Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας

1. Όλες οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται ηλεκτρονικά κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας ανεξαρτήτως του φορέα παραχώρησης μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Η Κτηματική Υπηρεσία διενεργεί τις δημοπρασίες για όλα τα παραχωρούμενα τμήματα των αιγιαλών και παραλιών, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 15.
2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισάγονται με ευθύνη του φορέα που διενεργεί τη δημοπρασία:
α) το τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας που παραχωρείται, προσδιορισμένο ως πολύγωνο με σημεία που αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 1987 ή σε νεώτερο σύστημα αναφοράς,
β) η διάρκεια της παραχώρησης,
γ) ο χρόνος διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας,
δ) οι όροι της παραχώρησης, ιδίως ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων εντός εκάστου έτους, και
ε) τα στοιχεία της παραχώρησης με το σχετικό πολύγωνο.
3. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αντλεί αυτομάτως από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τα οποία διαλειτουργεί, τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που είναι όμορα προς το παραχωρούμενο τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας και παράγει με τρόπο αυτοματοποιημένο τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
4. Η διακήρυξη αναρτάται στην πλατφόρμα του άρθρου 15, και, σε κάθε περίπτωση, στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η διακήρυξη συνοδεύεται από την αεροφωτογραφική απεικόνιση του προς παραχώρηση τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας, κατάλογο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος παραχωρησιούχος και οδηγίες για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.
5. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει αυτομάτως την τιμή πρώτης προσφοράς με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο «αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x έτη παραχώρησης x 3%.», ο οποίος δύναται να εξειδικεύεται και να τροποποιείται με την κοινή απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 22.
6. Η πλειοδοτική δημοπρασία διενεργείται ηλεκτρονικά. Η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να υπολείπεται της τιμής της παρ. 5. Η παραχώρηση κατακυρώνεται στον υποψήφιο παραχωρησιούχο που υποβάλλει την υψηλότερη τελική προσφορά. Αν μόνο ένας υποψήφιος παραχωρησιούχος υποβάλει προσφορά, η παραχώρηση κατακυρώνεται σε αυτόν, εφόσον η προσφορά δεν υπολείπεται της τιμής της παρ. 5.
7. Εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η πλειοδοτική δημοπρασία κηρύσσεται άγονη και επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τιμή προσφοράς την τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5. Εάν και στη δεύτερη πλειοδοτική δημοπρασία δεν υποβληθεί προσφορά, η απλή χρήση του δημοπρατηθέντος τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας δεν παραχωρείται κατά το αντίστοιχο έτος.
8. Μετά το πέρας της πλειοδοτικής διαδικασίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει με αυτοματοποιημένο τρόπο σχέδιο σύμβασης, το οποίο περιέχει τους όρους της παραχώρησης, περιλαμβανομένου και του ανταλλάγματος και του τρόπου καταβολής αυτού στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το σχέδιο αυτό αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πλειοδότη. Στο μήνυμα περιλαμβάνονται η προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος, ο τρόπος καταβολής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησης της καταβολής του. Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος της παραχώρησης και τη γνωστοποίηση αυτής στον φορέα που διενεργεί τη δημοπρασία, το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης υπογράφεται αυτόματα από τον φορέα της παραχώρησης.
9. Ειδικά για τους αιγιαλούς και τις παραλίες που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:23 | Μάριος Ιωάννου

  Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας

  . Οι δημοπρασίες πρέπει να γίνονται έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους για να προλαβαίνουν οι επιχειρήσει να οργανωθούν. ( Εύρεση εξοπλισμού , προσωπικού κλπ. )

  . Ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος όπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου , είναι τελείως αόριστος. Δεν μπορεί η αντικειμενική αξία ενός παραθαλάσσιου ακινήτου (σπιτιού – μαγαζιού – χωραφιού ) να ταυτίζεται με μία επιχείρηση στον αιγιαλό , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως , έκθεση συγκεκριμένης δραστηριότητας στις εκάστοτε μεταβολές των κλιματολογικών , περιορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας ανάλογα την περιοχή. Στην Βόρεια με την Νότια Ελλάδα υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς τον χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων εξυπηρέτησης λουόμενων.

  . Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας μετά και την δεύτερη φορά να επαναξιολογείται το τίμημα εκκίνησης της δημοπρασίας. Να αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και να επαναλαμβάνεται άμεσα. Σε περίπτωση που και τότε είναι άγονη η δημοπρασία , τότε να ακυρώνεται για την τρέχουσα χρονιά.

 • Παρ.1 —-> Όλες οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται ηλεκτρονικά κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας ανεξαρτήτως του φορέα παραχώρησης μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους[31 Μαρτίου κρίνεται πολύ νωρίς. Προτείνεται 31 Μαΐου, όχι μόνο για το 2024, αλλά και για τα επόμενα έτη. Εναλλακτικά, θα μπορούσε η 31η Μαρτίου να αποτελεί προθεσμία για κάποια Α’ φάση, αλλά να μπορεί κάποιος που το ζητά, να μισθώνει τμήματα τα οποία δεν έχουν διατεθεί έως π.χ. τέλη Ιουλίου, σε μία Β’ φάση, ενδεχομένως με κάποια τυπική οικονομική επιβάρυνση]….

  Παρ.5 —-> Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει αυτομάτως την τιμή πρώτης προσφοράς με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο «αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x έτη παραχώρησης x 3%.», ο οποίος δύναται να εξειδικεύεται και να τροποποιείται με την κοινή απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 22 [Ερώτηση: προκύπτει δηλαδή παραχώρηση με τον μήνα? Ο τύπος πριν δοθεί σε εφαρμογή πρέπει να ελεγχθεί ως προς τι τιμές δίνει και να συγκριθούν οι τιμές που βγάζει με τις τιμές που έχουμε τώρα, ώστε να δούμε τι αποκλίσεις υπάρχουν]….

