Άρθρο 15 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτεί με απόφασή του το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διορίζει τον διευθυντή του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ για θητεία δύο (2) ετών.
3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτεί με απόφασή του τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή.
4. Μέσα σε πέντε (5) μήνες από τον διορισμό του, το Δ.Σ. υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ.