Άρθρο 12 – Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ ασκείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές του ν. 4449/2017 (Α’ 7), που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης.