Άρθρο 2 Επιχορήγηση επιχειρήσεων

1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών. Ως προς τις επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή ατόμων τα οποία είναι μέλη οικογένειας στην οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η επιχορήγηση να καταβάλλεται κατά προτεραιότητα.
2. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
4. Κατόπιν της έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), τον ν. 867/1979 (Α΄ 4), τον ν. 1048/1980 (Α΄ 101), τον ν. 1133/1981 (Α΄ 54) και τον ν. 1190/1981 (Α΄ 203), η περιφέρεια διαβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 14, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, υπογεγραμμένη από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 12, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Η καταβολή στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από διαβίβαση σε αυτή των δικαιολογητικών της παρ. 4 από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, αφαιρουμένου του ποσού τυχόν προκαταβολής που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3.

 • 1 Μαρτίου 2021, 09:36 | ΔΑΟΚ Δράμας

  Θα επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις και δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση; Δεν θα έπεται έλεγχος των ενεργειών αποκατάστασης – αντιμετώπισης;
  Η αποζημίωση των καταστροφών θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη της την ηλικία των παγίων (χρόνος απόσβεσης).

 • 28 Φεβρουαρίου 2021, 21:17 | Σταθοπούλου Βασιλική

  Με το πέρασμα του Ιανού έχει καταστραφεί ολοσχερώς η αγροτική έκταση, την οποία ενοικιάζω από το 2018(συνολική διάρκεια ενοικίου 30 έτη). Γιατί δεν αποζημιώνομαι για την καταστροφή, ώστε να αποκαταστήσω την έκταση και να την κάνω καλλιεργήσιμη ξανά, εφόσον πλήττει εμένα πρακτικά;

 • 26 Φεβρουαρίου 2021, 13:58 | ΔΑΟΚ Δράμας

  Στο άρθρο 2, παράγραφο 1: Προτείνεται η φράση «άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς» να διευκρινιστεί επαρκώς και να περιλαμβάνει και τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.
  Προτείνεται επίσης να διευκρινιστεί η φράση «λοιπές θεομηνίες» ώστε να περιλαμβάνει και τις επιφυτείες επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν μη αποδεκτές οικονομικώς απώλειες στην φυτική παραγωγή, καθώς επίσης και τις περιπτώσεις εμφάνισης ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε καλλιέργειες, για τους οποίου επιβάλλεται καταστροφή της καλλιέργειας ή/και της παραγωγής για λόγους αποτροπής της εξάπλωσής τους.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 16:51 | Βαγγελης

  Παρακαλώ να προβλεφθούν ζημιές έναντι βιοτικών και αβιοτικών καταστροφών, όπως :

  – πυρκαγιές,

  – παθογόνοι οργανισμοί, λόγω κλιματικής αλλαγής

  – πλημμυρικά φαινόμενα.

  σε πάγιο φυτικό κεφάλαιο δενδροκαλλιεργειών.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 11:47 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΔΙΤΖΟΓΛΟΥ

  Να διευκρινιστεί αν δικαιούχος είναι μια επιχείρηση που πλήττεται άμεσα ή έμμεσα από τη Θεομηνία. πχ αποζημιώνεται κάποιος που λόγω της Θεομηνίας δεν είχε ρεύμα για δύο μέρες και είχε ευπαθή προϊόντα, τα οποία χάλασαν ?

 • 19 Φεβρουαρίου 2021, 10:59 | ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ

  Να διευκρινιστεί ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για την υποδοχή των αιτήσεων των πληγέντων επιχειρήσεων προς αποφυγή παρανοήσεων και συντόμευση της διαδικασίας!
  Επιπλέον οι δηλώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων γίνονται στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ σε ένα πληροφοριακό σύστημα που είναι δύσκολο να «αποκρυπτογραφηθούν» οι εγγραφές από τα στελέχη των επιτροπών. Επίσης διαβιβάζονται με καθυστέρηση στις αρμόδιες επιτροπές (που συνήθως έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής).