ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 7 Καθορισμός φορέα που παραχωρεί την απλή χρήση

1. Αρμόδιοι φορείς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι το Δημόσιο και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 6.
2. Στην κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από το αρμόδιο όργανο της Κτηματικής Υπηρεσίας.
3. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του ανταλλάγματος του Δημοσίου από την παραχώρηση απλής χρήσης αποδίδεται στον οικείο δήμο. Οι συμψηφισμοί των περ. β) και θ) της παρ. 3 του άρθρου 9 μειώνουν ισόποσα το αντάλλαγμα που αποδίδεται στον οικείο δήμο.

 • Παρ.2—-> Στην κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από το αρμόδιο όργανο της Κτηματικής Υπηρεσίας [η ρητή αναφορά στην εκπροσώπηση αυτή ως άνω, προσήκει εκτιμώ και στο αρ.6 παρ.1]

 • Άρθρο 7
  Καθίσταται σαφές ότι με το άρθρο 7 επιχειρείται μία μετατόπιση των φορέων στους οποίους αναγνωρίζεται η εξουσία παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης αιγιαλού και παραλίας, από τους ΟΤΑ (που ισχύει σήμερα) προς το Δημόσιο και την ΕΤΑΔ, προβλέποντας ωστόσο την υποχρέωση απόδοσης σημαντικού τμήματος των εισπραττόμενων πόρων στους ΟΤΑ. Επίσης συνάγεται ότι εφαρμόζεται ο ν. 4412/2016 για τον καθορισμό των δικαιούχων της παραχώρησης (βλ. πχ. άρθρο 8 παράγραφοι 6-7 που μιλάει για «διακήρυξη», «πλειοδοτική δημοπρασία» κλπ).
  Θεωρούμε πολύ ορθή την επιχειρούμενη μετατόπιση/αλλαγή, η οποία πράγματι κινείται προς την κατεύθυνση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μια πιο αποτελεσματική και δίκαιη διαδικασία επιλογής παραχωρησιούχων, λαμβανομένου υπόψη ότι στους δήμους επικρατεί συχνά αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις αλλά και χαλαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής τήρησης των όρων των συμβάσεων παραχώρησης αφού χορηγηθούν.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 17:13 | ΕΕΠ, ΕΕΠΦ, ΕΟΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΕΑ, GREENPEACE, MEDASSET, WWF

  Κοινά σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 7

  Καθίσταται σαφές ότι με το άρθρο 7 επιχειρείται μία μετατόπιση των φορέων στους οποίους αναγνωρίζεται η εξουσία παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης αιγιαλού και παραλίας, από τους ΟΤΑ (που ισχύει σήμερα) προς το Δημόσιο και την ΕΤΑΔ, προβλέποντας ωστόσο την υποχρέωση απόδοσης σημαντικού τμήματος των εισπραττομένων πόρων στους ΟΤΑ. Επίσης συνάγεται ότι εφαρμόζεται ο ν. 4412/2016 για τον καθορισμό των δικαιούχων της παραχώρησης (βλ. πχ. άρθρο 8 παρ. 6-7 που μιλάει για «διακήρυξη», «πλειοδοτική δημοπρασία» κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό το σχέδιο νόμου επιδιώκει να διασφαλίσει πιο αποτελεσματική και δίκαιη διαδικασία επιλογής παραχωρησιούχων λαμβανομένου υπόψη ότι στους δήμους επικρατεί συχνά αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις αλλά και χαλαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής τήρησης των όρων των συμβάσεων παραχώρησης αφού χορηγηθούν.

  Σε αντίθεση με την ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία το “Δημόσιο” “προστατεύει” και διαχειρίζεται τον αιγιαλό/παραλία κτλ. (υποχρεωτικά, και μάλιστα σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασμού, 2 παρ. 1 ν. 2971/2001 όπως ισχύει), η ΕΤΑΔ απλώς “διοικεί” και “διαχειρίζεται” “τους αιγιαλούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως δημόσια τουριστικά κτήματα με διατάγματα του άρθρου 12α του ν.δ. 180/1946 (Α΄ 324) ή σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας”. Ανεξάρτητα αν είναι ηθελημένη ή όχι, η διατύπωση αυτή υποβάλλει τα τμήματα της παράκτιας ή παρόχθιας ζώνης (κυρίως τα τουριστικά δημόσια κτήματα) που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σε ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας. Θα έπρεπε να ήταν σαφές ότι η αξιοποίηση των τουριστικών δημόσιων κτημάτων προϋποθέτει την προστασία τους.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης, έτσι ώστε και στα τμήματα αυτά να ισχύουν οι αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασμού, και η διοίκηση της ΕΤΑΔ να τελεί υπό την εποπτεία του Δημοσίου.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ
  Άρθρο 7, παρ. 1: ……μετά από θετική γνωμοδότηση του οικείου Δήμου και στις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 και του ΟΦΥΠΕΚΑ
  Άρθρο 7, παρ. 2: Ποσοστό 80 % ………..αποδίδεται στον οικείο Δήμο

