Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) περί παροχής επιχορηγήσεων για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες καταργείται.
2. Η υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 36 του ν.2459 (Α΄17)» (Β΄985) καταργείται.