Άρθρο 14 Υποχρεώσεις δήμων

Οι δήμοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις ως προς τους αιγιαλούς και τις παραλίες της χωρικής αρμοδιότητάς τους:
α) μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητάς τους. Αν ο παραχωρησιούχος δεν τηρεί την υποχρέωση για καθαριότητα του παραχωρηθέντος χώρου της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 9, περί υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου, ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες στον παραχωρησιούχο,
β) αναρτούν, ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, σε εμφανές σημείο κάθε διακριτού τμήματος αιγιαλού ή παραλίας, πινακίδα με το σχέδιο του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, επί του οποίου επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις επ’ αυτού,
γ) αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία της περ. β) για κάθε παραχώρηση εντός των γεωγραφικών τους ορίων,
δ) τηρούν τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (Α΄ 166) για την έγκαιρη πρόσληψη ναυαγοσωστών, πριν από την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού, την τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς,
ε) εγκαθιστούν τις ειδικές πλατφόρμες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (sea tracks) στα σημεία που προβλέπει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8, περί καθορισμού αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας,
στ) ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές και Κτηματικές Υπηρεσίες, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους, σε περίπτωση διαπίστωσης καταπατήσεων ή αυθαίρετων επεμβάσεων επί των κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ζ) ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17, περί ελέγχων, και συμμετέχουν στις ομάδες κοινού ελέγχου,
η) απομακρύνουν τα κινητά στοιχεία από χώρους αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας εντός της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 18 και τα φυλάσσουν σε δικούς τους χώρους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:52 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Πρόταση
  Προσθήκη εδαφίου θ ,όπως διατυπώνεται στην ΚΥΑ 3869/2023
  θ) «Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας (κοινόχρηστης), της όχθης και της παρόχθιας ζώνης (κοινόχρηστης) η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»

  Αιτιολόγηση:
  Η μη συμπερίληψη του παραπάνω εδαφίου ουσιαστικά διαιωνίζει την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ιδίως σε περιπτώσεις αδυναμίας (ή απροθυμίας) διεξαγωγής ελέγχου.

 • Άρθρο 14

  Στο άρθρο 14, περίπτωση (α), η οποία αφορά τον καθαρισμό του αιγιαλού και της παραλίας, προτείνουμε να προστεθούν δύο εξειδικεύσεις που θα συμβάλλουν στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων:
  1η προσθήκη: «Στις παραλίες που ωοτοκεί η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta δεν επιτρέπονται καθαρισμοί με μηχανικά μέσα από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.» Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι καθοριστική, διότι από τις δονήσεις των βαρέων οχημάτων υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστραφούν οι υφιστάμενες φωλιές, ενώ παράλληλα η δημιουργούμενη συμπίεση της άμμου καθιστά αδύνατο στα ενήλικα θηλυκά άτομα να κάνουν τις φωλιές τους. Για το διάστημα αυτό (1/5-31/10) προτείνεται ο χειρωνακτικός καθαρισμός της παραλίας.
  2η προσθήκη: «Ειδικά για τους αιγιαλούς και τις παραλίες του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, δεν επιτρέπεται καθαρισμός με μηχανικά μέσα στις θέσεις που υπάρχει αμμοθινική βλάστηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.» Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι καθοριστική, διότι τα βαρέα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τους καθαρισμούς προκαλούν ισοπέδωση των θινών, εκχέρσωση και εκρίζωση της προστατευόμενης βλάστησης. Στις συγκεκριμένες θέσεις προτείνεται μόνο ο χειρωνακτικός καθαρισμός.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:03 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Είναι εσφαλμένη η αναγραφή: του παραχωρηθέντος χώρου της περ.δ) της παρ. 3 του άρθρου 9.
  Η ορθή αναγραφή είναι: του παραχωρηθέντος χώρου της περ.δ) της παρ. 3 του άρθρου 8.
  Ως εκ τούτου απαιτείται η σχετική διόρθωση του αριθμού του άρθρου από 9 σε 8, στην παράγραφο α).

