Άρθρο 18 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄

1. Η οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου του άρθρου 9 καθορίζεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα προσόντα των στελεχών που εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 10, η διαδικασία και τα αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων στελεχών όργανα, ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, ο τρόπος αποβολής μελών από το μητρώο, κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα τόσο για την ένταξη των υποψηφίων των κατηγοριών του παρόντος ή άλλης κατηγορίας στο μητρώο όσο και για τη λειτουργία και οργάνωση του μητρώου, καθώς και άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να επεκτείνονται οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση των επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 12, το έργο και τη λειτουργία τους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 12.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται το ύψος, οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης του άρθρου 13.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση, την επεξεργασία και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής του άρθρου 14 για θεομηνίες και άλλες φυσικές καταστροφές, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων στην πλατφόρμα, την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, καθώς και την καταχώρηση και τήρηση συμπληρωματικών στοιχείων.
7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται:
α) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διασύνδεση της πλατφόρμας, την εξειδίκευση των τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία του συστήματος και κάθε άλλο τεχνικό θέμα,
β) ο τρόπος εισόδου στην πλατφόρμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και το περιεχόμενο αυτής,
γ) ειδικότερα θέματα σχετικά με την τροφοδότηση της πλατφόρμας με κάθε απαραίτητο στοιχείο αναφορικά με τον έλεγχο της ορθότητας και το εύρος κάλυψης τυχόν υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, λαμβανομένης ειδικής μέριμνας, ώστε η πλατφόρμα να είναι πλήρως προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία.