Άρθρο 15 Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος περί κρατικής αρωγής. Με διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης, η ένταξή της στην οργανωτική δομή του Υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και κάθε ειδικότερο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).