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:18 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Πρόταση
  Προσθήκη εδαφίου θ ,όπως διατυπώνεται στην ΚΥΑ 3869/2023
  θ) «Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας (κοινόχρηστης), της όχθης και της παρόχθιας ζώνης (κοινόχρηστης) η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»

  Αιτιολόγηση:
  Η μη συμπερίληψη του παραπάνω εδαφίου ουσιαστικά διαιωνίζει την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ιδίως σε περιπτώσεις αδυναμίας (ή απροθυμίας) διεξαγωγής ελέγχου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 17:31 | ΕΕΠ, ΕΕΠΦ, ΕΟΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΕΑ, GREENPEACE, MEDASSET, WWF

  Κοινά σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 14

  Για τις αρμοδιότητες των περ. στ’-η’ υπάρχει σχετική αρμοδιότητα και των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης και τις πολεοδομικές παραβάσεις. Ενδέχεται να υπάρχει σύγχυση με τις αρμοδιότητες ενώ δεν λαμβάνεται καν υπόψη ότι οι δήμοι δεν διαθέτουν, σε πολλές περιπτώσεις, τα αναγκαία κονδύλια και ειδικευμένο και επαρκές προσωπικό για την κάλυψη όλων αυτών των υποχρεώσεων που τους επιβάλλει το σχέδιο νόμου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:59 | Γιάννης Σπιλάνης

  Προσθήκη εδαφίου θ ,όπως διατυπώνεται στην ΚΥΑ 3869/2023
  θ) «Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας (κοινόχρηστης), της όχθης και της παρόχθιας ζώνης (κοινόχρηστης) η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:23 | ΘΑ

  Παρ. (β) Πινακίδες από τους Δήμους πάνω στις ακτές απλά θα βανδαλιστούν και θα καταστραφούν από αυτούς που έχουν συμφέρον. Το μέτρο αυτό δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Τηρείστε τις πινακίδες από τους παραχωρησιούχους που θα έχουν και πρόστιμο αν δεν τις τοποθετούν. Επιπλέον έξοδα για τους Δήμους χωρίς λόγο. Ηλεκτρονικά όλα που δεν μπορεί να βάλει «χέρι» κανείς.

  Παρ. (γ) Να διευκρινιστεί αν στις ιστοσελίδες των Δήμων θα αναρτούνται οι συμβάσεις με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυμία κτλ). Για κάθε παραχώρηση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα να διευκρινιστεί, και θεωρούμε για λόγους διαφάνειας πρέπει να περιλαμβάνεται, το εμβαδόν, τα τετραγωνικά της συνολικής παραχώρησης, το ποσοστό κάλυψης (60% ή 30%) και τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά κάλυψης από κινητά μέρη εντός του παραχωρούμενου χώρου καθώς και τον αριθμό αυτών. Για παράδειγμα σε περίπτωση παραχώρησης σετ ομπρελών να αναγράφεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σετ ομπρελών (βάση υπάρχουσας νομοθεσίας όπου ορίζεται ότι ένα τυπικό σετ ομπρελών καταλαμβάνει 5τμ. και με σημείωση ότι ο αριθμός αυτός θα μειώνεται αν το σετ καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο από τον τυπικό). Ο αριθμός αυτός είναι δύσκολο να προσδιοριστεί για άλλα κινητά μέρη όπως τραπεζοκαθίσματα και θαλάσσια σπορ. Θεωρούμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητο να αναγράφονται εμφανώς και στην σύμβαση.

  Παρ. (η) Θα πρέπει να προβλέπεται καταστροφή των κινητών στοιχείων σε συνεργασία με εταιρίες ανακύκλωσης ή scrap διότι οι Δήμοι όσες φορές έχουν μαζέψει παράνομες ομπρέλες κτλ. οι παραχωρησιούχοι το ίδιο κιόλας βράδυ τις έχουν πάρει πίσω ή τις έχουν κλέψει από τους φυλασσόμενους χώρους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:53 | ΒΟΥΛΑ

  Τα sea tracks πακτώνονται στη θάλασσα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρέμβει το λιμενικό. Τι προβλέπει ο Νόμος για τα θέματα της στήριξης;

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:46 | ΝΤΙΝΑ T

  Πώς παρεισέφρησε η έκφραση sea tracks σε Νόμο;; Αυτό είναι brand name συγκεκριμένης εταιρείας για συγκεκριμένο προιόν. Μπορεί να αναφερθεί έτσι; Ποια η γνώμη της ΚΕΔΕ και του Κινήματος των αναπήρων;;

