Άρθρο 6 Ενίσχυση πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις

1. Στους δικαιούχους του άρθρου 2 που έχουν πληγεί από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή δύναται να χορηγείται άμεσα έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να υπερβαίνει το μέσο μηνιαίο εισόδημα του οικονομικού έτους που προηγήθηκε της θεομηνίας ή άλλης φυσικής καταστροφής της περιφερειακής ενότητας της περιοχής που έχει πληγεί.
2. Η πρώτη αρωγή συνιστά την άμεση ενίσχυση προς τους δικαιούχους που έχουν πληγεί από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή. Για την καταβολή της, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 14, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς το περιεχόμενό της. Η αίτηση δύναται εναλλακτικά να υποβάλλεται εγγράφως στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο ή προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου και να καταχωρίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής.
3. Το ήμισυ (50%) της πρώτης αρωγής αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης των άρθρων 2 και 3, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν δικαιούται επιχορήγηση, το ποσό της πρώτης αρωγής που έχει καταβληθεί, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
4. Η πληρωμή της πρώτης αρωγής στους δικαιούχους διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης αρωγής ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.