Άρθρο 16 Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

1. Συστήνονται είκοσι (20) οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι οργανικές θέσεις του προηγούμενου εδαφίου κατανέμονται ανά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο, ειδικότητα και ορίζεται η σχέση εργασίας.
2. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτή με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, καθώς και από υπαλλήλους που αποσπώνται.
3. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, επιτρέπεται η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
4. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης.
5. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μια φορά μόνο, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Για τη διενέργεια της απόσπασης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων στον οικείο κλάδο, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Ο αιτών υπάλληλος πρέπει επιπλέον να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης.
6. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Ο φορέας υποδοχής βαρύνεται με τις δαπάνες επιπλέον αμοιβής των αποσπασμένων υπαλλήλων. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.
7. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.