Άρθρο 11 – Διαχειριστική χρήση

Η διαχειριστική χρήση του Οργανισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς και εγκρίνει τον απολογισμό.