Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 15 διαβιβάζονται σε αυτή από τις υπηρεσίες και φορείς το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17), καθώς και για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας της της ανωτέρω Διεύθυνσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται Ομάδες Έργου, με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου για την εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών. Έργο των Ομάδων Έργου είναι η εκτέλεση ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραφή των υποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου και ενεργειών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
3. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 παραμένουν σε ισχύ.
4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 νοούνται οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.