Άρθρο 11 – Διαχειριστική χρήση

Η διαχειριστική χρήση του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εγκρίνει τον απολογισμό. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται θεωρημένες προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνοδευόμενες από έκθεση του Δ.Σ. και από πιστοποιητικό των ελεγκτών του άρθρου 12, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά την έγκρισή τους οι καταστάσεις αυτές δημοσιεύονται και αναρτώνται μαζί με σχετική ετήσια έκθεση πεπραγμένων στην ιστοσελίδα του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.