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:12 | ΕΝΟΧΟΙ & ΑΠΑΘΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

  Κύριε Χατζηδάκη,
  Ολοι εμείς οι Απαθείς και Ένοχοι μάρτυρες των χιλιάδων «σιωπηλων» θανάτων στις ωραιότερες και τις πιο θανατηφόρες παραλιες της Ευρωπης,
  παρακαλούμε για το χρόνο σας.
  ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ .
  ΣΑΣ ΙΚΕΤΕΥΟΥΜΕ.
  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΤΊΓΡΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΕΛΩΝΑ.

  Οι παραλίες της πατρίδας μας είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο για την ομορφιά τους και την προσέλκυση εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο.

  Δημιουργούν διαχρονικές μνήμες σε όσους τις επισκέπτονται και είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες τόσο των παράκτιων κοινοτήτων όσο και της χώρας ως σύνολο.

  Ως περιβαλλοντικός πόρος παράγουν κάθε χρόνο 12 δις μέσω του τουρισμού και προσελκύουν νέους κατοίκους που αναζητούν καλύτερο τρόπο ζωής.

  Για να γίνονται όλα αυτά βασικός παράγοντας είναι κατά προτεραιότητα η προστασία της ζωής στις ακτές, και το αντίστοιχο αίσθημα ασφάλειας που οφείλει να εξασφαλίζει η πολιτεία στους επισκέπτες των ακτών μας, και ακολουθως η προστασία της ευαίσθητης και εξαιρετικά πλέον επιβαρυμενης Ελληνικης παρακτιας ζώνης.

  Πλήθος νόμων και κανονισμών εμπλέκουν διάφορες υπηρεσίες και ιδιωτικούς παράγοντες στη προσπάθεια της πολιτείας να διατηρήσει ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες το παράκτιο περιβάλλον και τις ακτές μας ασφαλείς και φιλόξενες.
  Τεράστιοι ανθρώπινοι και οικονομικοί κρατικοί πόροι έχουν διατεθεί και διατίθενται κάθε χρόνο για το σκοπό αυτό με το τελικό αποτέλεσμα δυστυχώς να μην είναι το επιθυμητό για την κοινωνία μας . Υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης της χώρας, και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των περισσότερων παράκτιων δήμων και κοινοτήτων κάθε χρόνο οι πνιγμοί και τα ατυχήματα στις ακτές είναι καθημερινό φαινόμενο, ενώ οι ανθρωπογενείς δρασεις στην ευαίσθητη ζώνη των ακτών κολύμβησης δεν αντιμετωπίζονται με ορθούς τρόπους.

  Ένα πλήθος εμπλεκομένων οι οποίοι 
  μοιράζονται ευθύνες και ρόλους για να διατηρηθεί το παράκτιο περιβάλλον ασφαλές δεν έχουν ένα κοινό συντονισμό και ένα κοινό κανόνα, με αποτέλεσμα τους αδικαιολογητους πνιγμους – σιωπηλους θανατους – ανθρωπων, [περιπου 350 ανά ετος], καθώς και την ανεξελεγκτη ανθρώπινη δράση στις ακτές όπως οι κατασκευαστικες αυθεραισιες, η ρύπανση, οι καταπατήσεις, κλπ.

  Η ολη η προσπάθεια της πολιτειας σε οτι αφορα τους πνιγμους εχει καθοριστει απο τις μεθοδευσεις ορισμενων κερδοσκοπων εργολάβων, οι οποίοι , παραπλανωντας άσχετους υπουργούς του ΥΝΑΝΠ, όπως τον Κουρουμπλη και τον Πλακιωτακη, απαιτησαν και πετυχαν την «αποκλειστικοτητα» μεσω του ΠΔ 71/2020 της «εργολαβίας» της ασφάλειας των λουομένων, ( βλέπε σχόλια δημοσιας διαβούλευσης του ΠΔ 71/2020 ). Σε οτι αφορα την ανθρωπινη αυθαιρεσια στη χωροταξία των ακτων, η πολιτεία και οι πολίτες κατα τη λαικη διαλεκτο «σηκώνουν τα χερια» .

  Για να διασφαλίσουμε ότι οι παραλίες μας θα είναι ιδιαίτερες και ωραίες που όλοι θα απολαμβάνουν με ασφάλεια και θα παραμεινουν προστατευμενες και αναλλοίωτες, οφείλουμε να δράσουμε άμεσα, και με την ευκαιρία αυτής της διαβούλευσης να εισαγάγουμε και να ενσωματωσουμε στο γράμμα και το πνεύμα συτου του νόμου τους εξής ορισμούς – ένοιες:

  1. Ετήσια Κολυμβητική Περίοδος

  Η χρονική περίοδος εντός του έτους σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, και την απορρέουσα υπ΄αριθμ. Η.Π. 8600/416/Ε103/26-2-2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) σχετικά με τον καθορισμό της ετήσιας κολυμβητικής περιόδου που για τη χώρα μας είναι πέντε 5 μήνες, από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, και την οποία κάθε χρόνο ορίζει με απόφαση του το ΥΠΕΝ.

  2. Παρακολουθουμενες Ακτες κολύμβησης

  Οι ακτές που ειναι καταχωρημενες στο Μητρώο Ακτών Κολύμβησης του ΥΠΕΝ  http://www.bathingwaterprofiles.gr. Το Μητρώο αποτελεί κοινωνικό κεκτημένο και σημαντική άυλη κρατική περιουσία, και είναι η μόνη επίσημη και κατ’ έτος επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή βάση αναφοράς σε ότι αφορά τα όρια των ακτών κολύμβησης, και τις φυσικοχημικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους για την ασφαλή κολύμβηση όλων των ευρωπαίων πολιτών.

  3. Μη Παρακολουθούμενες Ακτές Κολύμβησης.

  Όλες οι ακτές που δεν είναι καταχωρημενες στο Μητρώο Ακτών Κολύμβησης του ΥΠΕΝ , και για τις οποιες ιδιωτες εκδηλώνουν η οχι ενδιαφέρον παραχώρησης. Σε αυτές τις ακτές μπορεί να προβλεπεται η οχι η παροχή Α βοηθειων απο Διασωστη Ακτής.

  4. Διασωστης Ακτης – Υπεύθυνος Ασφάλειας Ακτής Κολύμβησης.

  Άρτια εκπαιδευμένος διασωστης ακτης συμφωνα με το πρωτυπο της Διεθνους Ομοσπονδίας Διάσωσης Ζωής (I.L.S.), απο τον Ελληνικο Ερυθρο Σταυρο, και ΟΧΙ με τα ανεπαρκή οριζόμενα στο ΠΔ 71/2020. Με πρόσθετη κατάρτηση απο το ΥΠΕΝ για απόκτηση βασικής ικανότητας εξ όψεως παρακολούθησης και αμμεσης αναφορας στον οικείο ΟΤΑ των αυθεραιτων παρεμβασεων, και των φυσικοχημικων και περιβαλλοντικων παραμέτρων της ακτής, που επιβλέπει.
  Το αίσθημα ασφάλειας στις Ελληνικές παραλίες είναι θεμελιώδες τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους, και θα πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε στις 1.504 ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται από το ΥΠΕΝ, από τουλάχιστον αντίστοιχο αριθμό Επαγγελματιών Διασωστων Ακτης, που θα αμείβονται δίκαια για τη προσφορά τους.
  Το υφιστάμενο πλαίσιο παρά το εξωφρενικό κοστος [27.000.000€ για 680 «ναυαγοσώστες» δηλαδη 39.700€/ «ναυαγοσώστη» ] δεν οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα, και δεν μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών, και την ασφαλή κολύμβηση στο σύνολο των εγκεκριμένων από το κράτος 1504 ακτών κολύμβησης, αλλά μόνο σε μέρος αυτών, αφού κατά τους ετησιους απολογισμους του ΥΠΑΝΠ ο αριθμός των «ναυαγοσωστών» που προσλαμβάνουν οι παρακτιοι ΟΤΑ ειναι περιπου 680, στις λεγόμενες «πολυσύχναστες παραλίες» και οι πνιγμοι σε αυτες ειναι το 1% απο τους 350 συνολικα ετησιους πνιγμους στην επικράτεια.
  Η καθιέρωση του επαγγέλματος «Διασωστη – Υπεύθυνου Ασφάλειας Ακτής Κολύμβησης» κρίνεται αναγκαια μετά την ΠΑΤΑΓΩΔΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ του ΠΔ 71/2020 να μειωθούν οι πνιγμοί. Για την εισαγωγή στην αγορά εργασίας του επάγγελματος του  «Διασωστη – Υπεύθυνου Ασφάλειας Ακτής Κολύμβησης» θα πρέπει να
  ληφθει υπόψη το ΠΔ ΥΠΆΡΙΘΜ. 38/2010 ( ΦΕΚ 78/Α/25-5-2010 ) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και τις περιοδικές «δοκιμασίες επάρκειας», που αφορούν τις επαγγελματικές γνώσεις, με κύρια απαίτηση αυτή της εντοπιότητας, για τους ευνόητους λόγους εξωστρέφειας, και στήριξης των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων. [ κ. Χατζηδάκη σας γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες
  θαλασσοανεμοδαρμενες ακτές της νησιωτικής Ελλάδος, οι «εργολάβοι» σκορπάνε κάθε καλοκαίρι «ευκαιριακους ναυαγοσώστες» με καταγωγή στη πλειονότητα τους, απο την ηπειρωτική χώρα, με μηδενική έως ελάχιστη εμπειρία, που ο καθένας τους κοστίζει από 1200€ έως 2.000€ το μήνα. Δηλαδή μ.ο. 8.000€ από τα 39.700€ που χρεώνουν τους ΟΤΑ ] . Το επάγγελμα του «Διασωστη – Υπεύθυνου Ασφάλειας Ακτής Κολύμβησης» πρέπει να είναι ελεύθερο, χαρακτηρισμένο ως ανθυγιεινό λόγω της υπερέκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες και στην UV ακτινοβολία, και αμειβόμενο στη βάση της παγιωμένης ετήσιας έως τώρα δαπάνης των ΟΤΑ των 27.000.000 € [ Ενδεικτικά κ. Χατζηδάκη με τα ίδια χρήματα μπορούν να προσλαμβανονται αντί των 680 «ναυαγοσωστών» του ΠΔ 71/2020, 2.250 «Διασώστες- Υπεύθυνοι Ασφάλειας Ακτών Κολύμβησης» με εγκεκριμένο εξοπλισμό Α’ βοηθειών του ΕΚΑΒ και με μικτές μηνιαίες αποδοχές 3.000 €. Η διαφορά είναι ότι ΔΕΝ θα υπάρχουν σε ορισμένες ακτές για «ντεκόρ» μερικά ΑΧΡΗΣΤΑ 5μετρα «διασωστικα» φουσκωτά και jetski «παντός καιρου» των «εργολάβων» του ΠΔ 71/2020…. Για φαντάσου κ. Χατζηδάκη: Με την ίδια δαπάνη 2.250 ΙΚΑΝΟΥΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ Διασώστες Ακτής από τις τοπικές παρακτιες κοινότητες αντί των 680 » ευκαιριακων ναυαγοσωστών » των εργολάβων….. για φαντάσου κ. Χατζηδάκη…., για φαντάσου κ Στυλιανιδη….., για φαντάσου κ. Μητσοτάκη που ψάχνεις νέες θέσεις εργασίας…… ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ……!!!!!]

  5. Κολύμβηση και δράση σε οριοθετημενη παραλία, υπό την επιτήρηση Διασώστη Ακτής.

  Αφορά στη κολύμβηση και δράση στους καθορισμένους χώρους παραλίας που επιτηρουνται από κατάλληλους Διασωστες Ακτης και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό περισυλλογής λουομένων εντός των ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ των ακτών κολύμβησης, όπως αυτά αποτυπωνωνται στη βάση http://www.bathingwaterprofiles.gr. και τα οποία σταματούν σε απόσταση 50 μέτρων από τη μέση ανάβαση του κύματος.
  Σε αυτές τις ακτές ειναι απαραίτητη η παρουσία Διασωστων Ακτής, για παροχή Α βοηθειών, όχι όμως σε όλο το μήκος τους, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς εύκολα προσβάσιμους, για τον οποιονδήποτε αναζητά την απόλυτη ασφάλεια, για λόγους υγείας, η μη εξοικείωσης του με το υγρό στοιχείο. Αυτή η συνθήκη δεν είναι δυνατόν να προσφέρεται ΑΛΟΓΙΣΤΑ σε όλο το μήκος των λεγόμενων «πολυσύχναστων» παραλιών με παράταξη «ναυαγοσωστικων πύργων» ανα 400 μέτρα, για τον απλό λόγο οτι ΔΕΝ χρήζουν όλοι οι λουομενοι επιτήρησης. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αναζητήσουν πολύ εύκολα τη προστασία του Διασωστη Ακτής.

  6. Κολύμβηση και δράση με ατομική ευθύνη οπουδήποτε, χωρίς την επιτήρηση Διασωστη Ακτής.

  Αφορά στη κολύμβηση και δράση στο σύνολο των ακτών που δεν ανήκουν στη κατηγορία της παρ.4. Οι διαδικασίες και υποχρέωση παροχής Α’ βοηθειών εντάσσεται στο κρατικό σύστημα του ΕΚΑΒ. Οπωσδήποτε οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τέτοιες ακτές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να επιβαρυνθουν με δαπάνη πρόσληψης Διασωστη Ακτής. Η τήρηση συλλογής Α βοηθειών, και η εκπαίδευση των ιδίων, η συγγενικων τους προσώπων, η υπαλλήλων τους για απόκτηση βασικών γνώσεων Α βοηθειών σε ναυαγωσωστικες σχολές, η στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη και ικανοποιεί τις απαιτήσεις προστασίας των λουομένων.

