Άρθρο 07 – Κωλύματα σύναψης συμβάσεων

Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθυντής δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τον/την σύζυγο ή τον/την συμβίο-α , κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), των μελών του Δ.Σ. και του Διευθυντή, καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Διευθυντή ή από μέλη του Δ.Σ..