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:12 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Νομίζω ότι το SeaAccess είναι καλύτερο από τα sea tracks. Με το νόμο αυτό υπάρχει απαγόρευση της εγκατάστασης των μηχανημάτων SeaAccess ; Ο Νόμος επιβάλλει συγκεκριμένη μάρκα προϊόντος;

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:13 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  Πρόταση
  Προσθήκη εδαφίου θ ,όπως διατυπώνεται στην ΚΥΑ 3869/2023
  θ) «Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας (κοινόχρηστης), της όχθης και της παρόχθιας ζώνης (κοινόχρηστης) η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»

  Αιτιολόγηση:
  Η μη συμπερίληψη του παραπάνω εδαφίου ουσιαστικά διαιωνίζει την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ιδίως σε περιπτώσεις αδυναμίας (ή απροθυμίας) διεξαγωγής ελέγχου.

  ΕΠΙΣΗΣ

  Θα πρέπει να λανβλανεται υποψη η άποψη της τοπικής κοινωνίας.Στον Δήμο Μυκόνου για παράδειγμα υπάρχουν δημοτικές αποφάσεις από το 1998 που αποκλείουν παραλίες απο την εκμίσθωση λόγω φυσικού κάλους και άλλων χαρακτηριστικών

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:24 | Χριστίνα Ευθυμιάτου

  Έλεγχος και Κυρώσεις

  Έκπληξη μας προκαλούν τέλος οι διατάξεις στο Άρθρο 14, α και η για τις υποχρεώσεις των Δήμων που συνεχίζουν να επιβαρύνουν το σύνολο προς όφελος του κέρδους των λίγων και συγκεκριμένα “ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες στον παραχωρησιούχο”, και “απομακρύνουν τα κινητά στοιχεία από χώρους αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας εντός της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 18 και τα φυλάσσουν σε δικούς τους χώρους.” Προτείνουμε την εξής τροποποίηση: “ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταγγέλλει τη σύμβαση του παραχωρησιούχου εντός 48 ωρών, καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαριότητας, διοίκησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων στον παραχωρησιούχο με τη μορφή προστίμου που έχει ορίσει στη σύμβαση και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ύψος του μισθώματος”. Και την εξής “κατάσχουν χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή εξαγοράς από τον παραχωρησιούχο και καταλογίζοντας του τις σχετικές δαπάνες τα κινητά στοιχεία από χώρους αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας εντός της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 18”. Θεωρούμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να δημοπρατήσει τα κατασχεμένα έπιπλα κλπ. ή να τα αποβάλλει ως ορίζει ο κανονισμός για οικιακά απόβλητα. Οι παραλίες το χειμώνα στο νησί μας είναι μια χαβούζα με παρατημένα έπιπλα, καλώδια με ρεύμα και κατασκευές. Αυτό το Νομοσχέδιο δεν υπόσχεται αλλαγή αυτής της ντροπής και καταστροφής του τόπου μας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 13:38 | Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Κοινό Τηνίων»

  Ο Δήμος θα πρέπει να έχει δικαιοδοσία να προβεί σε εφαρμογή μέτρων (τουλάχιστον στην καταγγελία της σύμβασης) και όχι μόνο να ειδοποιεί την κτηματική.

  Τουλάχιστον θα πρέπει να μπορεί να διενεργεί ο ίδιος αυτοψίες με φωτογραφίες οι οποίες θα αποδεικνύουν την παράβαση, έτσι ώστε μετά την ενημέρωση της κτηματικής αυτή να μπορεί να προβεί σε πρόστιμα κλπ. χωρίς δική της αυτοψία.

  Τέλος θα πρέπει Δήμος και Κτηματική Υπηρεσία να στελεχωθούν ώστε να διενεργούνται έλεγχοι τακτικά και τους χειμερινούς μήνες ώστε να διαπιστώνεται αν έχουν αφαιρεθεί οι κατασκευές κλπ. από τον αιγιαλό.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 12:42 | Κινηση Πολιτων Αιγινασ_ΣΟΣ ΚΛΙΜΑ

  ΑΡΘΡΟ 14

  Να ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ_ στο εδαφιο ( α),οτι

  α) Απαγορευεται η διελευση εντος της παραλιας απορριματοφορων,βυτιοφορων,οχηματων καθαρισμου και τροφοδοσιασ,με εξαιρεση οσων τροχοφορων εξυπηρετουν τα ΑΜΕΑ η ασθενοφορα.