  7. Σύστημα Ενημέρωσης Πολιτών

  Είναι κρίμα και άδικο να θέτουμε ως προτεραιότητα ενα σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών (άρθρο 16), την ώρα που κάθε χρόνο έχουμε 350 πνιγμους στις ακτές λόγω ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των επισκεπτών των ακτών. Οι περισσότεροι πνιγμοί θα είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε ευκολη πρόσβαση των θυμάτων και όλων των πολιτών σε πλατφόρμα λογισμικού με την κατάσταση των επιτηρουμενων και μη επιτηρουμενων ακτών κολύμβησης σε πραγματικό χρόνο, η οποία θα εκμεταλευοταν τα δεδομένα της ΕΜΥ, και της βάσης http://www.bathingwaterprofiles.gr.του ΥΠΕΝ.

  Κύριε Χατζηδάκη εχετε την ευκαιρία να καινοτομησετε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εξασφαλιζοντας αυτή τη πληροφόρηση στις γλώσσες που ομιλούν οι 35.000.000 επισκέπτες των Ελληνικών ακτών. Ακολούθως μεριμνηστε για όσα πρόστιμα θέλετε μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Φανταστείτε κ Χατζηδάκη 35.000.000 ανθρώπους να μπορούν εύκολα στα κινητά τους τηλέφωνα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη κατάσταση των ακτών, για το διάγραμμα τους, τη μορφολογία τους, το κύμα, τον ανεμο, τις παροχές, τη πρόσβαση, και οτιδήποτε αφορά την ασφάλεια τους, με ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΜΩΣ το σύστημα των ηλεκτρονικών καταγγελιών. Είναι σκόπιμο. Είναι υλοποιησιμο. Είναι απαραίτητο. Ειναι επείγον. Οι πολίτες χρειάζονται έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για την ασφάλεια τους. Το ΑΠΟΤΥΧΗΜΈΝΟ ΠΔ 71/2020 ΔΕΝ δινει στους πολίτες αυτή τη δυνατότητα. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΝΙΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Η παρούσα παρέμβαση στη διαβούλευση έλαβε υπ’οψη εκτος της υφιστάμενης πολύπλοκης «Ελληνικης» πραγματικότητας, τις δυνατότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως αυτές αναφέρονται στην αποστολή αυτου (https://mindigital.gr/to-ypourgeio/apostoli), και στη πεποίθηση- ελπίδα ότι είναι ικανό να προσφέρει στα 35.000.000 πολιτών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τις πιο ωραίες ακτές του κόσμου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες αντίστοιχες η και ανώτερες από αυτές που απολαμβάνουν οι επισκέπτες των ακτών της μακρινής Αυστραλίας μέσω της εφαρμογής Beatchsafe.org.au/apps. Αυτή την εφαρμογή προτείνουμε ως υπόδειγμα, και έχουμε τη βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη αντίστοιχης της, θα συμβάλει με το καλύτερο τρόπο στη μείωση των πνιγμων, και στην χωροταξικη ευνομια στις Ελληνικές Ακτές.

  Κ. Χατζηδάκη ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

  Με την ελπίδα να εισακουστουμε, όλοι εμείς οι Απαθείς και Ένοχοι μάρτυρες των χιλιάδων «σιωπηλων» θανάτων στις ωραιότερες και τις πιο θανατηφόρες παραλιες της Ευρωπης……..

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:39 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

  Το ύψος της ανταπόδοσης θα πρέπει να αυξηθεί από 60% σε 75%, προκειμένου να υπάρξει κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου. (Άρθρο 7, παρ 3)

