Άρθρο 17 Έλεγχος

1. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής προβαίνει σε έλεγχο ως προς την τήρηση των διαδικασιών και μεθόδων που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 7 για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, καθώς και ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στον οδηγό αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής.
2. Ο έλεγχος της παρ. 1 διενεργείται δειγματοληπτικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής ή κατόπιν καταγγελίας, αναφοράς ή ενδείξεων για μη τήρηση της νομοθεσίας. Ο έλεγχος δύναται να είναι και επιτόπιος.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος οι υπηρεσίες της περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης. Για τους σκοπούς του παρόντος οι υπηρεσίες της περιφέρειας και τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής οφείλουν να παρέχουν στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής κάθε σχετική πληροφόρηση ή στοιχείο ζητηθεί.
4. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώνεται η Επιτροπή του άρθρου 8.