Άρθρο 12 – Πόροι

Οι πόροι του Οργανισμού Βιβλίου και Πολιτισμού είναι:
α) Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
γ) Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.
δ) Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.
ε) Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997, καθώς και από κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.
στ) Έσοδα από εισιτήρια και εκδόσεις, σεμινάρια, προγράμματα μεταφράσεων, από πωλήσεις αναμνηστικών αντικειμένων, από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα επαγγέλματα του βιβλίου καθώς και από τη λειτουργία αναψυκτηρίου-εστιατορίου.
ζ) Έσοδα από εκμετάλλευση-αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων.
η) Έσοδα από διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού και προώθησης αναγνωστικών πρακτικών αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
θ) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, συναρτώμενα με την εξυπηρέτηση των σκοπών του φορέα.