Άρθρο 26 Επέκταση εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 και παρ. 6 άρθρου 46 ν. 4413/2016

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), περί αντικειμένου και πεδίου εφαρμογής του ως άνω νόμου: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π.) να εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του, β) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου, προστίθεται ο ν. 4389/2016 (Α’ 94), και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.) του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 19, των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 41 και των άρθρων 48, 49, 53, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 65, 66 και 67 αυτού. Συμπληρωματικά στις διατάξεις του παρόντος και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 3986/2011 και 4389/2016.».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4413/2016, περί ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, τροποποιείται, ώστε η περιγραφόμενη διαδικασία ματαίωσης της ανάθεσης να εφαρμόζεται και για την Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., στο τέλος της παραγράφου, προστίθεται ο ν. 4389/2016, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. δύνανται να αποφασίζουν με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, εφόσον δεν προβλέπεται υποχρεωτική προηγούμενη γνώμη άλλου οργάνου, σύμφωνα με τους ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και 4389/2016 (Α΄ 94) αντίστοιχα.».