Άρθρο 05 – Διορισμός και αρμοδιότητες του Διευθυντή

1. Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ συστήνεται θέση Διευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διορίζεται Διευθυντής, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, χωρίς δημόσια πρόσκληση, για μία ακόμα συνεχόμενη θητεία. Η θέση του διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
2. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Ο διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ πρέπει να διαθέτει:
(α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
(β) Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του ΑΚΡΟΠΟΛ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
(γ) Πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης οργανισμών.
(δ) Γνώση δύο ξένων γλωσσών, η μία από τις οποίες να είναι η αγγλική σε άριστο επίπεδο.
4. Ο διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
(α) Σχεδιάζει, σε συνεργασία με το τμήμα προγραμματισμού, τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του ΑΚΡΟΠΟΛ, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. του φορέα προς έγκριση.
(β) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται με απόφαση του Δ.Σ..
(γ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του φορέα και διευθύνει το έργο τους.
(δ) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., επικουρούμενος από τα τμήματα του φορέα.
(ε) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού.
(στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το προσωπικό.
(ζ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, για την σύνταξη του οποίου συνεπικουρείται από τον τμηματάρχη διοικητικής-οικονομικής υποστήριξης και λειτουργίας, καθώς και από έναν νομικό σύμβουλο.
(η) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(θ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. ετήσια έκθεση πεπραγμένων και απολογισμό του έργου του.
(ι) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του φορέα.
(ια) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Δ.Σ..
(ιβ) Μετά από έγκριση του Δ.Σ. υπογράφει κάθε σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο αναφορικά με την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού και τη σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων των συνεργατών και νομικών συμβούλων του φορέα, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση των ανωτέρω.
(ιγ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του φορέα.
(ιδ) Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του φορέα σε συνεργασία με τα τμήματα του φορέα.
(ιε) Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων σε συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης.
(ιστ) Διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, προκειμένου να τα εισηγηθεί στο Δ.Σ. προς έγκριση.
(ιζ) Διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων υποτροφιών των μελών του καλλιτεχνικού και δημιουργικού κλάδου, προκειμένου να τα εισηγηθεί στο Δ.Σ. προς έγκριση.