Άρθρο 06 – Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η συνεδρίασή του μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απόντος ή κωλυομένου αυτού, ο Αντιπρόεδρος και δύο (2) τουλάχιστον μέλη.
2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και προσκαλεί τα μέλη. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, είναι έγγραφη και γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο στα μέλη του Δ.Σ., δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Η ως άνω γνωστοποίηση δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ., όταν αυτό ζητηθεί, για συγκεκριμένα θέματα, από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.
3. Εισηγητής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ο Διευθυντής, ο οποίος παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατ’ εξαίρεση, ο Πρόεδρος, μπορεί είτε να εισηγηθεί ο ίδιος ορισμένα θέματα, είτε να ορίσει ως εισηγητή μέλος του Δ.Σ. ή και τον εκάστοτε προϊστάμενο τμήματος ή άλλο μέλος του προσωπικού, εφόσον πρόκειται για ζήτημα, για το οποίο ο εισηγητής έχει γνώση λόγω της θέσης του. Οι εισηγήσεις, μετά των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων, κοινοποιούνται στα μέλη τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου να παρέχεται στα μέλη ο απαιτούμενος χρόνος για προετοιμασία. Στις συνεδριάσεις παρίσταται Γραμματέας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται και νομικός σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, και όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ.
5. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο.
6 Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις μελών του Δ.Σ., η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο ορισμός τους. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Δ.Σ. συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών..
7. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι να ορισθούν νέα μέλη.
8. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη των αποφάσεών του εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄45).