Άρθρο 09 – Περιγραφή Αυτοτελών Γραφείων

1. Γραφείο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής
Αντικείμενο του εν λόγω Γραφείου είναι:
Η υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού με την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων και δικτύων, η πρόταση παρεμβάσεων και συμμετοχής σε καμπάνιες και πολιτισμικά προγράμματα στρατηγικής σημασίας, η εξειδίκευση και εφαρμογή του Περιφερειακού Πολιτισμικού Προγράμματος, ο εντοπισμός και η υπόδειξη Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού μετά από παραγγελία του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η προκήρυξη σε ετήσια βάση ανταγωνιστικών προγραμμάτων με δυνατότητα συμμετοχής Περιφερειών και Δήμων καθώς και άλλων πολιτιστικών φορέων με στόχους που προκύπτουν από το Σχέδιο Σύγκλισης της περιφερειακής πολιτισμικής πολιτικής. Η διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, συνολικής άποψης σχετικά με τις ανάγκες, τις λειτουργίες και τις προοπτικές των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Σχεδίων εφαρμογής της πολιτιστικής δράσης για την προώθηση του βιβλίου, η διοργάνωση ετησίων συναντήσεων Προγραμματισμού και Απολογισμού της πολιτιστικής πολιτικής των περιφερειών και ο καθορισμός νέων στόχων μέσω της αξιολόγησης των πολιτισμικών περιφερειακών και δημοτικών επιχειρησιακών σχεδίων εφαρμογής της πολιτισμικής δράσης του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού.
2. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνεργάζεται με τον Γενικό Διευθυντή και με τις υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού (Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία). Αναλυτικότερα:
α) Υποστηρίζει νομικά το Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
β) Γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. επί εισηγήσεων/ερωτημάτων νομικού χαρακτήρα,
γ) Έχει την ευθύνη της νομικής υποστήριξης των λειτουργιών και δράσεων του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού,
δ) Παρίσταται σε δικαστήρια και Διοικητικές Αρχές για θέματα που αφορούν τον Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού,
ε) Υποστηρίζει τον Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού κατά την προετοιμασία σύνταξης εισηγήσεων και ερωτημάτων,
στ) Αντιμετωπίζει εν γένει τα νομικά θέματα και παρέχει σχετικές γνωμοδοτήσεις,
ζ) Υποστηρίζει νομικά την προκήρυξη και την διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και την υπογραφή και εκτέλεση των συμβάσεων,
η) Παρακολουθεί, ενημερώνεται και ενημερώνει τις υπηρεσιακές μονάδες για θέματα αρμοδιότητάς τους αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι νομικοί σύμβουλοι του Γραφείου συνδέονται με τον Οργανισμό με σχέση έμμισθης εντολής, αμείβονται με πάγια αντιμισθία και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 (Α’ 208).