Άρθρο 09 – Διάρθρωση τμημάτων και αρμοδιότητές

Διάρθρωση τμημάτων και αρμοδιότητές
1. Το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
(α) Τμήμα προγραμματισμού,
(β) τμήμα προβολής και προώθησης,
(γ) τμήμα ανάπτυξης,
(δ) τμήμα διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών και λειτουργίας,
Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ λειτουργεί, επίσης, αυτοτελές γραφείο νομικής υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στο Δ.Σ.
2. Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ είναι δυνατόν να προβλεφθεί η δημιουργία και άλλων τμημάτων, καθώς και αυτοτελών υπηρεσιών-γραφείων.
3. Το τμήμα διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών και λειτουργίας έχει ως αντικείμενο:
(α) την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την κατάρτιση του απολογισμού, τη σύνταξη των οικείων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,
(β) την είσπραξη των εσόδων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,
(γ) τη διαχείριση κάθε άλλου ζητήματος οικονομικής και λογιστικής φύσεως,
(δ) τη διαχείριση ζητημάτων ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας,
(ε) τη διαχείριση κάθε ζητήματος διοικητικής φύσεως, τη γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Σ., την τήρηση πρωτοκόλλου και των πάσης φύσεως διοικητικών αρχείων του φορέα,
(στ) τη διαχείριση κάθε ζητήματος που άπτεται της απρόσκοπτης λειτουργίας των τεχνολογικών, μηχανολογικών και κτιριακών υποδομών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και της εν γένει λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,
(ζ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων με εργολήπτες-παρόχους υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, καθώς και των τεχνολογικών, μηχανολογικών και κτιριακών υποδομών του και των πληροφοριακών του συστημάτων και υποδομών,
(η) την ασφάλεια, φύλαξη και καθαριότητά του,
(θ) την οικονομική διαχείριση και διοικητική διεκπεραίωση των προγραμμάτων χρηματοδότησης-επιχορήγησης που εκπονεί το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.
Ο προϊστάμενος της οικείου τμήματος (τμηματάρχης) ασκεί τα καθήκοντα του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
4. Το τμήμα προγραμματισμού έχει ως αντικείμενο, στο πλαίσιο των σκοπών του άρθρου 2:
(α) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ., του συνόλου των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων, που προορίζονται για το γενικό κοινό,
(β) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων προσανατολισμένων προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο, που στοχεύουν στην εν γένει στήριξη και ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού,
(γ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τον Διευθυντή, των προγραμμάτων χρηματοδότησης ή/και επιχορήγησης και υποτροφιών για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου,
5. Το τμήμα προβολής και προώθησης έχει ως αντικείμενο:
(α) τη χάραξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και την προβολή του φορέα και των δράσεών του εντός και εκτός Ελλάδας με σκοπό τη διεύρυνση του ενδιαφερόμενου κοινού,
(β) την προώθηση και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
(γ) την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικών με τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο,
(δ) τη λειτουργία του κόμβου πληροφορίας.
6. Το τμήμα ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο:
(α) τη χαρτογράφηση του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χορηγιών και άλλων πηγών χρηματοδότησης με σκοπό την καταγραφή εργαλείων και ενεργειών ανάπτυξης,
(β) την χρήση των ως άνω χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεων για την ανάπτυξη του φορέα, σε συνεργασία με τον Διευθυντή, την εν γένει εξεύρεση πόρων και τη δημιουργία εσόδων για τον φορέα,
(γ) την εκμίσθωση των χώρων εστίασης του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας τους,
(δ) την εκμίσθωση χώρων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ προς τρίτους για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και την επίβλεψη της ορθής χρήσης των χώρων,
(ε) την εύρυθμη λειτουργία του πωλητηρίου.