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ _επι της παραγρ. Ζ

  ,ζ) θα πρεπει να διευκρινιζεται ότι καταγγελιες γινονται και στα αρμοδια οργανα Ταξης (Αστυνομια Λιμεναρχειο) και στον Δημο .Μετα από καταγγελιες λουομενων κατοικων και πολιτων εν γενει η και αυτοδικαια μετα διαπιστωση παραβασεων ωφειλουν να ελεγξουν την εφαρμογη του παροντος Νομουνα ασκησουν τα καθηκοντα τους και στην συνεχεια να μεταβιβασουν στην Κτηματικη υπηρεσσια την συνταχθησα αναφορα.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ_ ΠΡΟΣΘΗΚΗ_εδαφιου θ

  όπως διατυπώνεται στην ΚΥΑ 3869/2023

  θ) «Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας (κοινόχρηστης), της όχθης και της παρόχθιας ζώνης
  .Η πραξη αυτή προστατευεται νομιμως από την αστυνομια και το λιμεναρχειο
  (κοινόχρηστης) η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 11:31 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

  Νομίζω ότι το SeaAccess είναι καλύτερο από τα sea tracks. Δεν μπορούν να μπουν πλατφόρμες από όλες τις εταιρείες που υπάρχουν;

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 02:46 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕΝΑΚΗ

  Ο Δήμος θα έχει και αποθήκες για τα κατασχεμένα ή όποια κινητά στοιχεία;
  Θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να δημοπρατήσει τα κατασχεμένα έπιπλα κλπ. ή να τα αποβάλλει ως ορίζει ο κανονισμός για οικιακά απόβλητα. Οι παραλίες το χειμώνα στη Νάξο είναι μια χαβούζα με παρατημένα έπιπλα, καλώδια με ρεύμα και κατασκευές και το ίδιο έχουμε δει και στην Πάρο.
  Αυτό το Νομοσχέδιο ΔΕΝ προστατεύει τις παραλίες μας και τη δημόσια χρήση τους!

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 01:18 | Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (σύλλογος 400+ μελών)

  Πρόταση
  Προσθήκη εδαφίου θ ,όπως διατυπώνεται στην ΚΥΑ 3869/2023
  θ) «Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας (κοινόχρηστης), της όχθης και της παρόχθιας ζώνης (κοινόχρηστης) η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»

  Αιτιολόγηση:
  Η μη συμπερίληψη του παραπάνω εδαφίου ουσιαστικά διαιωνίζει την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ιδίως σε περιπτώσεις αδυναμίας (ή απροθυμίας) διεξαγωγής ελέγχου.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 17:27 | Μαράκι

  Ποιος θα έχει την ευθύνη αν ένα περιστατικό πνιγμου αποβεί μοιραίο λόγω ελλείψεων? Ο ναυαγοσώστης η ο υπεύθυνος του ο οποίος δεν είναι αρμόδιος για ναυαγοσωστικη κάλυψη.?

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 16:59 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Η αναγραφή: στα σημεία που προβλέπει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 είναι εσφαλμένη.
  Η ορθή αναγραφή είναι: στα σημεία που προβλέπει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9.
  Ως εκ τούτου απαιτείται η σχετική διόρθωση του αριθμού του άρθρου από 8 σε 9, στην παράγραφο ε).

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 15:05 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ

  Οι ειδικές πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε καμία περίπτωση δεν ονομάζονται αποκλειστικά sea tracks, που είναι η εμπορική ονομασία συγκεκριμένου προϊόντος που κατασκευάζει η εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΜΕΠΕ και για το οποίο διατείνεται ότι αποτελεί τη μοναδική λύση παγκοσμίως που επιτρέπει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα να μπουν στη θάλασσα αυτόνομα!

