Άρθρο 7 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της, η αφαίρεση τυχόν προκαταβολής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την παροχή της επιχορήγησης κάθε φορά, μετά από επεξεργασία των καταστάσεων και των δικαιολογητικών της παρ. 4 του άρθρου 2.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 2 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 2 σχετικά με την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και του άρθρου 5 ειδικά για την επιχορήγηση των ασφαλισμένων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής, μετά από επεξεργασία των καταστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ποσό της πρώτης αρωγής του άρθρου 6, η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 6.