  Παρ.7 —-> Εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η πλειοδοτική δημοπρασία κηρύσσεται άγονη και επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας [Δεν θα είναι καθόλου πρακτικά εφαρμόσιμο, ιδίως στην περίπτωση που υπάρχουν πολλές δημοπρασίες εκείνη τη μέρα. Προτείνεται η νέα ημερομηνία να δίνεται από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία]….

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:58 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Προτάσεις επί της παρ. 1:
  Θα πρέπει να τίθεται περιορισμός ως προς το πλήθος των παραχωρήσεων απλής χρήσης (ή ως προς το συνολικό εμβαδόν παραχωρούμενου χώρου) που θα δύνανται να κατακυρώνονται σε κάθε νομικό πρόσωπο, ούτως ώστε να προληφθούν ολιγοπώλια. Προτείνουμε μέγιστο δύο (2) παραχωρήσεων ή 1000τ.μ. συνολικής παραχώρησης ανά νομικό πρόσωπο.

  Προτάσεις επί της παρ. 2δ:
  Στο «απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων» να προστεθεί το «(συμπεριλαμβανομένων των ιστών / πασσάλων των ομπρελών)». Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η απομάκρυνση των κινητών στοιχείων στη λήξη της θερινής / τουριστικής περιόδου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (ενδεικτικά: απομάκρυνση τον Οκτώβριο, τοποθέτηση το Μάιο εκάστου έτους).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Να προστεθεί: «…σύμφωνα πάντα με τους ευρύτερους όρους και περιορισμούς της κτηματικής υπηρεσίας που αφορούν τις παραχωρήσεις και την κοινοχρησία.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:05 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Προτάσεις επί της παρ. 1:
  Θα πρέπει να τίθεται περιορισμός ως προς το πλήθος των παραχωρήσεων απλής χρήσης (ή ως προς το συνολικό εμβαδόν παραχωρούμενου χώρου) που θα δύνανται να κατακυρώνονται σε κάθε νομικό πρόσωπο, ούτως ώστε να προληφθούν ολιγοπώλια. Προτείνουμε μέγιστο δύο (2) παραχωρήσεων ή 1000τ.μ. συνολικής παραχώρησης ανά νομικό πρόσωπο.

  Προτάσεις επί της παρ. 2δ:
  Στο «απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων» να προστεθεί το «(συμπεριλαμβανομένων των ιστών / πασσάλων των ομπρελών)». Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η απομάκρυνση των κινητών στοιχείων στη λήξη της θερινής / τουριστικής περιόδου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (ενδεικτικά: απομάκρυνση τον Οκτώβριο, τοποθέτηση το Μάιο εκάστου έτους).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Να προστεθεί: «…σύμφωνα πάντα με τους ευρύτερους όρους και περιορισμούς της κτηματικής υπηρεσίας που αφορούν τις παραχωρήσεις και την κοινοχρησία.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:35 | Γιωργος Αθανασιαδης

  . Οι δημοπρασίες πρέπει να γίνονται έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους για να προλαβαίνουν οι επιχειρήσει να οργανωθούν. ( Εύρεση εξοπλισμού , προσωπικού κλπ. ). Ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος όπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου , είναι τελείως αόριστος. Δεν μπορεί η αντικειμενική αξία ενός παραθαλάσσιου ακινήτου (σπιτιού – μαγαζιού – χωραφιού ) να ταυτίζεται με μία επιχείρηση στον αιγιαλό , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως , έκθεση συγκεκριμένης δραστηριότητας στις εκάστοτε μεταβολές των κλιματολογικών , περιορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας ανάλογα την περιοχή. Στην Βόρεια με την Νότια Ελλάδα υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς τον χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων εξυπηρέτησης λουόμενων. . Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας μετά και την δεύτερη φορά να επαναξιολογείται το τίμημα εκκίνησης της δημοπρασίας. Να αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και να επαναλαμβάνεται άμεσα. Σε περίπτωση που και τότε είναι άγονη η δημοπρασία , τότε να ακυρώνεται για την τρέχουσα χρονιά.

 • Άρθρο 10, παρ. 1: Ο οικείος Δήμος διενεργεί την ηλεκτρονική πλειοδοτική δημοπρασία. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος την ηλεκτρονική δημοπρασία διενεργεί η Κτηματική Υπηρεσία. Μετά τις 30 Μαΐου, την ηλεκτρονική πλειοδοτική δημοπρασία διενεργούν οι Κτηματικές Υπηρεσίες.
  Άρθρο 10, παρ. 9: …..και μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων δήμων για δε τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, σύμφωνης γνώμης του ΟΦΥΠΕΚΑ

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:38 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας

  . Οι δημοπρασίες πρέπει να γίνονται έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους για να προλαβαίνουν οι επιχειρήσει να οργανωθούν. ( Εύρεση εξοπλισμού , προσωπικού κλπ. )

  . Ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος όπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου , είναι τελείως αόριστος. Δεν μπορεί η αντικειμενική αξία ενός παραθαλάσσιου ακινήτου (σπιτιού – μαγαζιού – χωραφιού ) να ταυτίζεται με μία επιχείρηση στον αιγιαλό , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως , έκθεση συγκεκριμένης δραστηριότητας στις εκάστοτε μεταβολές των κλιματολογικών , περιορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας ανάλογα την περιοχή. Στην Βόρεια με την Νότια Ελλάδα υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς τον χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων εξυπηρέτησης λουόμενων.

  . Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας μετά και την δεύτερη φορά να επαναξιολογείται το τίμημα εκκίνησης της δημοπρασίας. Να αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και να επαναλαμβάνεται άμεσα. Σε περίπτωση που και τότε είναι άγονη η δημοπρασία , τότε να ακυρώνεται για την τρέχουσα χρονιά.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:17 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

  Να υπάρξει πρόνοια εκπόνησης μελέτης φέρουσας ικανότητας και επισκεψιμότητας, τα
  δεδομένα της οποίας σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χωροταξικές προβλέψεις θα
  αποτελέσουν την βάση για τον καθορισμό αριθμού και την χωροθέτηση μόνιμων θέσεων
  παραχώρησης, καθώς και του οικονομικού αντιτίμου εκάστης. (Άρθρο 10 παρ 5 & Άρθρο 9,παρ 1)

  Μετά την άγονη δεύτερη ηλεκτρονική δημοπρασία, η θέση να επαναδημοπρατείται με
  αποκλειστικούς μετέχοντες στην τρίτη δημοπρασία, τους υφιστάμενους πλειοδότες
  παρακείμενων θέσεων. Σε περίπτωση άκαρπης και της τρίτης δημοπρασίας, η θέση να
  παραχωρείται προς ίδια εκμετάλλευση στον οικείο δήμο, με υποχρέωση αυτού να αποδίδει στην ΚΕΔ το 15% του εσόδου. (Άρθρο 10, παρ 7)

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:57 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Να διευκρινισθεί τι είναι ο συντελεστής βαρύτητας αιγιαλού και πώς καθορίζεται. Η αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου δεν είναι ασφαλής συντελεστής και μπορεί να οδηγήσει σε απαγορευτικές τιμές. Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας η τιμή πρώτης προσφοράς να είναι ελεύθερη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:04 | Γιάννης Σπιλάνης

  Προτάσεις επί της παρ. 2δ:
  Στο «απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων» να προστεθεί το «(συμπεριλαμβανομένων των ιστών / πασσάλων των ομπρελών)». Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η απομάκρυνση των κινητών στοιχείων στη λήξη της θερινής / τουριστικής περιόδου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (ενδεικτικά: απομάκρυνση τον Οκτώβριο, τοποθέτηση το Μάιο εκάστου έτους).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Να προστεθεί: «…σύμφωνα πάντα με τους ευρύτερους όρους και περιορισμούς της κτηματικής υπηρεσίας που αφορούν τις παραχωρήσεις και την κοινοχρησία.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:20 | Νικόλαος Ιωάννου

  Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας

  . Οι δημοπρασίες πρέπει να γίνονται έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους για να προλαβαίνουν οι επιχειρήσει να οργανωθούν. ( Εύρεση εξοπλισμού , προσωπικού κλπ. )

  . Ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος όπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου , είναι τελείως αόριστος. Δεν μπορεί η αντικειμενική αξία ενός παραθαλάσσιου ακινήτου (σπιτιού – μαγαζιού – χωραφιού ) να ταυτίζεται με μία επιχείρηση στον αιγιαλό , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως , έκθεση συγκεκριμένης δραστηριότητας στις εκάστοτε μεταβολές των κλιματολογικών , περιορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας ανάλογα την περιοχή. Στην Βόρεια με την Νότια Ελλάδα υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς τον χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων εξυπηρέτησης λουόμενων.

  . Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας μετά και την δεύτερη φορά να επαναξιολογείται το τίμημα εκκίνησης της δημοπρασίας. Να αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και να επαναλαμβάνεται άμεσα. Σε περίπτωση που και τότε είναι άγονη η δημοπρασία , τότε να ακυρώνεται για την τρέχουσα χρονιά.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:57 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  Προτάσεις επί της παρ. 1:
  Θα πρέπει να τίθεται περιορισμός ως προς το πλήθος των παραχωρήσεων απλής χρήσης (ή ως προς το συνολικό εμβαδόν παραχωρούμενου χώρου) που θα δύνανται να κατακυρώνονται σε κάθε νομικό πρόσωπο, ούτως ώστε να προληφθούν ολιγοπώλια. Προτείνουμε μέγιστο δύο (2) παραχωρήσεων ή 1000τ.μ. συνολικής παραχώρησης ανά νομικό πρόσωπο.

  Προτάσεις επί της παρ. 2δ:
  Στο «απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων» να προστεθεί το «(συμπεριλαμβανομένων των ιστών / πασσάλων των ομπρελών)». Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η απομάκρυνση των κινητών στοιχείων στη λήξη της θερινής / τουριστικής περιόδου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (ενδεικτικά: απομάκρυνση τον Οκτώβριο, τοποθέτηση το Μάιο εκάστου έτους).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Να προστεθεί: «…σύμφωνα πάντα με τους ευρύτερους όρους και περιορισμούς της κτηματικής υπηρεσίας που αφορούν τις παραχωρήσεις και την κοινοχρησία.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 13:14 | Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Κοινό Τηνίων»

  Παρ. 2:
  δ. Θα πρέπει να απομακρύνονται τα πάντα από την παραλία κάθε χρόνο για αρκετούς μήνες. Θα πρέπει δηλαδή να οριστεί η περίοδος χρήσης κάθε χρόνου.

  Παρ. 3 και 5:
  Οι τιμές θα πρέπει να καθορίζονται από τους Δήμους. Αυτόματα με τον τρόπο που περιγράφεται θα μπορούσε να καθορίζεται η ελάχιστη δυνατή τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας και στη συνέχεια ο Δήμος να μπορεί να ορίζει μεγαλύτερη τιμή εκκίνησης.

  Παρ. 8:
  Έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 στο οποίο αναφέρεται ότι η σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον όρους

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 | ΠANEΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εφαρμογή του νομοσχεδίου, μεταφέρεται επιπρόσθετο διοικητικό βάρος στις Κτηματικές Υπηρεσίες, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μπορούν υπηρεσιακά (στελέχωση, εξοπλισμός κ.α.) να διαχειριστούν τις προτεινόμενες διαδικασίες, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.
  Β. Συσχετίζοντας το άρθρο 10 με το άρθρο 21 περί αναλογικής εφαρμογής στις χερσαίες λιμενικές ζώνες, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν οι παραχωρήσεις απλής χρήσης στις λιμενικές ζώνες, θα διενεργούνται ηλεκτρονικά κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 11:10 | Βασίλης Παλαιοθοδωρος

  Παρ.5
  Όπου δεν υπάρχουν αντικειμενικές άξιες, πχ Σχέδιο Πόλεως Λαγανά Ζακυνθου, πως θα προσδιορίζεται το τίμημα;

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 10:11 | Δημος Αμοργού

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοργού με την με αριθμ.64/13-2-22024 ομόφωνη απόφασή

  του αποφάσισε :

