ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, μέχρι την 1η Μαρτίου 2024, δύνανται να χαρακτηρίζονται ως απάτητες παραλίες της παρ. 2 του άρθρου 4, αιγιαλοί και παραλίες που βρίσκονται εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και τίθενται απαγορεύσεις και περιορισμοί ως προς τις δραστηριότητες που επιτρέπονται επ’ αυτών μέχρι την έκδοση οικείου σχεδίου διαχείρισης και του οικείου διατάγματος των παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160). Στα κριτήρια χαρακτηρισμού περιλαμβάνονται η σημαντική παρουσία σε αυτές φυσικών τύπων οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας του άρθρου 184 του ν. 5037/2023 (Α΄ 78), όπως και εν γένει η παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας και διατήρησης ή αποκατάστασης. Για τον ανωτέρω χαρακτηρισμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται:
α) η διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού από τις επιτροπές του άρθρου 5, περί οριοθέτησης αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και τα προπαρασκευαστικά στάδια αυτής,
β) η διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού κατά περίπτωση αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος ιδιώτη, σύμφωνα με το άρθρο 5,
γ) η διαδικασία και οι όροι για την εξαίρεση από την οριοθέτηση τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού για λόγους εθνικής άμυνας. Οι ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού περιλαμβάνουν τη διαδικασία και τους όρους για την εξαίρεση από την οριοθέτηση σε όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού,
δ) οι προδιαγραφές και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 5.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης απλής χρήσης των χώρων της παρ. 7 του άρθρου 8, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 8.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 9, περί γενικών όρων και περιορισμών στην παραχώρηση της απλής χρήσης, και να προστίθενται και άλλοι όροι με σκοπό τη διασφάλιση της κοινοχρησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι τεχνικές προδιαγραφές των κινητών στοιχείων που τοποθετούνται στον αιγιαλό και την παραλία από τους παραχωρησιούχους προς εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ορίζονται πρότυπα συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας του άρθρου 10, εξειδικεύονται ο μαθηματικός τύπος και οι συντελεστές βαρύτητας αιγιαλού της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανά ζώνες ή κατηγορίες, καθώς και οι ειδικότερες σχετικές παράμετροι υπολογισμού.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στις κατηγορίες χρηστών, τις λειτουργίες της πλατφόρμας, τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τo πληροφοριακό σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων των Κτηματικών Υπηρεσιών, καθώς και με τρίτα συστήματα, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας, ο προγραμματισμός ένταξης των δημοπρασιών στην πλατφόρμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία του συστήματος.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 16 και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης της παρ. 3 του άρθρου 17 και, ιδίως η περιγραφή των απαιτούμενων προδιαγραφών για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τα μέτρα και οι διασφαλίσεις σε σχέση με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που πληρούν το σύστημα και ο εξοπλισμός. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να διευρύνονται οι τρόποι ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 16.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύονται οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία και ορίζονται αναλόγως ο τρόπος επιμέτρησης και το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 19.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 23:15 | Εύη

  Παρ. 1
  To 2024 να αποκλειστούν από την παραχώρηση απλής χρήσης όλες οι παραλίες περιοχής Natura, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος παρουσίασης με όρους απόλυτης διαφάνειας της πρότασης των Υπουργών και οριστικοποίησης των επιλογών μέσα από διαδικασία διαβούλευσης το 2025.

 • παρ.5 —-> από τους παραχωρησιούχους προς εξυπηρέτηση του κοινού [κατά τη γνώμη μου η διατύπωση, τόσο ως προς το «κινητά» όσο και ως προς την «εξυπηρέτηση» είναι αόριστη και παρόλο που θα εξειδικευτεί στην ΚΥΑ, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ανάλογες διατυπώσεις οδηγούν σε τεράστια περιθώρια διασταλτικών (παρ)ερμνηνειών, με πλήθος παρενεργειών και συνεπώς καταστρατήγησης της βούλησης του νομοθέτη], σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 [μήπως εννοεί του άρθρου 8??].

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:25 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Παρατηρήσεις επί της παρ. 1:
  Η διαδικασία καθορισμού των «απάτητων» παραλιών δεν παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας.
  Η ανωτέρω παράγραφος καθιστά ανέφικτη και μη αξιόπιστη την διαδικασία συμπερίληψης παραλιών περιοχών Natura στην κατηγορία των «απάτητων» . Αφενός ο χρονικός ορίζοντας της 1ης Μαρτίου 2024 (!) για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κατόπιν εισήγησης του ΟΦΥΠΕΚΑ και πρότασης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έστω και εάν αναβληθεί για ένα μήνα , δεν παρέχει τα στοιχειώδη εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας ιδιαίτερα όταν για τον χαρακτηρισμό θα λαμβάνονται υπόψη «οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες» χωρίς καμμιά σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης. Είναι προφανής ο κίνδυνος οι «απάτητες παραλίες» να περιοριστούν σε ανώδυνες οικονομικά και κοινωνικά περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες παραλίες).

  Πρόταση:
  To 2024 να αποκλειστούν από την παραχώρηση απλής χρήσης όλες οι παραλίες περιοχής Natura, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος παρουσίασης με όρους απόλυτης διαφάνειας της πρότασης των Υπουργών και οριστικοποίησης των επιλογών μέσα από διαδικασία διαβούλευσης το 2025.

