ΜΕΡΟΣ Γ΄ Τελικές διατάξεις Άρθρο 19 Αποκατάσταση ζημιών – Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 2576/1998

1. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 10
Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές
Οι διατάξεις για την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς σε κτίρια των ν. 867/1979 (Α΄ 4), 1048/1980 (Α΄ 101), 1133/1981 (Α΄ 54) και 1190/1981 (Α΄ 203) εφαρμόζονται αναλόγως και για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, που προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες, χιονοστιβάδες, χαλαζοπτώσεις και ηφαιστειακές εκρήξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικής αρωγής. Τα ειδικότερα θέματα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης σχετικών δανείων και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τους κανόνες και του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. Η ισχύς των προηγούμενων εδαφίων άρχεται από την 1η.6.2014. Από το δεύτερο εδάφιο του παρόντος εξαιρούνται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σύμφωνα με τις διατάξεις περί κρατικής αρωγής τα οποία ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

  • 26 Φεβρουαρίου 2021, 22:38 | Στέφανος Χωματίδης

    Στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ΟΕΒ και ΤΟΕΒ
    για να υπάρχει δυνατότητα για άμεση αποκατάσταση ζημιών σε στραγγιστικά-αρδευτικά δίκτυα και κατά συνέπεια αποφυγή καταστροφής καλλιεργειών,παγίου κεφαλαίου, καθώς και πλημμυρών παρακειμένων οικισμών