  Την παρέμβαση του Δήμου Αμοργού επί του σχεδίου του προς ψήφιση νομοσχεδίου
  του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: ΄΄Όροι αξιοποίησης της
  δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις ΄΄, προτείνοντας
  τις παρακάτω αλλαγές επί του άρθρου 10 του νομοσχεδίου:

  Άρθρο 10, παράγραφος 4
  α) Να προστεθεί ρήτρα εντοπιότητας για τις παραχωρήσεις σε μικρούς
  νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 3000 κατοίκους για τους
  λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
  β) Οι υποψήφιοι παραχωρησιούχοι στους μικρούς νησιωτικούς δήμους με
  πληθυσμό λιγότερο από 3000 κατοίκους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
  δημοπρασία για μία μόνο παραχώρηση στα όρια του ΟΤΑ εκτός της
  περίπτωσης που μια δημοπρασία κηρυχθεί άγονη και επαναληφθεί.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 09:39 | Κίνηση Πολιτων Αιγινας_SOS KLIMA

  ΑΡΘΡΟ 10

  1. Προτάσεις επί της παρ. 1:

  Θα πρέπει να τίθεται περιορισμός ως προς το πλήθος των παραχωρήσεων απλής χρήσης (ή ως προς το συνολικό εμβαδόν παραχωρούμενου χώρου) που θα δύνανται να κατακυρώνονται σε κάθε νομικό πρόσωπο, ούτως ώστε να προληφθούν μονοπωλια η ολιγοπώλια.
  Προτείνουμε μέγιστο δύο (2) παραχωρήσεων ή 1000τ.μ. συνολικής παραχώρησης ανά νομικό πρόσωπο.

  2. Προτάσεις επί της παρ. 2δ:

  Στο «απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων» να προστεθεί το «(συμπεριλαμβανομένων των ιστών / πασσάλων των ομπρελών)». Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η απομάκρυνση των κινητών στοιχείων στη λήξη της θερινής / τουριστικής περιόδου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (ενδεικτικά: απομάκρυνση τον Οκτώβριο, τοποθέτηση το Μάιο εκάστου έτους).

  ΠΡΟΤΑΣΗ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ_ επι της παραγρ.ε

  ε) τα τοπογραφικα στοιχεία της παραχώρησης με το σχετικό πολύγωνο επι του χαραγμενου αιγιαλου οπου αναφαινεται συνολικα το 50% τοθ εμβαδου της παραλιας που δυναται να παραχωρηθει και το 50% του μετώπου της.

  ΠΡΟΤΑΣΗ__ΠΡΟΣΘΕΣΗ_ επί της παρ. 9:

  Να προστεθεί: «…σύμφωνα πάντα με τους ευρύτερους όρους και περιορισμούς της κτηματικής υπηρεσίας που αφορούν τις παραχωρήσεις και την κοινοχρησία.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 01:35 | Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (σύλλογος 400+ μελών)

  Προτάσεις επί της παρ. 1:
  Θα πρέπει να τίθεται περιορισμός ως προς το πλήθος των παραχωρήσεων απλής χρήσης (ή ως προς το συνολικό εμβαδόν παραχωρούμενου χώρου) που θα δύνανται να κατακυρώνονται σε κάθε νομικό πρόσωπο, ούτως ώστε να προληφθούν ολιγοπώλια. Προτείνουμε μέγιστο δύο (2) παραχωρήσεων ή 1000τ.μ. συνολικής παραχώρησης ανά νομικό πρόσωπο.

  Προτάσεις επί της παρ. 2δ:
  Στο «απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων» να προστεθεί το «(συμπεριλαμβανομένων των ιστών / πασσάλων των ομπρελών)». Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η απομάκρυνση των κινητών στοιχείων στη λήξη της θερινής / τουριστικής περιόδου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (ενδεικτικά: απομάκρυνση τον Οκτώβριο, τοποθέτηση το Μάιο εκάστου έτους).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Να προστεθεί: «…σύμφωνα πάντα με τους ευρύτερους όρους και περιορισμούς της κτηματικής υπηρεσίας που αφορούν τις παραχωρήσεις και την κοινοχρησία.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 00:15 | Μαρίνα Χατζάκη

  Άρθρο 10 παρ 5
  Με την προτεινόμενη μαθηματική πράξη προσδιορισμού τιμήματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού όπως αναφέρει η παρ 5 οδηγεί τους εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε δύσκολη θέση μετά και την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών και τον διπλασιασμό τουλάχιστον που μας επιβλήθηκε.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 00:44 | Μελίνα Κ.

  ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 5: Ο «συντελεστής βαρύτητας» και το «3%» είναι καταχρηστικοί όροι στον «μαθηματικό τύπο» με κύριο σκοπό να εκτοξευθεί η τιμή μισθώματος του τ.μ. στα ύψη. Και οι δύο αυτοί όροι καταστρατηγούν το Σύνταγμα άρθρο 4 παρ. 1 & παρ 5. Επίσης οι αντικειμενικές αξίες, έχουν διογκωθεί πλασματικά σήμερα. Τουλάχιστον οι καταχρηστικοί όροι – «συντελεστής βαρύτητας»- και το – «3%»- πρέπει ν’αφαιρεθούν από τον μαθηματικό τύπο αφού προκαλούν αναιτιολόγητες και άδικες επιβαρύνσεις στους πολίτες ενώ αποκλείουν κατηγορίες πολιτών χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων. Προτείνεται να καθιερωθεί το ελάχιστο μίσθωμα που ίσχυε στην περιοχή ενδιαφέροντος το 2014. Πρέπει να γίνει σαφές πως κάθε αύξηση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις μεταφέρεται στους λουόμενους και μεγεθύνεται το φαινόμενο ακρίβειας που διακαώς και προς τιμή της θέλει να καταπολεμήσει η κυβέρνηση. Με πράξεις ελπίζω, που το παρόν δίνει την ευκαιρία.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 23:51 | Λουκάς Μυλωνάς

