Άρθρο 14 – Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ., εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση και κατανομή των θέσεων του προσωπικού, κατά κλάδο και ειδικότητα, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά κλάδο και ειδικότητα, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές και ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ. Ως την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού, τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ. Το προσωπικό του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28).