Άρθρο 11 Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής

1. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του περιφερειάρχη, ορίζεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής, ο οποίος αποτελεί τον μόνιμο σύνδεσμο της περιφερειακής ενότητας με την Επιτροπή του άρθρου 8.
2. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής δύναται να είναι αιρετός ή στέλεχος των υπηρεσιών της περιφέρειας.
3. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι αρμόδιος για:
α) Τον συντονισμό της παραλαβής των αιτήσεων και συνοδευτικών δικαιολογητικών των πληγέντων από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 12.
β) την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της περιφέρειας για τη διαδικασία αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, και
γ) την εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων.
4. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία εισηγείται προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και κοινοποιεί στην Επιτροπή του άρθρου 8. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής μπορεί να προβαίνει στην υποβολή προτάσεων βελτίωσης της διαδικασίας κρατικής αρωγής μετά από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του και με αφορμή σημαντικά προβλήματα που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με την επιμέλεια των υπηρεσιών της περιφέρειας.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, δύνανται να ορίζονται, με απόφαση του οικείου δημάρχου, υπεύθυνοι κρατικής αρωγής στους δήμους, που έχουν πληγεί από τη θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, προς υποστήριξη του έργου του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής. Οι υπεύθυνοι κρατικής αρωγής επικουρούν το έργο του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής.
6. Το έργο του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής εκτελείται υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και τον συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010.