  Άρθρο 10 παράγραφος 5

  Με παρόμοιο τρόπο προτάθηκε το προηγούμενο έτος ένας μαθηματικός τύπος ο οποίος εξαθλίωσε τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής και όχι μόνο με υπέρογκα πρόστιμα τα οποία προσαυξάνονται μάλιστα επί δύο εκτός από όλες τις άλλες προσαυξήσεις διότι υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα. Δηλαδή αυτό ερμηνεύεται κάπως έτσι:Όταν πρόκειται για επαγγελματία χτυπάμε αλύπητα επαγγελματίας είναι θα τα βγάλει. Σε κάποιες βέβαια των περιπτώσεων τα πρόστιμα του 2022 επιδόθηκαν το 2023 αφού ίσχυσε αυτός ο μαθηματικός τύπος ενώ ίσχυε άλλο νομοθετικό πλαίσιο κατά την βεβαίωση της παράβασης και μάλιστα ευνοϊκότερο. Και δεν είναι μόνο αυτό με τον ίδιο μαθηματικό τύπο και αλγόριθμο χτυπήσαμε και τους τουρίστες τους μισθωτές δηλαδή των θαλασσίων μέσων αναψυχής . Χτυπάμε λοιπόν τον τουρίστα και έχουμε την απαίτηση μετά ο τουρίστας να έρθει στην Ελλάδα και να μην πάει διακοπές στην Ισπανία η Στην Τουρκία όπου εκεί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους παραπτώματα και πρόστιμα? Εννοείται εμείς σαν επαγγελματίες πού σεβόμαστε το επάγγελμά μας και τους πελάτες μας δεν αφήσαμε να πληρώσει κανένας τουρίστας ένα δυσβάσταχτο πρόστιμο μόνο και μόνο διότι η νομοθεσία φάνηκε ανεπαρκής των περιστάσεων αλλά το πήραμε και αυτό πάνω μας όπως και όλα τα αλλά αλώστε . Έτσι λοιπόν μετά από όλη αυτήν την εξαθλίωση βλέπουμε άλλο τώρα άλλον έναν μαθηματικό τύπο έναν αλγόριθμο να υπόκειται σε διαβούλευση και αυτό μας θυμίζει κάτι. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι ο μαθηματικός τύπος που προτείνετε δυσχεραίνει την θέση των εκμισθωτών θαλασσίων σπορ σε τέτοιο βαθμό όπου ο καθένας μας διερωτάτο αν το κράτος είναι με το μέρος του όπως πράττουν τα υπόλοιπα κράτη ανά την υφήλιο στηρίζοντας τους επαγγελματίες τους ή απλά το κράτος επιδιώκει την εξόντωση του ελεύθερου επαγγελματία ?

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 21:13 | Κατερίνα

  Θα πρέπει να τίθεται περιορισμός ως προς το πλήθος των παραχωρήσεων απλής χρήσης (ή ως προς το συνολικό εμβαδόν παραχωρούμενου χώρου) που θα δύνανται να κατακυρώνονται σε κάθε νομικό πρόσωπο, ούτως ώστε να προληφθούν ολιγοπώλια.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 19:59 | Κυριακή

  άρθρο 10 παρ. 5.

  Η τιμή πρώτης προσφοράς εξάγεται με βάση τον μαθηματικό τύπο : “αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου Χ συντελεστή βαρύτητας αιγιαλού Χ έτη παραχώρησης Χ 3%”. Η αντικειμενική αξία από μόνη της εμπεριέχει την αξιακή βαρύτητα της περιοχής, άρα ο “συντελεστής βαρύτητας” στον υπολογισμό του μισθώματος είναι πλεονασμός. Με ποιον αντικειμενικό παράγοντα θα καθορίζεται ο συντελεστής αυτός; Σίγουρα δεν πρέπει να καθορίζεται κατόπιν γνώμης της τοπικής Κτηματικής Υπηρεσίας ή του Δήμου διότι αυτό θα οδηγήσει σε εκβιασμό των επιχειρηματιών. Ενδεχομένως ο συντελεστής αυτός, εάν παραμείνει, να καθορίζεται με βάση τις κλίνες τις οποίες διαθέτει το νησί ή η τουριστική περιοχή.

 • Κύριε υπουργέ,
  το άρθρο 5, στον καθορισμό τιμής του αιγιαλού, χρησιμοποιείται “η αντικειμενική άξια όμορου ακινήτου” ως συντελεστής για να προσδιοριστεί η τιμή εκκίνησης μισθώματος επί του αιγιαλού.
  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την υπέρμετρη εκτόξευση των μισθωμάτων σε νούμερα εξωπραγματικά, απο αυτά που είχαμε μέχρι πρότινος.
  Είναι αδιανόητο να λαμβάνεται ως συντελεστή κοστολόγησης την αντικειμενική αξια ακινήτου και να χρησιμοποιείται ως μέτρο για την κοστολόγηση μισθώματος επί του αιγιαλού.

  Η αξία ενός ακινήτου καθορίζεται, απο την αγοραστική αξία της γής την δαπάνη ανοικοδόμησης του, τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και διάφορους άλλους αστάθμητους παράγοντες.
  Εκτος αυτού, η μίσθωση ενός ακινήτου ως επαγγελματική πάντα δραστηριότητα, σου εξασφαλίζει μια επαγγελματική έδρα (άρα σταθερότητα και σιγουριά), σου προσφέρει στέγη, προστασία από καιρικά φαινόμενα, παροχές όπως ύδρευση, ηλ. ρεύμα, ψύξη, θέρμανση κλπ.
  Αντιθέτως, η μίσθωση τμήματος επί του αιγιαλού και μάλιστα ορισμένου χρόνου δεν σου προσφέρει κανένα από όλα τα προνόμια που προανέφερα.
  Θεωρούμε λοιπόν λάθος, η τιμή μισθώματος του αιγιαλού να προκύπτει από την αντικειμενική αξια των ακινήτων.
  Επί τούτου θα δώσω ένα παράδειγμα,
  Την τριετία 2020-2022 σε συμφωνητικό μίσθωσης επί του αιγιαλού 300τμ, για χρήση εκμίσθωσης Θ.Μ.Α, το μίσθωμα ήταν 6160 € / ανά έτος, συν χαρτόσημο ΟΓΑ.
  Για την τριετία που διανύουμε τώρα 2023-2025, για τον ίδιο ακριβώς χώρο και ίδια χρήση το μίσθωμα εκτοξεύτηκε στο ποσό των 12880 € / ανά έτος, συν ΟΓΑ.
  Αύξηση μεγαλύτερη του 100%.
  Δίνεται η εντύπωση, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να επιστρέψει άμεσα στα ταμεία της όλα όσα μας πρόσφερε κατά την διάρκεια της πανδημίας.

