Άρθρο 03 – Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.

1. α. Το Δ.Σ. του Οργανισμού συνεδριάζει στην έδρα του τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και τις σχετικές εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι έγγραφη και γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο στα μέλη του Δ.Σ. σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται. Σε περίπτωση κατεπείγοντος η προθεσμία μπορεί να συντμηθεί και οι λόγοι που κατέστησαν αναγκαία τη σύντμηση πρέπει να βεβαιώνονται στην πρόσκληση. Πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή του, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη του. Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν μέλος έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν.
β. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει μέλος του Δ.Σ. το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως, αν το μέλος αυτό είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
2. Η νομιμότητα της σύνθεσης του Δ.Σ. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.
3. Μέλη του Δ.Σ., τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.
4. Η σύγκληση του Δ.Σ. προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν τρία (3) τουλάχιστον μέλη το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα.
5. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του Δ.Σ.. Για θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο δεν εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής λόγω κωλύματος, ο Πρόεδρος, ορίζει εισηγητή ένα μέλος, το οποίο σε συνεργασία με τον Πρόεδρο επεξεργάζεται το εισηγούμενο θέμα. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του.

  • 12 Απριλίου 2019, 14:58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

    Σχετικά με το άρθρο 3 παρ.1(α): Θα πρέπει να διευκρινιστεί για τεχνικούς λόγους ποιό από τα δύο παραχωρούμενα (στο άρθρο 1(β) ακίνητα θα στεγάζει την έδρα του οργανισμού;
    Επίσης, αντί της φράσης “…εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται…” προτείνεται η φράση: ”…υπό τον όρο ότι με τον τρόπο αυτό αφενός εξασφαλίζεται η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση του μέλους του ΔΣ για την επικείμενη συνεδρίαση και αφετέρου οι αρμόδιοι για την ενημέρωση υπάλληλοι του οργανισμού μπορούν αποδείξουν πέραν πάσης αμφισβήτησης την πλήρη ενημέρωση του μέλους…”
    Σχετικά με το άρθρο 3 παρ.3: Οι συγγενικοί δεσμοί μεταξύ μελών του ΔΣ, είτε είναι διακωλυτικοί a priori του ίδιου του διορισμού τους ή διαφορετικά δεν αιτιολογείται το κώλυμα της κοινής τους παρουσίας.