Άρθρο 3 Προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης του άρθρου 2.
2. Κατόπιν της έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), τον ν. 867/1979 (Α΄ 4), τον ν. 1048/1980 (Α΄ 101), τον ν. 1133/1981 (Α΄ 54) και τον ν. 1190/1981 (Α΄ 203), η Περιφέρεια διαβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 14, σε τακτά χρονικά διαστήματα στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών επιμέρους καταστάσεις των επιχειρήσεων που επλήγησαν στην εκάστοτε περιφέρεια και για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 12.
3. Η καταβολή στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μετά από διαβίβαση σε αυτή των καταστάσεων της παρ. 2 και των σχετικών εγγράφων από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 4 του άρθρου 2.
4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 2 ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

  • 19 Φεβρουαρίου 2021, 10:25 | ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ

    Επειδή το έργο της καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών είναι ευθύνη των Υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, οπότε και ανταποκρίνονται με διακριτές ταχύτητες (ανάλογα τις δυνατότητές τους), θεμιτό είναι να αποστέλλονται οι καταστάσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα και όχι για ολόκληρη Περιφέρεια.