  Με εκτίμηση,

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 14:56 | Ε. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 8 §3γ & άρθρο 10 §5
  «περιορίζει την ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής και λοιπών κινητών στοιχείων σε ποσοστό του εμβαδού της παραχωρούμενης έκτασης που δεν υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αν πρόκειται για προστατευόμενο αιγιαλό και παραλία…»
  Σύμφωνα με την §5 του άρθου 10 η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει την τιμή πρώτης προσφοράς με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο «αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x έτη παραχώρησης x 3%.»

  Από τον συνδυασμό των παραπάνω προβλέπεται πως το πραγματικό μίσθωμα στις προστατευόμενες περιοχές θα είναι διπλάσιο από τις υπόλοιπες αφού σε αυτές προβλέται ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων στο μισό (30% έναντι 60%).
  Η διάταξη αυτή με την διάκριση 60% & 30% στην κάλυψη της παραχωρούμενης επιφάνειας αλλά χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση στο τίμημα μίσθωσης, ουσιαστικά επιτυγχάνει με νόμο το γνωστό «και την πίτα ολόκληρη & και το σκύλο χορτάτο».
  Πρέπει να μείνει ενιαίο ποσοστό κάλυψης 60% και να παλειφθεί η διαφοροποίηση του 30%.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 11:26 | Πριναρης

  Άρθρο 10 παρ 5
  Με την προτεινόμενη μαθηματική πράξη προσδιορισμού τιμήματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού όπως αναφέρει η παρ 5 οδηγεί τους εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε δύσκολη θέση μετά και την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών και τον διπλασιασμό τουλάχιστον που μας επιβλήθηκε.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 10:03 | Κίνηση Πολιτών Πάρου

  Προτάσεις επί της παρ. 1:
  Θα πρέπει να τίθεται περιορισμός ως προς το πλήθος των παραχωρήσεων απλής χρήσης (ή ως προς το συνολικό εμβαδόν παραχωρούμενου χώρου) που θα δύνανται να κατακυρώνονται σε κάθε νομικό πρόσωπο, ούτως ώστε να προληφθούν ολιγοπώλια. Προτείνουμε μέγιστο δύο (2) παραχωρήσεων ή 1000τ.μ. συνολικής παραχώρησης ανά νομικό πρόσωπο.

  Προτάσεις επί της παρ. 2δ:
  Στο «απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων» να προστεθεί το «(συμπεριλαμβανομένων των ιστών / πασσάλων των ομπρελών)». Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η απομάκρυνση των κινητών στοιχείων στη λήξη της θερινής / τουριστικής περιόδου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (ενδεικτικά: απομάκρυνση τον Οκτώβριο, τοποθέτηση το Μάιο εκάστου έτους).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Να προστεθεί: «…σύμφωνα πάντα με τους ευρύτερους όρους και περιορισμούς της κτηματικής υπηρεσίας που αφορούν τις παραχωρήσεις και την κοινοχρησία.»

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 10:50 | Δήμος Πάρου – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

  Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες έχουν την δυνατότητα να γίνονται μέσω των οικείων δήμων όπως συμβαίνει ήδη για έργα άνω του ορίου των 220.000€

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 09:38 | Ανδρεας Ασλανης

  Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου,μεγάλες εταιρείες θα κτυπουν της επιχείρησης οι οποίες δεν θα έχουν την δυνατότητα ελέγχου των θαλάσσιων σπορ γιατί θα λ διοικούν μακριά από ένα γραφείο χωρίς τις πραγματικές γνώσεις ασφάλεια που απαιτουντα,και οι οποίες γνώσεις αποκτουνται μόνο από την συνεχή τριβή στο επάγγελμα,από τα λάθος που διορθώνουμε και την πρόληψη της ασφάλειας μέσα από την εμπειρία,δεν έχει καμία σχέση το παραπάνω επάγγελμα με τα άλλα στην στερια

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 07:19 | Σαμνιωτης Γεωργιος

  Άρθρο 10 παρ 5
  Με την προτεινόμενη μαθηματική πράξη προσδιορισμού τιμήματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού όπως αναφέρει η παρ 5 οδηγεί τους εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε δύσκολη θέση μετά και την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών και τον διπλασιασμό τουλάχιστον που μας επιβλήθηκε.

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 23:43 | Ψυχογιουδάκης Εμμανουήλ

  Άρθρο 10 παρ. 5
  Η προτεινόμενη μαθηματική πράξη που προτείνεται για τον προσδιορισμό της τιμής παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, βάζει σε δύσκολη θέση τους εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς έπειτα από την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών και τον διπλασιασμό τουλάχιστον που επιβλήθηκε, οι συνθήκες μας εχουν επιδεινωθεί.

