Άρθρο 6 Ενίσχυση πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις

1. Στους δικαιούχους του άρθρου 2 που έχουν πληγεί από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή δύναται να χορηγείται άμεσα έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να υπερβαίνει το μέσο μηνιαίο εισόδημα του οικονομικού έτους που προηγήθηκε της θεομηνίας ή άλλης φυσικής καταστροφής της περιφερειακής ενότητας της περιοχής που έχει πληγεί.
2. Η πρώτη αρωγή συνιστά την άμεση ενίσχυση προς τους δικαιούχους που έχουν πληγεί από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή. Για την καταβολή της, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 14, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς το περιεχόμενό της. Η αίτηση δύναται εναλλακτικά να υποβάλλεται εγγράφως στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο ή προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου και να καταχωρίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής.
3. Το ήμισυ (50%) της πρώτης αρωγής αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης των άρθρων 2 και 3, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν δικαιούται επιχορήγηση, το ποσό της πρώτης αρωγής που έχει καταβληθεί, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
4. Η πληρωμή της πρώτης αρωγής στους δικαιούχους διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης αρωγής ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».