Άρθρο 22 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των άρθρων 8 ως και 11 η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και της παρ. 4 του άρθρου 4 η ισχύς της οποίας αρχίζει από την 1η.1.2020.