Άρθρο 03 – Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.