 • Άρθρο 22
  Στο άρθρο 22 προβλέπεται μεγάλος αριθμός Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ), Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) αλλά και μία περίπτωση Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ), με τα οποία θα εξειδικευτούν πολλά ζητήματα του παρόντος νομοσχεδίου. Η ανάγκη έκδοσης τόσων πολλών συμπληρωματικών νομοθετημάτων στην ουσία θα εμποδίσει την εφαρμογή του νομοσχεδίου και των θετικών αλλαγών που μπορεί να επιφέρει (ως προς τη μείωση της παραβατικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ), θα παρακωλύσει το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών και ουσιαστικά θα καταστήσει το νομοσχέδιο ανεφάρμοστο. Θεωρούμε ότι τα ειδικά ζητήματα που χρήζουν εξειδίκευσης θα πρέπει να επεξεργαστούν πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου και να ενταχθούν σε αυτό είτε ως ειδικά άρθρα, είτε ως παραρτήματα. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλ. στην περίπτωση που το άρθρο 22 παραμένει ως έχει), τότε θα έχουμε άλλη περίπτωση νόμου που θα παραμένει για χρόνια ανεφάρμοστος, διότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι εξουσιοδοτικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του.
  Ειδικά στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 22 προβλέπεται ότι με ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις που έχουν οι παραχωρησιούχοι βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 3 και προστίθενται και άλλοι όροι για τη διασφάλιση της κοινοχρησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος (παράγραφος 4) και εξειδικεύονται οι τεχνικές προδιαγραφές των κινητών στοιχείων που τοποθετούνται στον αιγιαλό (παράγραφος 5).
  Αντί της ΚΥΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 4, θα πρέπει να προστεθεί ειδικό παράρτημα, στο οποίο να αναφέρονται μεταξύ άλλων πρόσθετοι όροι για την προστασία των θινών και της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Ενδεικτική διατύπωση:
  «Όροι προστασίας σε παραλίες που εντοπίζονται αμμοθινικοί τύποι οικοτόπων:
  • Η παραχώρηση για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας επιτρέπεται σε θέσεις όπου, εφόσον υπάρχει δρόμος πρόσβασης σε αυτές, θα είναι νόμιμα υφιστάμενος και εφόσον υπάρχει χώρος στάθμευσης, αυτός θα είναι νόμιμα διαμορφωμένος και εκτός αμμοθινικών τύπων οικοτόπων (κωδικοί τύπων οικοτόπων: 1210, 2110, 2120, 2220, και 2230). Απαγορεύεται επί των αμμοθινών οποιαδήποτε διάνοιξη δρόμου για πρόσβαση στις παραλίες, καθώς και οποιαδήποτε νέα διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων των επισκεπτών.
  • Αποφυγή αλλαγής του τοπογραφικού ανάγλυφου, δηλαδή ισοπέδωση των χαμηλών θινών.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχέρσωση θέσεων και εκρίζωση αμμόφιλων και λοιπών ειδών που αποικίζουν τις αμμώδεις ζώνες των παράκτιων τύπων οικοτόπων.
  • Η πρόσβαση σε παραλίες με αμμοθινικούς τύπους οικοτόπων θα γίνεται μέσω ξύλινων διαδρόμων που θα τοποθετούνται κάθετα στην ακτή και θα είναι κατάλληλα υπερυψωμένοι, ώστε να μειώνεται η επιφάνεια επαφής με τις αμμοθίνες και να ελαχιστοποιούνται οι επεμβάσεις σε αυτές.
  Επιπλέον όροι σε περιοχές παρουσίας και ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta:
  • Τοποθέτηση ομπρελών σε σταθερά σημεία και σε άξονες κάθετους προς το κύμα καθώς και εξασφάλιση απόστασης ίσης ή μεγαλύτερης των τριών (3) μέτρων μεταξύ τους.
  • Η άμμος μεταξύ των ομπρελών και ξαπλωστρών δεν θα καλύπτεται από ξύλινους διαδρόμους.
  • Εξασφάλιση ελεύθερης ζώνης πλάτους πέντε (5) μέτρων στην κορυφή της παραλίας όπου οι χελώνες θα μπορούν να φτιάξουν τις φωλιές τους.
  • Το πλύσιμο των ξαπλωστρών και ο καθαρισμός του εν γένει εξοπλισμού, να γίνεται εκτός της παραλίας.
  • Συγκέντρωση των ξαπλωστρών και του υπόλοιπου κινητού εξοπλισμού με τη δύση του ηλίου, σε σημείο εκτός της αμμώδους παραλίας και επανατοποθέτησή τους το πρωί. Η μεταφορά τους απαγορεύεται να γίνεται με «σύρσιμο» επί της άμμου. Ειδικότερα για τις ομπρέλες και λόγω της σταθερής βάσης τους, δεν συνίσταται η καθημερινή μεταφορά τους αλλά η χρήση ομπρελών που μπορούν να κλείνουν, ώστε στην περίπτωση δημιουργίας φωλιάς, να υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της σκίασης του σημείου αυτού της παραλίας.
  • Καθαρισμός της παραλίας χειρωνακτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής (1/5-31/10). Οχήματα καθαρισμού μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον πριν την έναρξη (δηλ. πριν την 1η Μαΐου) και μετά το τέλος της περιόδου αναπαραγωγής (δηλ. μετά την 31η Οκτωβρίου).
  • Αποφυγή φωτορύπανσης και εξασφάλιση πως δε θα υπάρχει διαρροή φωτός από ιδιωτικές και δημόσιες φωτεινές πηγές προς την παραλία ώστε να μην αποπροσανατολίζονται οι νεοσσοί.
  • Απαγορεύεται η οργάνωση beach-parties και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων.»
  Επίσης αντί της ΚΥΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 5, θα πρέπει να προστεθεί ειδικό παράρτημα, στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που δύνανται να χρησιμοποιούν οι παραχωρησιούχοι. Το ζήτημα αυτό πρέπει να εξειδικευτεί το συντομότερο δυνατό και πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου, διότι αποτελεί πλέον σύνηθες φαινόμενο οι παραχωρησιούχοι να χρησιμοποιούν εξοπλισμό βαρέος τύπου (ξύλινα κρεβάτια, καναπέδες μεγάλου όγκου κλπ) δήθεν για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Ειδικά για τις παραλίες του άρθρου 4, η χρήση τέτοιου βαριού εξοπλισμού δεν συνάδει με την αισθητική του προστατευόμενου τοπίου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Η Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην παράγραφο 7 θα πρέπει να είναι έγκαιρη προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη πριν από τις διαδικασίες παραχώρησης της απλής χρήσης παραλίας και αιγιαλού.

  Ως εκ τούτου στην παράγραφο 7 απαιτείται η πρόβλεψη συγκεκριμένου χρόνου για την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:59 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Είναι εσφαλμένη.η αναγραφή στην παράγραφο 4: οι υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 9,

  Η ορθή αναγραφή είναι: οι υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 8.