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 22:36 | ARGO RENT BOATS

  Άρθρο 10 παράγραφος 5

  Με παρόμοιο τρόπο προτάθηκε το προηγουμενο ετος ένας μαθηματικός τύπος ο οποίος εξαθλίωσε τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής και όχι μόνο με υπέρογκα πρόστιμα τα οποία προσαυξάνονται μάλιστα επί δύο εκτός απο ολες τις άλλες προσαυξήσεις διότι υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα. Δηλαδή αυτό ερμηνεύεται κάπως ετσι:Oταν πρόκειται για επαγγελματία χτυπάμε αλύπητα επαγγελματίας είναι θα τα βγάλει. Σε κάποιές βέβαια των περιπτώσεων τα πρόστιμα του 2022 επιδοθήκαν το 2023 αφού ίσχυσε αυτος ο μαθηματικος τύπος ενώ ισχυε άλλο νομοθετικο πλαίσιο κατά την βεβαίωση της παράβασης και μάλιστα ευνοϊκότερο. Και δεν είναι μόνο αυτό με τον ίδιο μαθηματικό τύπο και αλγόριθμο χτυπήσαμε και τους τουρίστες τους μισθωτές δηλαδή των θαλασσίων μέσων αναψυχής . Χτυπαμε λοιπον τον τουρίστα και εχουμε την απαίτηση μετα ο τουρίστας να έρθει στην Ελλάδα και να μην πάει διακοπές στην Ισπανία η Στην Τουρκια οπου εκεί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους παραπτώματα και πρόστιμα? Εννοείται εμείς σαν επαγγελματίες πού σεβόμαστε το επάγγελμά μας και τους πελάτες μας δεν αφήσαμε να πληρώσει κανένας τουρίστας ένα δυσβάσταχτο πρόστιμο μόνο και μόνο διότι η νομοθεσία φάνηκε ανεπαρκής των περιστάσεων αλλά το πήραμε και αυτό πάνω μας όπως και όλα τα αλλά αλώστε . Έτσι λοιπόν μετά από ολη αυτήν την εξαθλίωση βλέπουμε άλλο τώρα αλλον έναν μαθηματικό τύπο έναν αλγόριθμο να υπόκειται σε διαβούλευση και αυτο μας θύμιζει κατι. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι ο μαθηματικός τύπος που προτείνετε δυσχεραίνει την θέση των εκμισθωτών θαλασσίων σπορ σε τέτοιο βαθμό όπου ο καθένας μας διερωτάτο αν το κράτος είναι με το μέρος του όπως πράττουν τα υπολοιπα κράτη ανα την υφήλιο στηρίζοντας τους επαγγελματίες τους ή απλά το κράτος επιδιώκει την εξόντωση του ελεύθερου επαγγελματία ?

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 22:49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 10 παράγραφος 5

  Με παρόμοιο τρόπο προτάθηκε το προηγουμενο ετος ένας μαθηματικός τύπος ο οποίος εξαθλίωσε τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής και όχι μόνο με υπέρογκα πρόστιμα τα οποία προσαυξάνονται μάλιστα επί δύο εκτός απο ολες τις άλλες προσαυξήσεις διότι υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα. Δηλαδή αυτό ερμηνεύεται κάπως ετσι:Oταν πρόκειται για επαγγελματία χτυπάμε αλύπητα επαγγελματίας είναι θα τα βγάλει. Σε κάποιές βέβαια των περιπτώσεων τα πρόστιμα του 2022 επιδοθήκαν το 2023 αφού ίσχυσε αυτος ο μαθηματικος τύπος ενώ ισχυε άλλο νομοθετικο πλαίσιο κατά την βεβαίωση της παράβασης και μάλιστα ευνοϊκότερο. Και δεν είναι μόνο αυτό με τον ίδιο μαθηματικό τύπο και αλγόριθμο χτυπήσαμε και τους τουρίστες τους μισθωτές δηλαδή των θαλασσίων μέσων αναψυχής . Χτυπαμε λοιπον τον τουρίστα και εχουμε την απαίτηση μετα ο τουρίστας να έρθει στην Ελλάδα και να μην πάει διακοπές στην Ισπανία η Στην Τουρκια οπου εκεί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους παραπτώματα και πρόστιμα? Εννοείται εμείς σαν επαγγελματίες πού σεβόμαστε το επάγγελμά μας και τους πελάτες μας δεν αφήσαμε να πληρώσει κανένας τουρίστας ένα δυσβάσταχτο πρόστιμο μόνο και μόνο διότι η νομοθεσία φάνηκε ανεπαρκής των περιστάσεων αλλά το πήραμε και αυτό πάνω μας όπως και όλα τα αλλά αλώστε . Έτσι λοιπόν μετά από ολη αυτήν την εξαθλίωση βλέπουμε άλλο τώρα αλλον έναν μαθηματικό τύπο έναν αλγόριθμο να υπόκειται σε διαβούλευση και αυτο μας θύμιζει κατι. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι ο μαθηματικός τύπος που προτείνετε δυσχεραίνει την θέση των εκμισθωτών θαλασσίων σπορ σε τέτοιο βαθμό όπου ο καθένας μας διερωτάτο αν το κράτος είναι με το μέρος του όπως πράττουν τα υπολοιπα κράτη ανα την υφήλιο στηρίζοντας τους επαγγελματίες τους ή απλά το κράτος επιδιώκει την εξόντωση του ελεύθερου επαγγελματία ?

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 21:01 | Δουλουμης Ιωαννης

  Άρθρο 10 παρ 5
  Με την προτεινόμενη μαθηματική πράξη προσδιορισμού τιμήματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού όπως αναφέρει η παρ 5 οδηγεί τους εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε δύσκολη θέση μετά και την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών και τον διπλασιασμό τουλάχιστον που μας επιβλήθηκε.

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 19:14 | Μπορμπουδακης Γ

  Άρθρο 10 παρ 5
  Με τις παραχωρήσεις που άφορουν την τριετία 2023-31/12/2025 σε πόστα επι του αιγιαλού για εκμισθώσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής είχαμε διπλασιασμό τουλάχιστον του τιμήματος παραχώρησης . Με την προτεινόμενη πράξη προσδιορισμού τιμήματος όπως αναφέρεται στην παρ 5 θα βρεθούμε μπροστά σε μια δυσβάστακτη υπερβολή οικονομικού ανταλλάγματος , τροχοπέδη σε οποιαδήποτε προοπτική εξέλιξης της δραστηριότητας μας

 • 11 Φεβρουαρίου 2024, 10:11 | ΞΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 10 Παρ. 5

  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει αυτομάτως την τιμή πρώτης προσφοράς με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο «αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x έτη παραχώρησης x 3%.», ο οποίος δύναται να εξειδικεύεται και να τροποποιείται με την κοινή απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 22.

