Άρθρο 31 Παράταση αποσπάσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Η διάρκεια των αποσπάσεων των υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής καθώς και σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση την υπ΄ αρ. 99603/9.9.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας», παρατείνεται από τη λήξη τους μέχρι την 29η.2.2024 κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.