Άρθρο 07 – Στελέχωση Οργανισμού- Ζητήματα Προσωπικού

1. Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, πάγιων ή περιοδικών, του Οργανισμού διενεργείται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α` 28). Είναι δυνατή η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για τη στελέχωση των οριζόμενων ανωτέρω Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Οργανισμού συνιστώνται τριάντα πέντε (35) θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού σε εκπαιδευτικές βαθμίδες, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
3. Το προσωπικό του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού κατατάσσεται, σε αντίστοιχες ή συναφείς οργανικές θέσεις προσωπικού με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, ο Οργανισμός μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (Α` 265) και την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 (Α` 47).
5. Αν το υφιστάμενο προσωπικό του Οργανισμού δεν επαρκεί για την κάλυψη αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα, το σχετικό έργο ή υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, να ανατίθεται σε κατάλληλο εργολήπτη ή πάροχο, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α` 147).
6. Ως προσόντα πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
7. Όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η γνώση ξένης γλώσσας, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
8. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό προσωπικού από το δημόσιο τομέα ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις.

 • 12 Απριλίου 2019, 12:41 | ΠΕΕΜΠΙΠ

  Θεωρούμε ότι στις ειδικότητες θα μπορούσαν να προστεθούν άτομα με προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην πολιτιστική διαχείριση και την πολιτιστική διπλωματία, τη βιβλιοθηκονομία, και εμπειρία σε διοικητικές θέσεις.

 • 12 Απριλίου 2019, 12:16 | Ανθή κατσιρίκου

  άρθρο 7, στις προσλήψεις να μπει ο περιορισμός «μέσω ΑΣΕΠ». εκτός απο την Απόσπαση να συμπεριληφθεί και η μετάταξη, ως στελέχωση μέσω της κινητικότητας.

 • 12 Απριλίου 2019, 10:59 | Πρώην Εργαζόμενοι ΕΚΕΒΙ

  Πρώην εργαζόμενοι του ΕΚΕΒΙ

  Η επαναλειτουργία ενός οργανισμού για το βιβλίο αποτελεί για εμάς, τους πρώην εργαζόμενους του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), ηθική δικαίωση καθώς αποδεικνύει ότι η δουλειά που προσφέραμε στην εθνική πολιτική βιβλίου της χώρας μας, επί είκοσι συναπτά έτη, δεν πήγε χαμένη.

  Ένας νέος οργανισμός για την πολιτική βιβλίου θα πρέπει να στελεχωθεί από ανθρώπους με επαγγελματική εμπειρία. Πολύ περισσότερο, εφόσον καλείται να καλύψει το χαμένο χρόνο των τελευταίων πέντε ετών μετά το κλείσιμο του ΕΚΕΒΙ. Ένα πεπειραμένο προσωπικό με εργασιακή εμπειρία έως και 18 ετών, όπως είμαστε οι πρώην εργαζόμενοι του ΕΚΕΒΙ, θα μπορέσουμε άμεσα να ανταποκριθούμε με την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία μας, τα δίκτυα επαφών στο χώρο του βιβλίου και τον, κατά κοινή ομολογία, επαγγελματισμό μας.

  Άλλωστε, από δικαιική άποψη οι συμβάσεις μας όφειλαν να έχουν μετατραπεί προ πολλού από συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και να έχουμε επανέλθει στην εργασία μας, στο δημόσιο τομέα, στη βάση της αποκατάστασης αδικιών που προέβλεψε ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4325/2015).

  Εξάλλου, η πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (2019), αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι συνδέονται έως την 31.03.2012 ή την 30.06.2012 με το ΕΚΕΒΙ με «σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΕΚΕΒΙ και τέθηκαν ως συμβάσεις έργου καταχρηστικά και προς καταστρατήγηση των διατάξεων των άρθρων…».

  Για το λόγο αυτό ζητούμε, κατά τη διαδικασία στελέχωσης του νέου οργανισμού, να μοριοδοτηθούν με ορθό και δίκαιο τρόπο οι πρώην εργαζόμενοι του ΕΚΕΒΙ βάσει των προσόντων και της εμπειρίας τους, ούτως ώστε (όσοι ενδιαφέρονται) να έχουν ένα στοιχειώδες αλλά ουσιαστικό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων υποψηφίων. Κατά συνέπεια, για την εύρυθμη λειτουργία του νέου οργανισμού, θα πρέπει να προβλεφθεί στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του η στελέχωση να πραγματοποιηθεί βάσει τυπικών αλλά και ουσιαστικών προσόντων, περιλαμβάνοντας την εργασιακή μας εμπειρία.

  Είμαστε πεπεισμένοι ότι το αίτημά μας αυτό είναι συμβατό με οποιοδήποτε εργασιακό, νομικό, δεοντολογικό, ηθικό και κοινωνικό κριτήριο μπορεί να ζητηθεί.

 • 11 Απριλίου 2019, 12:57 | Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

  Η στελέχωση του συγκεκριμένου οργανισμού είναι κρίσιμης σημασίας για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει προγραμματισμός, ώστε [μεταξύ των τριάντα πέντε (35) θέσεων πλήρους απασχόλησης των οριζόμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Οργανισμού] να προβλεφτούν θέσεις πτυχιούχων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, καθώς και συναφών τμημάτων της ημεδαπής και ισότιμων, αντίστοιχης ειδικότητας, της αλλοδαπής.

 • 6 Απριλίου 2019, 17:48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΙΝΑ

  Χαιρετίζω την προσπάθεια δημιουργίας του νέου φορέα. Έχω εμπιστοσύνη στην κυρία Ζορμπά και στην αξιοκρατική στελέχωση του Νέου Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού.

 • 4 Απριλίου 2019, 11:03 | Νίκος

  Ένας οργανισμός με την πολύπλευρη αποστολή (Άρθρο 01) που θα επιτελεί στο χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού γενικότερα δεν είναι δυνατόν να στελεχωθεί μόνο με βάση ένα «ξύλινο» προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001 (Α’ 39)).
  Οι άνθρωποι που θα το στελεχώσουν πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και να έχουν εμπειρία στο χώρο του βιβλίου, των εκδόσεων, της πληροφορίας και της διαχείρισης της.
  Γι’ αυτό το λόγο η πρόσληψη του προσωπικού – εφόσον ακολουθήσει την οδό του ΑΣΕΠ – πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι πιο ευέλικτη, επιτρέποντας σε υποψηφίους με συνδυασμό προσόντων, εμπειρίας και πτυχίων να συμμετέχουν ισάξια στη διαδικασία ώστε να τα αναδείξουν και να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο έργο του νέου οργανισμού.

 • 3 Απριλίου 2019, 10:22 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

  Στελέχωση με εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία στον φορέα και στα επιμέρους τμήματα όπως αυτά αναφέρονται [π.χ. ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ].

 • 3 Απριλίου 2019, 08:12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ

  Η στελέχωση του συγκεκριμένου οργανισμού είναι κρίσιμης σημασίας και έχει μεγάλη σημασία να αξιοποιηθούν στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού από την Γενική Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού και ειδικότερα από την Δ/νση Γραμμάτων,στελέχη τα οποία έχουν την εμπειρία να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις .που θα αντιμετωπίσει ο συγκεκριμένος Οργανισμός.