Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 22, η διαδικασία οριοθέτησης και καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
2. Ο παρών δεν θίγει υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επιχειρηματικά πάρκα, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.
3. Ο παρών δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 23η Απριλίου 2019 σε παλαιούς αιγιαλούς που ανήκουν στη δημόσια κτήση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6, περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Παλαιοί αιγιαλοί που έχουν καθορισθεί από την 23η Απριλίου 2019, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου έως την έκδοση των πράξεων της παρ. 1 του άρθρου 22.
4. Για συμβάσεις παραχώρησης που συνάπτονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, η τιμή πρώτης προσφοράς της παρ. 5 του άρθρου 10 και το αντάλλαγμα παραχώρησης της παρ. 5 του άρθρου 10 δεν μπορεί να υπολείπονται, με αναγωγή σε τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, του μεγαλύτερου ανταλλάγματος παραχώρησης που είχε περιληφθεί σε σύμβαση παραχώρησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 στο ίδιο διακριτό τμήμα αιγιαλού και παραλίας.
5. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι όροι συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του.
6. Για το έτος 2024, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 8, περί καθορισμού αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση, και της παρ. 1 του άρθρου 10, περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλών και παραλιών κατόπιν ηλεκτρονικής δημοπρασίας:
α) η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 εκδίδεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2024,
β) οι γνώμες της παρ. 1 διαβιβάζονται μέχρι τη 15η Μαρτίου 2024, και
γ) η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης ολοκληρώνεται μέχρι τη 15η Μαΐου 2024.
7. Δημοπρασίες για περαιτέρω παραχώρηση προς επιχειρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας που περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση παραχώρησης από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου σε δήμους διενεργούνται ηλεκτρονικά.
8. Παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 που έχουν διαπιστωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται ως προς τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την καταργούμενη διάταξη.

 • Παρ.1 —-> Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 22, η διαδικασία οριοθέτησης και καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 [Ερώτηση 1: μήπως θα έπρεπε να μπει και το άρθρο 7Α περί επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού?] του ν. 2971/2001 (Α’ 285) [ίσως θα έπρεπε να προστεθεί: «όπως ισχύει». Αυτό προτείνεται για να περιλάβει και όλες τις τροποποιήσεις/συμπληρώσεις. Ερώτηση 2: δεν υπάρχει κάποια αντίφαση, καθώς με το αρ.24 καταργούνται μεταξύ άλλων και τα παραπάνω αναφερόμενα ως εν χρήσει άρθρα 4,5,6,7,7Α του Ν.2971/2001 ?].

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:36 | Μάριος Ιωάννου

  Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

  . Το μίσθωμα του χώρου , δεν μπορεί να ορίζεται με την μέγιστη τιμή σύναψης σύμβασης μίσθωσης , από το 2017 και μετά.
  Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις , που λόγω συγκρούσεων επιχειρηματικών συμφερόντων ή τοπικών έριδων , εκτόξευσαν τις τιμές σε υπερβολικά υψηλά νούμερα , που στην συνέχεια αυτές οι επιχειρήσεις , είτε δεν ξαναλειτούργησαν ή φύγαν άρον – άρον σε ένα βράδυ , αφήνοντας χρέη και απλήρωτο κόσμο.
  Οι τιμές μίσθωσης , πρέπει να ορίζονται με τις αρχικές που ορίστηκαν , στις εκάστοτε δημοπρασίες.

  . Αιτήσεις που κατατέθηκαν κανονικά την περίοδο του 2023 και δεν ολοκληρώθηκαν την προβλεπόμενη ημερομηνία 31η Ιουλίου 2023 , λόγω υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών , ενώ είχαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά , να υπογραφούν αυτοδικαίως με τους όρους και το τίμημα που είχαν οριστεί στην συγκεκριμένη περίοδο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:10 | Κυριάκος Β.

  Άρθρο 23 παρ 4: Ειναι καταχρηστική η διάταξη περί «μεγαλύτερου» ανταλλάγματος. Η λέξη πρέπει ν’ αντικατασταθεί ως » μικρότερου» ή «αρχχικού» ή «ελάχιστου» ανταλλάγματος για λόγους σύννομης ευταξίας στα πλαίσια του Κράτους Δικαίου ώστε να μην αποκλείεται κανένας πολίτης από τη διαδικασία.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 21:44 | Κ.Β.

  Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου ως ακολούθως:
  Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 22, σε περίπτωση εσφαλμένου καθορισμού παλαιού αιγιαλού, για ακίνητα ευρισκόμενα στο Δήμο Ζακύνθου, η Επιτροπή επανακαθορίζει την παλαιά θέση του αιγιαλού που υπήρχε μέχρι μόνο το έτος 1884, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κατοχών ιδιωτών»
  Παρατηρείται η συσσώρευση εκκρεμών αιτημάτων προς τη διοίκηση και ασκηθέντων ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, αναφορικά με τον χαρακτήρα εκτάσεων που ευρίσκονται στο Δήμο Ζακύνθου και οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως παλαιοί αιγιαλοί.
  Ειδικώς, στο Δήμο Ζακύνθου, συνεπεία της καταστροφικής σεισμοπυρκαγιάς του έτους 1953, καταστράφηκαν ολικώς τα αρχεία των τοπικών υποθηκοφυλακείων καθώς επίσης και τα αρχεία που τηρούνταν από τους τοπικούς συμβολαιογράφους. Ως εκ τούτου, παρατηρείται αποδεικτική δυσχέρεια, εκ μέρους των διοικουμένων, όσον αφορά στην ύπαρξη κατοχών ιδιωτών αναγομένων μέχρι το έτος 1884, προκειμένου να θεμελιωθούν αιτήματα επανακαθορισμού του παλαιού αιγιαλού, σύμφωνα με όσα απαιτεί το ισχύον νομικό πλαίσιο, δεδομένης της καταστροφής των ως άνω αρχείων και των τίτλων κτήσης που τυχόν συμπεριλαμβάνονταν στα αρχεία αυτά.
  Για το λόγο αυτό, με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ., στις περιπτώσεις που η Επιτροπή επιλαμβάνεται αιτημάτων επανακαθορισμού παλαιού αιγιαλού στο Δήμο Ζακύνθου, θα δύναται να επανακαθορίζει την παλαιά θέση του αιγιαλού που υπήρχε μέχρι το έτος 1884, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κατοχών ιδιωτών αναγομένων μέχρι το έτος αυτό.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Με την ΚΥΑ αριθ. 1089532 π.ε./8205 π.ε./Β0010 (ΦΕΚ 595 Β/2005) εξειδικεύθηκαν τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας.
  Ως εκ τούτου πρέπει να συμπληρωθεί σχετικά η παράγραφος 1, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω εξειδικευμένα στοιχεία από τις επιτροπές του άρθρου 5.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Η αναγραφή στην παράγραφο 6 α): η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 εκδίδεται, είναι εσφαλμένη.
  Η ορθή αναγραφή είναι: η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9 εκδίδεται.
  Ως εκ τούτου απαιτείται η σχετική διόρθωση στην παράγραφο 6 α), του αριθμού του άρθρου από 8 σε 9.

  Επίσης, Η αναγραφή στην παράγραφο 6 β): οι γνώμες της παρ. 1 διαβιβάζονται, είναι εσφαλμένη.

  Η ορθή αναγραφή είναι: οι γνώμες της παρ. 1 άρθρου 9 διαβιβάζονται.

  Ως εκ τούτου απαιτείται επίσης η σχετική συμπλήρωση και διόρθωση της αναγραφής του άρθρου 9 στην παράγραφο 6 β).

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:04 | Γιωργος Αθανασιαδης

  . Το μίσθωμα του χώρου , δεν μπορεί να ορίζεται με την μέγιστη τιμή σύναψης σύμβασης μίσθωσης , από το 2017 και μετά. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις , που λόγω συγκρούσεων επιχειρηματικών συμφερόντων ή τοπικών έριδων , εκτόξευσαν τις τιμές σε υπερβολικά υψηλά νούμερα , που στην συνέχεια αυτές οι επιχειρήσεις , είτε δεν ξαναλειτούργησαν ή φύγαν άρον – άρον σε ένα βράδυ , αφήνοντας χρέη και απλήρωτο κόσμο. Οι τιμές μίσθωσης , πρέπει να ορίζονται με τις αρχικές που ορίστηκαν , στις εκάστοτε δημοπρασίες. . Αιτήσεις που κατατέθηκαν κανονικά την περίοδο του 2023 και δεν ολοκληρώθηκαν την προβλεπόμενη ημερομηνία 31η Ιουλίου 2023 , λόγω υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών , ενώ είχαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά , να υπογραφούν αυτοδικαίως με τους όρους και το τίμημα που είχαν οριστεί στην συγκεκριμένη περίοδο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:13 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

