.

  • 12 Απριλίου 2019, 14:34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

    Σχετικά με το άρθρο 6 παρ.α περ.(αγ): Ο περιορισμός μόνο στην ειδικότητα Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, και η μη διεύρυνσή του σε όλες τις ειδικότητες Μηχανικών δεν αιτιολογείται από τα αντικείμενα και τη φύση των θεμάτων που η Διεύθυνση αυτή θα κληθεί να αντιμετωπίσει
    Σχετικά με το άρθρο 6 παρ.β: Θα πρέπει να προστεθεί η απαίτηση κατοχής μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και τουλάχιστον επαρκούς, 3ετούς ή 5ετούς θητείας, σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος.