Άρθρο 9 Ταμείο Κρατικής Αρωγής

1. Συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (εφεξής «Ταμείο»). Το Ταμείο εποπτεύεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης, υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες και άλλες φυσικές καταστροφές, συμπληρωματικά προς τις ενισχύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:
α) Εισφορές ιδιωτών στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής ο οποίος συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
β) ποσά που έχουν αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή.
3. Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται από τον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α΄197),
β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και
ε) έναν (1) εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, ως μέλη.
4. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου καταρτίζει ετήσια έκθεση που υποβάλλει στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία περιγράφονται τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων. Η έκθεση διαβιβάζεται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Πρόεδρο της Βουλής.