  Με μία απλή αναζήτηση ωστόσο στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς ότι καταρρίπτεται η παγκόσμια πρωτοτυπία καθώς εμφανίζεται η επίσης ελληνική εταιρεία AkriMan EE η οποία κατασκευάζει το SeaAccess® που είναι επίσης ένας μηχανισμός προσβασιμότητας που προσφέρει στα άτομα με κινητικές δυσκολίες τη δυνατότητα να απολαύσουν τη θάλασσα αυτόνομα, μεταφέροντάς τα με ασφάλεια και άνεση από την ακτή στη θάλασσα και αντίστροφα.

  Συνεπώς, ένας κακόπιστος αναγνώστης θα μπορούσε να υποθέσει ότι η αναφορά στο νομοσχέδιο sea tracks και μάλιστα σε περισσότερα του ενός άρθρα – το οποίο νομοσχέδιο με την αναφορά σε προϊόν με την εμπορική του ονομασία αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία! – πιθανόν να κρύβει συμφωνίες (οικονομικές και άλλες), ενδεχομένως και εις βάρος των ΑμεΑ, καταστρατηγώντας παντελώς την έννοια του υγιούς ανταγωνισμού.

  Γιατί τι πιο απλό για τον συντάξαντα το παρόν σχέδιο νόμου να προβεί στην απλούστατη διαδικασία της αναζήτησης στο διαδίκτυο για να διαπιστώσει την ύπαρξη περισσότερων μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα και να αποφύγει έτσι να υποπέσει στο ατόπημα της αναφοράς στο sea tracks

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 13:18 | Κίνηση Πολιτών Πάρου

  Πρόταση
  Προσθήκη εδαφίου θ, όπως διατυπώνεται στην ΚΥΑ 3869/2023
  θ) «Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας (κοινόχρηστης), της όχθης και της παρόχθιας ζώνης (κοινόχρηστης) η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.»

  Αιτιολόγηση:
  Η μη συμπερίληψη του παραπάνω εδαφίου ουσιαστικά διαιωνίζει την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ιδίως σε περιπτώσεις αδυναμίας (ή απροθυμίας) διεξαγωγής ελέγχου.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 11:02 | Ελένη Ανδριανοπούλου

  Έκπληξη μας προκάλεσαν οι διατάξεις στο Άρθρο 14, α και η για τις υποχρεώσεις των Δήμων που συνεχίζουν να επιβαρύνουν το σύνολο προς όφελος του κέρδους των λίγων και συγκεκριμένα “ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες στον παραχωρησιούχο”, και “απομακρύνουν τα κινητά στοιχεία από χώρους αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας εντός της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 18 και τα φυλάσσουν σε δικούς τους χώρους.” Προτείνω την εξής τροποποίηση: “ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταγγέλλει τη σύμβαση του παραχωρησιούχου εντός 48 ωρών, καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαριότητας, διοίκησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων στον παραχωρησιούχο με τη μορφή προστίμου που έχει ορίσει στη σύμβαση και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ύψος του μισθώματος”. Και την εξής “κατάσχουν χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή εξαγοράς από τον παραχωρησιούχο και καταλογίζοντας του τις σχετικές δαπάνες τα κινητά στοιχεία από χώρους αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας εντός της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 18”. Θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να δημοπρατήσει τα κατασχεμένα έπιπλα κλπ. ή να τα αποβάλλει ως ορίζει ο κανονισμός για οικιακά απόβλητα. Οι παραλίες το χειμώνα στη Νάξο είναι μια χαβούζα με παρατημένα έπιπλα, καλώδια με ρεύμα και κατασκευές. Αυτό το Νομοσχέδιο δεν υπόσχεται αλλαγή αυτής της ντροπής και καταστροφής του τόπου μας.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 10:20 | Δήμος Πάρου – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

  Παρ.1 δ) Οι δήμοι τηρούν τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (Α΄ 166) για την έγκαιρη πρόσληψη ναυαγοσωστών, πριν από την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού, την τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς επιμερίζοντας το κόστος κατά 50% κατ’ αναλογία στους παραχωρησιούχους προκειμένου να εξασφαλίσουν τις υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας για τους λουόμενους.