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:35 | Γιάννης Σπιλάνης

  Αρμόδιος φορέας για τη παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι το Δημόσιο και η Εταιρεία ακινήτων Δημοσίου που εκχωρούν την αρμοδιότητα τους στους κατά τόπους Δήμους.
  Η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι καθαρά τοπική υπόθεση και επομένως πρέπει να γίνεται από την Αυτοδιοίκηση και να είναι κάτω από τον έλεγχο των πολιτών. Οπως φάνηκε και τη περασμένη χρονιά οι πολίτες πίεσαν για αλλαγές όταν το κράτος μέσα από την αρμόδια υπηρεσία του δεν έκανε απολύτως τίποτα. Οτι έγινε, έγινε εκ των υστέρων και κάτω από τη πίεση των πολιτών.
  Το κράτος με τις υπηρεσίες του θα πρέπει να ελέγχει σε δεύτερο επίπεδο κατά πόσο τηρείται η νομιμότητα. Μακάρι να κάνει αυτή τη δουλειά καλά.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:38 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  1η Πρόταση επί της παρ.3:
  Θέση μας είναι ότι οι παραλίες που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 θα πρέπει να εξαιρούνται της παραχώρησης (βλ. σχόλιό μας επί του Άρθρου 6, παρ. 4) λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικολογικής τους σημασίας, καθώς η παραχώρησή τους επηρεάζει τους στόχους διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο.
  Εφόσον το ανωτέρω αίτημα δεν ικανοποιηθεί, ο περιορισμός του 30% θα πρέπει να διατηρηθεί για τις περιοχές Natura 2000 χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις και κυρίως ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου σημείου της παραχώρησης ως «Προστατευόμενος αιγιαλός και παραλία» σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου 3, παρ.δ.
  Αιτιολόγηση
  Σε διαφορετική περίπτωση, επειδή προβλέπεται ελάχιστες περιοχές αιγιαλών και παραλιών να κατηγοριοποιηθούν ως «προστατευόμενες» κατά την έννοια του άρθρου 3 σημαίνει ότι στην πλειοψηφία των περιοχών Natura 2000 θα επικρατήσει ο γενικός περιορισμός του 60% (όπως και στις εκτός Natura 2000 περιοχές) και δεν θα υπάρχει καμία διαφορά κάλυψης (ισοπεδωτικό).
  Ο περιορισμός αυτός του 30% κάλυψης σε περιοχές Natura 2000 ισχύει σήμερα χωρίς προϋποθέσεις και η προτεινόμενη τροποποίηση θα οδηγήσει σε δυσμενέστερη κατάσταση. Προτείνουμε να παραμείνει ανέπαφη η διατύπωση του Ν. 2971/01, ήτοι: «Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο»

  2η Πρόταση επί της παρ.3:
  Στην πρόταση: «και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων» τα 4 μέτρα να αυξηθούν σε 6 ή -κατ’ ελάχιστον- σε 5μ όπως προβλέπονταν στον προηγούμενο Νόμο.
  Αιτιολόγηση
  Είναι σαφές ότι η προτεινόμενη αλλαγή ως προς το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή κατά την οποία τα (5) μέτρα που ισχύουν σήμερα γίνονται τέσσερα (4) μέτρων οδηγεί σε κατάσταση δυσμενέστερη από το ισχύον πλαίσιο.
  Ζητούμε να ληφθεί υπόψη ότι, σε περίπτωση κυματισμού ή και μικρών μετακινήσεων των ξαπλωστρών προς τη θάλασσα θα περιορίζεται ακόμη περισσότερο η ζώνη αυτή, η οποία εκτός από αισθητικούς λόγους είναι και η ζώνη κυκλοφορίας των λουομένων παράλληλα με τη ακτογραμμή και ως εκ τούτου δεν μπορεί να περιορίζεται τόσο ασφυκτικά.
  Αντιθέτως, αντί να μειωθεί το πλάτος της ελεύθερης ζώνης θα έπρεπε να αυξηθεί. Ως εκ τούτου προτείνουμε να τεθεί στα 6 μέτρα εφόσον το βάθος της παραλίας στο σημείο της παραχώρησης το επιτρέπει ή σε περίπτωση που δεν το επιτρέπει να διατηρηθεί στα 5 μέτρα. Σε περίπτωση που η μορφολογία της παραλίας αφήνει περιθώριο για τήρηση ακόμη μεγαλύτερου ορίου αυτό να επιβάλλεται ή να πριμοδοτείται κατά τη διαδικασία δημοπράτησης και υποβολής προσφορών (μεταξύ των κριτηρίων επιλογής παραχωρησιούχου).
  Η πρότασή μας για ελεύθερη ζώνη από την ακτογραμμή στα 6 μέτρα δεν είναι αυθαίρετη αλλά αντίστοιχη με αυτή προβλέπεται μεταξύ των όμορων παραχωρήσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακώλυτη κίνηση κάθετα στην παραλία (δεν είναι κατανοητό γιατί η παράλληλη κίνηση, η οποία είναι πυκνότερη της κάθετης) θα πρέπει να περιορίζεται ασφυκτικά. Τα έξι (6) μέτρα δεν είναι πολλά για να τα διανύσει ο χρήστης της ξαπλώστρας προκειμένου να φτάσει στη θάλασσα. Αντιθέτως τα 4 μέτρα ελεύθερης ζώνης που προτείνονται με το νέο σχέδιο είναι πολύ λίγα για χρήση από όλους του υπόλοιπους.

  Πρόταση επί της παρ.5:
  Να διαγραφεί το «ή άλλης συναφούς επιχείρησης».

