Άρθρο 14 Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής

1. Οι διαδικασίες κάθε είδους ενίσχυσης κρατικής αρωγής για θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, καθώς και οι διαδικασίες των άρθρων 2, 3 και 6, υλοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος η διαβίβαση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής τηρείται βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις κάθε είδους ενισχύσεις που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο ανά δικαιούχο:
α) για τα φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον ΑΦΜ,
β) για τα νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον ΑΦΜ και,
γ) τουλάχιστον το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία με γα) την ημερομηνία της εκδήλωσής του, γβ) τις περιοχές στις οποίες αφορά, γγ) την κοινή υπουργική απόφαση της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, γδ) το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και το ποσό της κρατικής αρωγής, και γε) την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης μέχρι την οριστική εκκαθάριση αυτής.
3. Η ψηφιακή πλατφόρμα αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
4. Η ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενες πλατφόρμες από τις οποίες διατίθενται στοιχεία σχετικά με ενισχύσεις κρατικής αρωγής μετά από θεομηνία ή άλλες φυσικές καταστροφές.
5. Οι υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων που σχετίζονται με την κρατική αρωγή και παρέχουν κάθε είδους χρηματική ενίσχυση, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί σύμβουλοι συνεργάζονται με το Υπουργείο Οικονομικών και παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διασταύρωση των στοιχείων και την τροφοδότηση της βάσης δεδομένων.