 • 7 Φεβρουαρίου 2024, 13:40 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στη παράγραφο δ τροποποιείται το Π.Δ. 71/20 αυξάνοντας το χρόνο της ναυαγοσωστικής κάλυψης από 4 σε 6 μήνες. Θεωρείται ότι οι Φορείς (Δήμοι, Λιμενικά Ταμεία) μπορούν να αντεπεξέλθουν στην αύξηση κατά 40% της προϋπολογισθείσας δαπάνης τους καθώς η αύξηση αυτή μεταβάλλει τις αποδοχές όχι μόνο προς τις μηνιαίες απολαβές αλλά και τα επιδόματα και το χρόνο ενοικίασης σκαφών και οριοθέτησης κολυμβητικής περιοχής;
  Στη παράγραφο ε προβλέπεται η άμεση τοποθέτηση sea track. Ο ν. 4412/16 δεν θα ισχύει για τη προμήθεια τους; Πότε θα προλάβουν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες; Ακόμα και αν εκκινήσει τις διαδικασίες προμήθειας ο Δήμος νωρίτερα από το πλειοδοτικό διαγωνισμό και στο διαγωνισμό δε προκύψει παραχωρησιούχος πως θα δικαιολογηθεί η σκοπιμότητα αυτής; Θεωρείται ότι τα οικονομικά των Δήμων και των Λιμενικών Ταμείων αντέχουν πολλαπλές και άμεσες τέτοιες δαπάνες;
  Στη παράγραφο η δεν διευκρινίζεται ο χρόνος φύλαξης αυτών, η χρέωση για τη φύλαξη, η ευθύνη για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά, η αποζημίωση για την επιστοφή τους και η τυχόν εκποίηση αυτών.

 • 6 Φεβρουαρίου 2024, 10:20 | Ανδρονίκη

  Δε μπορεί να υπάρξει διοικητικό πρόστιμο ή ποινή σε πολίτη αν δεν γίνει προηγουμένως αυτοψία από κεντρική υπηρεσία όπως η Κτηματική και όχι από «οικείες» υπηρεσίες όπως οι Δήμοι. Και αυτό δεν πρέπει να ισχύσει μόνο για τους Δήμους αλλά και για τις «οικείες» Εφορείες Αρχαιοτήτων, που τόσα χρόνια συνεργάζονται με τους Δήμους. Όλες οι διοικητικές πράξεις πρέπει να είναι διαφανείς και να προέρχονται από τις Κεντρικές Διευθύνσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και όχι από τις τοπικές ή «οικείες». Αλλιώς χάνεται η φύση και η αιτία της δημιουργίας αυτού του νόμου.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 13:20 | ΚΡ

  «ζ) ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17, περί ελέγχων, και συμμετέχουν στις ομάδες κοινού ελέγχου..»

  Να γίνει σαφές ότι με τις (προτυποποιημένες) αναφορές των Δήμων, θα δύναται η Κτηματική να λαμβάνει μέτρα προστασίας.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 13:47 | ΚΡ

  Θα πρέπει να έχει και ο Δήμος πρόσβαση στις καταγγελίες, όπως ακριβώς θα έχει και η Κτηματική, προκειμένου να εκτελεί άμεσα και χωρίς ενδιάμεσα γραφειοκρατικά στάδια (π.χ. ενημέρωση από Κτηματική) τις ελεγκτικές και διαπιστωτικές αρμοδιότητες που προκύπτουν από το παρόν νομοσχέδιο.

  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις Κτηματικές στων οποίων τη χωρική αρμοδιότητα υπάγονται πολλά νησιά τα οποία εκ των πραγμάτων η Κτηματική δεν μπορεί να ελέγξει με αυτοψίες, πόσο μάλλον με 2η και 3η αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί η απόσυρση ή μη του αυθαίρετου καταληψία. |

  Κυρίως όμως θα πρέπει να προτυποποιηθούν τα πορίσματα που θα στέλνει ο Δήμος στις Κτηματικές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί η Κτηματική να λάβει άμεσα μέτρα αυτοψίας, χωρίς να χρειαστεί η ίδια να πραγματοποιήσει αυτοψία.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 09:04 | renia

  Παρακαλώ να υπάρχει μέριμνα για τις περιοχές ωοτοκίας caretta caretta να απαγορεύεται ο καθαρισμός με μηχανικά μέσα τη καλοκαιρινή-φθινοπωρινή περίοδο