  Ως εκ τούτου απαιτείται η σχετική διόρθωση στην παράγραφο 4, στον αριθμό του άρθρου από 9 σε 8.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 17:46 | ΕΕΠ, ΕΕΠΦ, ΕΟΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΕΑ, GREENPEACE, MEDASSET, WWF

  Κοινά σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 22

  παρ. 1: Η παρούσα εξουσιοδοτική διάταξη προβλέπει την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον χαρακτηρισμό των «απάτητων παραλιών» του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος έως την 1η Μαρτίου 2024 και την πρόβλεψη απαγορεύσεων και περιορισμών ως προς τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. Οι αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου είναι μεν προσωρινές μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων (αναφορά θα πρέπει να γίνει στα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 21 παρ. 4 και όχι και σχέδια διαχείρισης της παραγράφου 3 κατ’ αναλογία με το άρθρο 21 παρ. 6) αλλά σε αντίθεση με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 21 παρ. 6 δεν προσδιορίζεται η διάρκειά τους, δημιουργώντας ένα αποσπασματικό καθεστώς που ενέχει στοιχεία μονιμότητας έναντι της έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων χαρακτηρισμού και καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, τα οποία αποτελούν, όπως έχει κρίνει και το ΣτΕ, το κύριο εργαλείο για τον σκοπό αυτό (ΣτΕ 808/2014, 5455/2012 7μ., 3290/2009, 3595/2007 7μ.).

  Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι σαφές για ποιο λόγο οι εν λόγω προστατευτικές διατάξεις περιορίζονται μόνο στις περιοχές του δικτύου Natura και δεν περιλαμβάνουν και άλλες περιοχές που χρήζουν προστασίας αλλά δεν έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των περιοχών του δικτύου Natura. Μάλιστα στα κριτήρια που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται αναφορά σε «σημαντική παρουσία σε αυτές φυσικών τύπων οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας του άρθρου 184 του ν. 5037/2023 (Α’ 78, όπως και εν γένει η παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας και διατήρησης ή αποκατάστασης». Τα κριτήρια αυτά είναι δεν αφορούν μόνο στις περιοχές του δικτύου Natura, αλλά και άλλες περιοχές που έχουν σημαντικά ενδημικά είδη ή προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία. Υπό το πρίσμα αυτό, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 και 22 του παρόντος θα πρέπει να διευρυνθεί.

  Τέλος, η πρόβλεψη στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, ήτοι «[γ]ια τον ανωτέρω χαρακτηρισμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες» δεν συνάδει με τον σκοπό προστασίας των εν λόγω περιοχών και τις προβλέψεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές αυτές αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, θα πρέπει τα μέτρα διατήρησης, τα οποία περιλαμβάνουν και κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων, να καθορίζονται βάσει των οικολογικών αναγκών και των στόχων διατήρησης και όχι άλλων παραμέτρων όπως οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:05 | Γιάννης Σπιλάνης

  Ως απάτητες να θεωρηθούν όλες οι παραλίες που προστατεύονται είτε ως περιοχές Natura ή ως σημαντικές περιοχές πολιτισμού

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:19 | Llon

  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλες περιοχές, όχι μόνο οι Natura 2000. Υπάρχουν αμμοθινικά οικοσυστήματα, τύποι οικοτόπων και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας και εκτός προστατευόμενων Περιοχών. Πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να προστατευτούν αυτά τα ελάχιστα που έχουν μείνει στο παράκτιο μέτωπο. Η διάβρωση που έχουν υποστεί οι ακτές είναι τεράστια από την ανεξέλεγκτη ανθρωπογενή δραστηριότητα. Μη αναστρέψιμη βλάβη. Το τουριστικό προϊόν της χώρας έχει υποβαθμιστεί. Η κλιματική κρίση θα μας οδηγήσει σε καταστάσεις στις παραλίες που ακόμη δεν έχουμε φανταστεί. Ο μόνος τρόπος είναι η επαναφορά και η προστασία των φυσικών διεργασιών των ακτών μας. Οφείλουν τα υπουργεία να μεριμνήσουν και να υπάρχει κατάλληλος χρόνος για αυτό.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:46 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  Παρατηρήσεις επί της παρ. 1:
  Η διαδικασία καθορισμού των «απάτητων» παραλιών δεν παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας.
  Η ανωτέρω παράγραφος καθιστά ανέφικτη και μη αξιόπιστη την διαδικασία συμπερίληψης παραλιών περιοχών Natura στην κατηγορία των «απάτητων» . Αφενός ο χρονικός ορίζοντας της 1ης Μαρτίου 2024 (!) για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κατόπιν εισήγησης του ΟΦΥΠΕΚΑ και πρότασης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έστω και εάν αναβληθεί για ένα μήνα , δεν παρέχει τα στοιχειώδη εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας ιδιαίτερα όταν για τον χαρακτηρισμό θα λαμβάνονται υπόψη «οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες» χωρίς καμμιά σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης. Είναι προφανής ο κίνδυνος οι «απάτητες παραλίες» να περιοριστούν σε ανώδυνες οικονομικά και κοινωνικά περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες παραλίες).

