Άρθρο 04 – Λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο αναπληρωτής του και τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μια συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία, αφού προηγουμένως τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Η ψηφοφορία είναι φανερή.
4. Οι συζητήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διεξάγονται υπό τη διεύθυνση του Προέδρου του Δ.Σ. Αρχικά δίδεται ο λόγος στον εισηγητή για την ανάπτυξη της εισήγησής του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο σε όσα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος φροντίζει ώστε με πνεύμα ισότητας και με την τήρηση ευλόγων χρονικών ορίων να εκφραστούν όλες οι απόψεις.
5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ δύναται να παρίσταται και νομικός σύμβουλος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει σκόπιμο για την παροχή πληροφοριών αναλόγως του συζητούμενου θέματος, το οποίο αποχωρεί όταν πληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο προσκλήθηκε και πάντως πριν την ψηφοφορία.
6. Για τη λήψη των αποφάσεών του το Δ.Σ λαμβάνει υπόψη του την εισήγηση του εισηγητή, η οποία πρέπει να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συζήτηση του θέματος, ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν.
7. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα αυτών. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.. Το πρακτικό συντάσσεται από τον γραμματέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά του Δ.Σ. τηρούνται με ευθύνη του μέλους του Δ.Σ. που έχει ορισθεί Γραμματέας αυτού και, σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ.
8. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη των αποφάσεών του εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄45).

  • 12 Απριλίου 2019, 14:49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

    Σχετικά με το άρθρο 4 παρ.6: Για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης του Δ.Σ. αλλά και του εκάστοτε εισηγητή, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι θεωρείται επαρκής η διάθεση της εισήγησης έστω και σε σαφή περίληψη ή σε διαγραμματική μορφή που να καθιστά σαφές το περιεχόμενό της, και όχι υποχρεωτικά ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης
    Σχετικά με το άρθρο 4 παρ.7: Προφανώς εννοείται η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών, διότι το πρωτότυπο Πρακτικό δεν χρειάζεται “επικύρωση” αφού υπογράφεται από όλα τα παριστάμενα μέλη

  • 12 Απριλίου 2019, 12:00 | Ανθή κατσιρίκου

    άρθρο 2, παρ. 4, τα μέλη του ΔΣ χωρίς αμοιβή