Άρθρο 10 – Διεθνής συμβουλευτική επιτροπή

1. Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ συστήνεται διεθνής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή είναι πενταμελής και τα μέλη της είναι εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων, της τεχνολογίας και εν γένει των επιστημών. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Αντικείμενο της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι:
(α) Να αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και του διεθνούς καλλιτεχνικού – πολιτιστικού γίγνεσθαι, με σκοπό να βρίσκεται το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ σε διαρκή επαφή με τις διεθνείς εξελίξεις στο σύνολο των τεχνών και πάντοτε στο πλαίσιο των σκοπών του.
(β) Να προσελκύει οικονομικούς πόρους – χορηγίες, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος ανάπτυξης.
(γ) Να φέρνει σε επαφή το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ με φορείς πολιτισμού, εντός και εκτός Ελλάδας, με απώτερο στόχο τις συμπαραγωγές και τις εν γένει συμπράξεις, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και το Τμήμα προγραμματισμού.
(δ) Να γνωμοδοτεί επί ζητημάτων που άπτονται του προγραμματισμού και σχεδιασμού δράσεων, της προβολής και προώθησης του σύγχρονου πολιτισμού και εν γένει της λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ στο πλαίσιο των σκοπών του.
3. Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος εισηγείται σε αυτήν σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς της. Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις και γνωμοδοτήσεις της στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις εισάγει ως αυτοτελές θέμα ημερήσιας διάταξης προς ενημέρωση και έγκριση ή απόρριψη στην αμέσως επόμενη, από την υποβολή τους, συνεδρίαση του Δ.Σ.. Στη περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να εισάγει τις ως άνω προτάσεις-γνωμοδοτήσεις της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
5. Το αξίωμα του μέλους της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.
6. Τα κωλύματα του άρθρου 7 ισχύουν και για τα μέλη της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής.
7. Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και να χρησιμοποιεί τις δομές του.