  . Το μίσθωμα του χώρου , δεν μπορεί να ορίζεται με την μέγιστη τιμή σύναψης σύμβασης μίσθωσης , από το 2017 και μετά.
  Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις , που λόγω συγκρούσεων επιχειρηματικών συμφερόντων ή τοπικών έριδων , εκτόξευσαν τις τιμές σε υπερβολικά υψηλά νούμερα , που στην συνέχεια αυτές οι επιχειρήσεις , είτε δεν ξαναλειτούργησαν ή φύγαν άρον – άρον σε ένα βράδυ , αφήνοντας χρέη και απλήρωτο κόσμο.
  Οι τιμές μίσθωσης , πρέπει να ορίζονται με τις αρχικές που ορίστηκαν , στις εκάστοτε δημοπρασίες.

  . Αιτήσεις που κατατέθηκαν κανονικά την περίοδο του 2023 και δεν ολοκληρώθηκαν την προβλεπόμενη ημερομηνία 31η Ιουλίου 2023 , λόγω υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών , ενώ είχαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά , να υπογραφούν αυτοδικαίως με τους όρους και το τίμημα που είχαν οριστεί στην συγκεκριμένη περίοδο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:15 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

  α/Να απαλειφθεί ο όρος 4.
  β/ Για όλες τις περιπτώσεις, το νέο κυρωτικό πλαίσιο, να τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ, χωρίς να θεωρείται υπότροπος κάποιος που έχει τιμωρηθεί με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:37 | Νικόλαος Ιωάννου

  Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

  . Το μίσθωμα του χώρου , δεν μπορεί να ορίζεται με την μέγιστη τιμή σύναψης σύμβασης μίσθωσης , από το 2017 και μετά.
  Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις , που λόγω συγκρούσεων επιχειρηματικών συμφερόντων ή τοπικών έριδων , εκτόξευσαν τις τιμές σε υπερβολικά υψηλά νούμερα , που στην συνέχεια αυτές οι επιχειρήσεις , είτε δεν ξαναλειτούργησαν ή φύγαν άρον – άρον σε ένα βράδυ , αφήνοντας χρέη και απλήρωτο κόσμο.
  Οι τιμές μίσθωσης , πρέπει να ορίζονται με τις αρχικές που ορίστηκαν , στις εκάστοτε δημοπρασίες.

  . Αιτήσεις που κατατέθηκαν κανονικά την περίοδο του 2023 και δεν ολοκληρώθηκαν την προβλεπόμενη ημερομηνία 31η Ιουλίου 2023 , λόγω υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών , ενώ είχαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά , να υπογραφούν αυτοδικαίως με τους όρους και το τίμημα που είχαν οριστεί στην συγκεκριμένη περίοδο.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 20:04 | Μελίνα Κ.

  Άρθρο 23 παρ.4 :
  «Για συμβάσεις παραχώρησης που συνάπτονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, η τιμή πρώτης προσφοράς της παρ. 5 του άρθρου 10 και το αντάλλαγμα παραχώρησης της παρ. 5 του άρθρου 10 δεν μπορεί να υπολείπονται, με αναγωγή σε τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, του μεγαλύτερου ανταλλάγματος παραχώρησης που είχε περιληφθεί σε σύμβαση παραχώρησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 στο ίδιο διακριτό τμήμα αιγιαλού και παραλίας».

  Η διάταξη αυτή περί «μεγαλύτερου ανταλλάγματος» είναι απολύτως καταχρηστική και προσκρούει στο άρθρο 25 του Συντάγματος, αφού αποκλείονται πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Η λέξη «μεγαλύτερου» πρέπει ν’ αντικατασταθεί με τη λέξη «ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ». Το κράτος πρέπει να είναι αρωγός της έννοιας του «δικαίου».

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 17:52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Προκειμένου να ολοκληρωθούν μέχρι την 15η Μαΐου 2024 οι διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης να προστεθεί στη παράγραφο 6 η επιπλέον υποπαράγραφος : δ) η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της παρ. 7 του άρθρου 22 εκδίδεται μέχρι την 15 Απριλίου 2024.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 17:42 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Η αναγραφή στην παράγραφο 6 α): η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 εκδίδεται, είναι εσφαλμένη.
  Η ορθή αναγραφή είναι: η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9 εκδίδεται.
  Ως εκ τούτου απαιτείται η σχετική διόρθωση στην παράγραφο 6 α), του αριθμού του άρθρου από 8 σε 9.