  Πρόταση:
  To 2024 να αποκλειστούν από την παραχώρηση απλής χρήσης όλες οι παραλίες περιοχής Natura, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος παρουσίασης με όρους απόλυτης διαφάνειας της πρότασης των Υπουργών και οριστικοποίησης των επιλογών μέσα από διαδικασία διαβούλευσης το 2025.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 01:32 | Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (σύλλογος 400+ μελών)

  Παρατηρήσεις επί της παρ. 1:
  Η διαδικασία καθορισμού των «απάτητων» παραλιών δεν παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας.
  Η ανωτέρω παράγραφος καθιστά ανέφικτη και μη αξιόπιστη την διαδικασία συμπερίληψης παραλιών περιοχών Natura στην κατηγορία των «απάτητων» . Αφενός ο χρονικός ορίζοντας της 1ης Μαρτίου 2024 (!) για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κατόπιν εισήγησης του ΟΦΥΠΕΚΑ και πρότασης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έστω και εάν αναβληθεί για ένα μήνα , δεν παρέχει τα στοιχειώδη εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας ιδιαίτερα όταν για τον χαρακτηρισμό θα λαμβάνονται υπόψη «οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες» χωρίς καμμιά σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης. Είναι προφανής ο κίνδυνος οι «απάτητες παραλίες» να περιοριστούν σε ανώδυνες οικονομικά και κοινωνικά περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες παραλίες).

  Πρόταση:
  To 2024 να αποκλειστούν από την παραχώρηση απλής χρήσης όλες οι παραλίες περιοχής Natura, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος παρουσίασης με όρους απόλυτης διαφάνειας της πρότασης των Υπουργών και οριστικοποίησης των επιλογών μέσα από διαδικασία διαβούλευσης το 2025.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 17:10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Η Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών στην παράγραφο 7 θα πρέπει να είναι έγκαιρη προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη πριν από τις διαδικασίες παραχώρησης της απλής χρήσης παραλίας και αιγιαλού.
  Ως εκ τούτου στην παράγραφο 7 απαιτείται η προσθήκη πρόβλεψης συγκεκριμένου χρόνου για την έκδοση της Απόφασης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 17:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Η αναγραφή στην παράγραφο 5: σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, είναι εσφαλμένη.
  Η ορθή αναγραφή είναι: σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8.
  Ως εκ τούτου απαιτείται η σχετική διόρθωση στην παράγραφο 5, του αριθμού του άρθρου από 9 σε 8.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 16:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Οι διαδικασίες οριοθέτησης αιγιαλού έχουν ολοκληρωθεί για όλες τις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας το έτος 2018.
  Ως εκ τούτου η παράγραφος 2 (α), (β), (γ), πρέπει να διορθωθεί και να αφορά διαδικασία οριοθέτησης παραλίας και παλαιού αιγιαλού και διαδικασία επανακαθορισμού αιγιαλού

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 13:06 | Κίνηση Πολιτών Πάρου

  Παρατηρήσεις επί της παρ. 1:
  Η διαδικασία καθορισμού των «απάτητων» παραλιών δεν παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας.
  Η ανωτέρω παράγραφος καθιστά ανέφικτη και μη αξιόπιστη την διαδικασία συμπερίληψης παραλιών περιοχών Natura στην κατηγορία των «απάτητων» . Αφενός ο χρονικός ορίζοντας της 1ης Μαρτίου 2024 (!) για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κατόπιν εισήγησης του ΟΦΥΠΕΚΑ και πρότασης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έστω και εάν αναβληθεί για ένα μήνα , δεν παρέχει τα στοιχειώδη εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας ιδιαίτερα όταν για τον χαρακτηρισμό θα λαμβάνονται υπόψη «οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες» χωρίς καμμιά σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης. Είναι προφανής ο κίνδυνος οι «απάτητες παραλίες» να περιοριστούν σε ανώδυνες οικονομικά και κοινωνικά περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες παραλίες).

