Άρθρο 16 – Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.