  Πρόταση επί της παρ.7:
  Η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων να απαγορευθεί ρητά ενώ για του αιγιαλούς και παραλίες που περιβάλλουν τέτοιους χώρους να επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:16 | Χριστίνα Ευθυμιάτου

  Χάραξη και διαχείριση παράκτιων περιοχών
  Διαφωνούμε με το Άρθρο 7 και την μετάθεση αποφάσεων και υποχρεώσεων στην Κτηματική Υπηρεσία και στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Εκτός της κεντρικής δημοπράτησης από την Κτηματική Υπηρεσία, ο καθορισμός των παραλιών και των “τεμαχίων” προς μίσθωση πρέπει να γίνει μετά από την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και μελετών φέρουσας ικανότητας, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες από τους Δήμους, ως αυτοδιοίκηση των πολιτών, υπεύθυνοι και κατάλληλοι για τη διαχείριση των παραλιών τους.

 • Οι παραλίες είναι δημόσιο αγαθό και όχι «δημόσια περιουσία». Οποιουδήποτε είδους οικονομική αξιοποίησή τους οφείλει να αναγνωρίζει την συνταγματική τους υπόσταση ως δημόσιου αγαθού προς προστασία και όχι να τις αντιλαμβάνεται ως μέσο προσοδοφορίας.
  Η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς για όλους.
  Οι παραλίες αποτελούν επίσης ζωτικά οικοσυστήματα και προστατεύονται ως τέτοια από το σύνταγμα.
  Οι τοπικές κοινωνίες έχουν δικαίωμα να προστατεύουν τις παραλίες τους, ως δημόσια αγαθά του τόπου τους.
  Άμεσοι θεσμικοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, με γνώση των τοπικών χαρακτηριστικών και δυνατότητα άμεσης εποπτείας και παρέμβασης, είναι οι Δήμοι και οι τοπικές κοινότητες.
  Διαφωνούμε με το Άρθρο 7 και την μετάθεση αποφάσεων και υποχρεώσεων στην Κτηματική Υπηρεσία και στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Εκτός της κεντρικής δημοπράτησης από την Κτηματική Υπηρεσία, ο καθορισμός των παραλιών και των “τεμαχίων” προς μίσθωση πρέπει να γίνει μετά από την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και μελετών φέρουσας ικανότητας, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες από τους Δήμους, ως αυτοδιοίκηση των πολιτών, υπεύθυνοι και κατάλληλοι για τη διαχείριση των παραλιών τους.
  Μόνο έτσι διασφαλίζουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νησιών, μόνο έτσι διασφαλίζουμε ότι ο παραδοσιακός χαρακτήρας των μικρών κοινοτήτων δεν θα πνιγεί από τον υπερτουρισμό που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε ζημιά χωρίς γυρισμό για τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες και τις αντοχές τους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 12:31 | Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Κοινό Τηνίων»

  Παρ. 1:
  Αρμόδιοι φορείς θα έπρεπε να είναι οι Δήμοι, οι οποίοι θα πρέπει να καθορίζουν και το χρηματικό αντάλλαγμα.

  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 11:57 | ΜΙΣΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

  H αρμοδιότητα παραχώρησης θα έπρεπε να ανήκει στην εκάστοτε τοπική διοίκηση (Δήμο ή Κοινότητα) και όχι στη κεντρική διοίκηση η οποία είναι απρόσωπη. Θα έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση να εξαιρεί τα μικρά νησιά απο αυτή τη διάταξη. Ως μόνιμος κάτοικος ενός νησιού των Μικρών Κυκλάδων πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να απαγορεύεται η εκμετάλλευση των παραλιών από ιδιώτες και ο καθένας να είναι ελεύθερος να στήσει την ομπρέλα του και να απολαύσει το μπάνιο του χωρίς κόστος, όπως γίνεται τόσα χρόνια.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 11:57 | Σου.Με.

  Στην παράγραφο 3 πρέπει να υπάρχει τυπογραφικό λάθος καθώς δεν υπάρχει περίπτωση β και θ στην παρ. 3 του άρθρου 9.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 10:52 | Δημοτική Κοινότητα Δονούσας

  Θεωρούμε, ότι στους αρμόδιους φορείς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι Δήμοι με τις τοπικές Κοινότητες στα όρια των οποίων βρίσκονται οι εκτάσεις αυτές.
  Δεν είναι δυνατόν να νοικιάζονται παραλίες χωρίς οι τοπικές κοινωνίες να έχουν γνώση και άποψη.

