Άρθρο 08 – Στελέχωση-ζητήματα προσωπικού

1. Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, πάγιων ή περιοδικών, του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή, σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, δύναται να γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για τη στελέχωση των οριζόμενων στο άρθρο 9 τμημάτων συνιστώνται δέκα επτά (17) θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού, οι αρμοδιότητες και τα προσόντα για κάθε θέση καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
3. Για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
4. Αν το υφιστάμενο προσωπικό του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ δεν επαρκεί για την κάλυψη αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα, το σχετικό έργο ή υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών και λειτουργίας, να ανατίθεται σε εργολήπτη ή πάροχο, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).
5. Τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η γνώση ξένης γλώσσας, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
6. Για την κάλυψη των αναγκών του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτό προσωπικού από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φορείς, που εποπτεύονται από το Δημόσιο σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
7. Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, να αποσπώνται για ένα (1) έτος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) υπάλληλοι ή στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.