  Πρόταση:
  To 2024 να αποκλειστούν από την παραχώρηση απλής χρήσης όλες οι παραλίες περιοχής Natura, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος παρουσίασης με όρους απόλυτης διαφάνειας της πρότασης των Υπουργών και οριστικοποίησης των επιλογών μέσα από διαδικασία διαβούλευσης το 2025.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 10:29 | Δήμος Πάρου – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

  Παρ.1 1) Απάτητες παραλίες να χαρακτηρίζονται αυτομάτως (και όχι να «δύνανται να χαρακτηριστούν») όσες ανήκουν σε οποιοδήποτε δίκτυο αυξημένης προστασίας και σε όσες τίθενται απαγορεύσεις και περιορισμοί ως προς τις δραστηριότητες που επιτρέπονται επ’ αυτών μέχρι την έκδοση οικείου σχεδίου διαχείρισης και του οικείου διατάγματος των παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160). Στα κριτήρια χαρακτηρισμού περιλαμβάνονται η σημαντική παρουσία σε αυτές φυσικών τύπων οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας του άρθρου 184 του ν. 5037/2023 (Α΄ 78).

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 08:00 | Νικηφόρος

  Στο παρόν άρθρο προβλέπεται η έκδοση ενός (1) διατάγματος, έξι (6) κοινών υπουργικών αποφάσεων και δύο (2) υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του τροποποιούμενου νόμου του αιγιαλού.
  Η εμπειρία έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι πολλές φορές η έκδοση των εξουσιοδοτικών διατάξεων καθυστερεί σημαντικά με συνέπεια την αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων ή την κατ’ ερμηνεία ή κατ΄ αναλογία εφαρμογή τους.
  Παράδειγμα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 όπως ισχύει προβλέπεται έκδοση κυα η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί. Αντίστοιχα δεν έχει εκδοθεί και η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 16Α του ν. 2971/2001.

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 09:24 | Γεώργιος Νικόπουλος

  Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν προ πολλού καθορίσει τιμές για το 2024 και έχουν ήδη δεχθεί προκρατήσεις.
  Το νομοσχέδιο είναι υπό διαβούλευση χωρίς να είναι γνωστές οι κυριότερες παράμετροι: Ποιές παραλίες και με τι τίμημα.

  Άρθρο 9 Τμήματα αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.
  Αρθρο 10 παράγραφος 5: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει αυτομάτως την τιμή πρώτης προσφοράς με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο «αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x έτη παραχώρησης x 3%.»

  Αυτά έπρεπε να είχαν δημοσιευτεί πριν αρχίσει η διαβούλευση.
  Επιβάλεται επομένως αφενός να δημοσιευτούν άμεσα αφετέρου να υπάρξει σχετική μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή τους.

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 19:37 | Ανδριανός

  ο εκ των υστέρων καθορισμός των «απάτητων παραλιών» μέσω ΚΥΑ είναι άτοπος και δημιουργεί επιπλέον αχρείαστη πολυπλοκότητα στη διαδικασία. Το ότι μια παραλία εντός περιοχής Νατούρα είναι περιβαλλοντολογικά σημαντική και πρέπει να προστατεύεται, τεκμαίρεται ήδη από το γεγονός ότι βρίσκεται εντός περιοχής Νατούρα (αυτοδικαίως). Όλες οι παραλίες και ο αιγιαλός εντώς περιοχών Νατούρα θα πρέπει να λαμβάνει τις προστασίες της «απάτητης παραλίας» και να μην επιτρέπεται η παραχώρηση για επαγγελματική εκμετάλλευση.