  Η εξίσωση αυτή ανεβάζει τα μισθώματα σε δυσθεώρητα ύψη.
  Οι επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Θάλ. Μέσων Αναψυχής είναι εποχιακές με τεράστια κόστη εγκατάστασης ,λειτουργίας και συντήρησης οι μέρες εργασίας περιορίζονται λόγω καιρικών συνθηκών σε πολύ λιγότερες από αυτές άλλων επιχειρήσεων του αιγιαλού. Σε κάποια μέρη μπορεί να μην ξεπερνούν τις 80 μέρες απο τις 180 μέρες τις τουριστικής σεζόν.
  Ο Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού θα είναι στη φιλοσοφία » προσαρμόζω το μίσθωμα για να πάρω παραπάνω χρήματα » ή θα μπορεί να προβλέψει περιπτώσεις όπως αυτή που προανέφερα με συντελεστή κάτω της μονάδος.

  Ξωμεριτακης Γιάννης

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 10:51 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

  Στην περίπτωση όπου ορίζεται με βάση ειδική διάταξη Ο.Τ.Α. ως φορέας που παραχωρεί την απλή χρήση, πρέπει να προβλεφθεί ότι η διαδικασία διενεργείται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (πλειοδοτικός διαγωνισμός).

 • 7 Φεβρουαρίου 2024, 12:12 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η παράγραφος 2 προϋποθέτει ουσιαστικά ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων θα ανεβάσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό με τους χώρους που δύναται να παραχωρηθούν. Θεωρείται ότι υφίσταται επαρκής χρόνος για τις υποστελεχωμένες αυτές υπηρεσίες για να αποτυπώσουν όλες τις παραλίες;
  Η παράγραφος 5 χρήζει σαφέστατων βελτιώσεων καθώς πέραν του προφανούς σφάλματος στο μαθηματικό τύπο «αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου» με το ορθό «αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου ανά τ.μ.» ή «τιμή ζώνης» δημιουργεί υπέρογκες χρεώσεις που δεν συνάδουν ούτε με υφιστάμενες τιμές ενοικίασης ακινήτων. Αν δε συνυπολογίσουμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας αιγιαλού είναι πιθανόν να ακολουθήσει τους υφιστάμενους συντελεστές περιβαλλοντικής νομοθεσίας τότε οι τιμές εκτοξεύονται στα ύψη.
  Παράδειγμα: Τουριστική περιοχή με αιγιαλό όμορο σε περιοχή Natura με τιμή ζώνης οικοπέδου 1250€/τ.μ. για ένα έτος παραχώρησης.
  1250€/τ.μ. Χ 1,6 Χ 1 Χ 3% = 60€/τ.μ. άρα 100τ.μ. παραχώρησης = 6.000,00€
  Κάτι τέτοιο ενέχει το κίνδυνο να εκτοξεύσει και τις τιμές μεταβίβασης και ενοικίασης ακινήτων και επαγγελματικών χώρων.
  Με δεδομένο ότι η παράγραφος 8 απαιτεί προπληρωμή του χώρου για την έκδοση της σύμβασης παραχώρησης θεωρείται ότι οι επαγγελματίες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν;

 • 4 Φεβρουαρίου 2024, 16:17 | Κυριάκος Β.

  ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 5: Είτε για δημοπρατούμενουυς χώρους είτε για όμορες επιχειρήσεις ο «συντελεστής βαρύτητας» και το «3%» είναι καταχρηστικοί όροι στην εξίσωση για να προκύψει η τιμή τετραγωνικού. Η αντικειμενική αξία, έχει διογκωθεί πλασματικά τελευταία και αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται. Κατά συνέπεια ο «συντελεστής βαρύτητας» και το «3%» πρέπει ν’ αφαιρεθούν από την εξίσωση αφού προκαλούν άδικες επιβαρύνσεις στους πολίτες. Θεμιτό να παραμείνει η όσο το δυνατόν «πραγματική» αντικειμενική αξία, για τον αιγιαλό, που ίσχυε το 2015.

 • 3 Φεβρουαρίου 2024, 15:55 | Κωνσταντίνος Κ

  Η Εταδ και η Κτηματικη έχουν αύξηση τα μισθώματα 85%πανω από το 2017 αλλά τα μαγαζιά υποφέρουν
  Από μια τεράστια δαπάνη όπως 50% εγγύηση τους μισθοματος
  Θα πρέπει να εξεταστούν η τιμές ξανά σε κάθε ζώνη και δίκαια δεν μπορεί ένα Μαγαζι που έδεινε 4000 τώρα να ζητάνε 30.000
  Η εγγύηση δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του μισθώματος θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουν υπόψιν μιλάμε για εποχιακές επιχειρήσεις που μένουν κλειστά 6 μήνες και τα έξοδα τρέχουν όσο για τετραγωνικά που μπήκε πλαφόν 500 τετραγωνικά εδώ χάνει το κράτος γιατί περισσότερα μετρα περισσότερο ΦΠΑ

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 15:06 | Ιάκωβος Μ.

  Η Κτηματική, οι Δήμοι κλπ, είναι κοινωφελείς και όχι κερδοσκοπικοί
  οργανισμοί. Ως κατώτατο μίσθωμα σε κάθε κατηγορία, είναι καταχρηστικό να
  θεωρηθεί «το μέγιστο μίσθωμα για την ίδια περιοχή που συμφωνήθηκε σε συμβάσεις
  μετά την 1η Ιανουαρίου 2017» ,αλλά το ΕΛΑΧΙΣΤΟ.
  Εναλλακτικά να διαγραφεί η φράση «μετά την 1η Ιανουαρίου 2017» και ν’
  αντικατασταθεί με τη φράση « από την 1 η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017». Σε κάθε περίπτωση, είτε γαι παραχωρήσεις μέχρι το 2025 είτε και αργότερα, το ΕΛΑΧΙΣΤΟ μίσθωμα πρέπει να λογαριάζεται και όχι το μέγιστο, ώστε να μην υπάρχουν δικαιολογίες αυξήσεων τιμών παροχής υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις.
  Αυτή η διάταξη επίσης αποκλείει νέες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στο χώρο αλλά πολύ περισσότερο αποκλείονται πολίτες ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων να μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν σε τέτοιες υπηρεσίες αναψυχής, που ως πολίτες είναι οι τελικοί αποδέκτες αυτών των αυξήσεων. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η κοινωνία σήμερα μαστίζεται από το κύμα ακρίβειας σε κάθε τομέα.