  Επίσης, Η αναγραφή στην παράγραφο 6 β): οι γνώμες της παρ. 1 διαβιβάζονται, είναι εσφαλμένη.
  Η ορθή αναγραφή είναι: οι γνώμες της παρ. 1 άρθρου 9 διαβιβάζονται.
  Ως εκ τούτου απαιτείται επίσης η σχετική συμπλήρωση και διόρθωση της αναγραφής του άρθρου 9 στην παράγραφο 6 β).

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 17:54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Με την ΚΥΑ αριθ. 1089532 π.ε./8205 π.ε./Β0010 (ΦΕΚ 595 Β/2005) εξειδικεύθηκαν τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας.
  Ως εκ τούτου πρέπει να συμπληρωθεί σχετικά η παράγραφος 1, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω στοιχεία από τις επιτροπές του άρθρου 5.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 17:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Οι διαδικασίες οριοθέτησης και καθορισμού αιγιαλού έχουν ολοκληρωθεί για όλες τις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας το έτος 2018.
  Ως εκ τούτου η παράγραφος 1 πρέπει να διορθωθεί και να αφορά διαδικασία οριοθέτησης και καθορισμού παραλίας και παλαιού αιγιαλού και διαδικασία επανακαθορισμού αιγιαλού.

 • 10 Φεβρουαρίου 2024, 19:19 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  αρ. 23 παρ. 8
  Για όλες τις περιπτώσεις, το νέο κυρωτικό πλαίσιο, να τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, χωρίς να θεωρείται υπότροπος κάποιος που έχει τιμωρηθεί με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σε όλη την χώρα που λόγω καθυστέρησης των Δήμων να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των όμορων επιχειρήσεων στην Κτηματική, διαπιστώθηκε να γίνεται χρήση του αιγιαλού και ακολουθήθηκαν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις, εξαιτίας της κωλυσιεργίας της διοίκησης οι επιχειρήσεις κατέστησαν παράνομες, θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί μία “κόκκινη γραμμή” στο παρελθόν και να ξεκινήσουμε εξ’ αρχής, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οι θιγόμενες επιχειρήσεις που, εξ’ αυτού του λόγου δεν θα μπορούν να μισθώσουν φέτος τον αιγιαλό, να στραφούν νομικά κατά του Δήμου και της Κτηματικής λόγω της περσινής κωλυσιεργίας.

 • 4 Φεβρουαρίου 2024, 20:44 | Μιχαήλ Βαγιανός

  Τα νησιά τής Δωδεκανήσου κατά την κατάρτιση τού κτηματολογίου από τίς Ιταλικές κατοχικές δυνάμεις η οριοθέτηση έγινε σύμφωνα με τίς αμυντικές ανάγκες καί τόν σχεδιασμό τών εν λόγω δυνάμεων η δε οριοθέτηση εκτελείτε με τόν Ιταλικό κτηματολογικό κανονισμό ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα.Αυτος ο κανονισμός έχει επιφέρει χιλιάδες προβλήματα διότι ιδιοκτησίες είχαν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι χώροι ακόμα σε ακτίνα διακοσίων μέτρων από την ακτή.Αυτο είχε σάν αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να
  διώκονται από την κτηματική υπηρεσία με πρωτόκολλα κατεδάφισης.Με τόν νόμο 4934/2022 περί μετάπτωσης τού κτηματολογίου Ρόδου,Κω, καί Λάκι τής Λέρου προβλέπει την κατάργηση τού κτηματολογικού κανονισμού ο οποίος δε με μελέτη συνταγματολόγου έχει κριθεί αντισυνταγματικός αφού δεν υπάρχει ως κείμενο σε φεκ τής κυβερνήσεως.
  Είναι επιτακτική ανάγκη η κατάργηση τού άρθρου 26/2971και ενσωμάτωση τών διατάξεων περί οριοθέτησης όπως ισχύει στο παρών σχέδιο νόμου.
  Σε περίπτωση μη ένταξης τών νησιών Ρόδου Κω καί Λέρου σε ενιαία οριοθέτηση όπως ισχύει σε όλη την επικράτεια κινδυνεύουν χιλιάδες οικογένειες νά μείνουν άστεγες
  Κύριε Υπουργέ πρέπει νά λάβετε θέση σε αυτόν τον παράλογο καί αντισυνταγματικό κανονισμό.

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 19:53 | Δημήτριος

  Στην παράγραφο 6 στο β) οι γνώμες της παραγράφου 1 ποιου άρθρου ; Ξεχάσατε να συμπληρώσετε.