  Ηλίας Πράσινος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας

 • H αρμοδιότητα παραχώρησης θα έπρεπε να ανήκει στους εκάστοτε δήμους και όχι στη κεντρική διοίκηση η οποία είναι απρόσωπη και δεν έχει γνώση της περιοχής τους. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό τότε θα πρέπει η εκάστοτε τοπική διοίκηση ( δήμος ή κοινότητα ) να έχει λόγο οπωσδήποτε. Εγώ εκπροσωπώ ένα πολύ μικρό νησί των Κυκλάδων το οποίο αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια να κρατήσει τον χαρακτήρα του. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να αποφασίσει για μια από τις λιγοστές πραγματικά παραλίες του ένας άνθρωπος σε ένα γραφείο στην Αθήνα ο οποίος μπορεί να μην το έχει επισκεφτεί ποτέ. Να υπάρξει ρύθμιση που να εξαιρεί τα μικρά νησιά από την διάταξη αυτή. Ακόμα καλύτερα θα ήταν αν πραγματικά θέλατε το καλό των μικρών νησιών να απαγορεύσετε την εκμετάλλευση των παραλιών από ιδιώτες. Σας ευχαριστώ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 02:54 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕΝΑΚΗ

  Πόσh λειτουργικότητα έχει η μετάθεση αποφάσεων και υποχρεώσεων στην υποστελεχωμένη Κτηματική Υπηρεσία και στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου;
  Εκτός της κεντρικής δημοπράτησης από την Κτηματική Υπηρεσία, ο καθορισμός των παραλιών και των “τεμαχίων” προς μίσθωση πρέπει να γίνει μετά από την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και μελετών φέρουσας ικανότητας, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες από τους Δήμους, ως αυτοδιοίκηση των πολιτών, υπεύθυνοι και κατάλληλοι για τη διαχείριση των παραλιών τους. Πώς γίνεται να αποκλείονται οι Δήμοι από τέτοιες αποφάσεις;

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 19:40 | ΗΛΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  Θεωρούμε ότι στους αρμόδιους φορείς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κύριο λόγο πρέπει να έχουν οι Δήμοι και οι τοπικές Κοινότητες στα όρια των οποίων βρίσκονται οι εκτάσεις αυτές. Δεν είναι δυνατόν οι Δήμοι και οι τοπικές Κοινότητες να μην έχουν λόγο σε τέτοιου είδους διαδικασίες που αφορούν άμεσα την ανάπτυξη και τη φυσιογνωμία τους.
  Ζητάμε να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη αυτό.

  Πράσινος Ηλίας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 17:07 | Ιακ. Ορφανός

  Τις παραλίες και τον αιγιαλό πρέπει να τον διαχειρίζονται οι Δήμοι και αυτοί να είναι υπεύθυνοι για την προστασία, διαμόρφωση, εξωραϊσμό και αξιοποίηση του. Η δημοπρασία μπορεί να γίνεται κεντρικά. Αλλά τα «τμήματα» που θα παραχωρηθούν θα πρέπει να τα καθορίζει ο Δήμος, με βάση την νομοθεσία και σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 14:39 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου

  Αύξηση του ποσοστού επι του ανταλλάγματος από την παραχώρηση της απλής χρήσης που αποδίδεται στον οικείο Δήμο με επιβολή της υποχρέωσης ένα σημαντικό μέρος από αυτό να επενδύεται στη βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών των παραλιών, σε μελέτες ήπιων φυσικών έργων για την προστασία αυτού του πολύτιμου φυσικού και τουριστικού πόρου από τη διάβρωση, καθώς και σε δράσεις ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών. Προτείνεται η εξής αναδιατύπωση «Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανταλλάγματος του Δημοσίου από την παραχώρηση απλής χρήσης αποδίδεται στον οικείο δήμο. Οι συμψηφισμοί των περ. β) και θ) της παρ. 3 του άρθρου 9 μειώνουν ισόποσα το αντάλλαγμα που αποδίδεται στον οικείο δήμο. Θα ήταν ουσιαστικό ο οικείος δήμος να κάνει χρήση των χρημάτων που του αναλογούν σε ποσοστό 70% για δράσεις προστασίας και βελτίωσης των φυσικών φυσικών χαρακτηριστικών των παραλιών, σε μελέτες ήπιων φυσικών έργων για την προστασία των παραλιών από τη διάβρωση καθώς και σε δράσεις ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών».

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 09:21 | Δήμος Πάρου – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

  Το ποσοστό που θα αποδίδεται στον οικείο δήμο από την παραχώρηση απλής χρήσης να είναι ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανταλλάγματος του Δημοσίου. Οι συμψηφισμοί των περ. β) και θ) της παρ. 3 του άρθρου 9 μειώνουν ισόποσα το αντάλλαγμα που αποδίδεται στον οικείο δήμο.

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 21:33 | Ελένη Ανδριανοπούλου

  Διαφωνώ με το Άρθρο 7 και την μετάθεση αποφάσεων και υποχρεώσεων στην Κτηματική Υπηρεσία και στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Εκτός της κεντρικής δημοπράτησης από την Κτηματική Υπηρεσία, ο καθορισμός των παραλιών και των “τεμαχίων” προς μίσθωση πρέπει να γίνει μετά από την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και μελετών φέρουσας ικανότητας, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες από τους Δήμους, ως αυτοδιοίκηση των πολιτών, υπεύθυνοι και κατάλληλοι για τη διαχείριση των παραλιών τους.

 • 12 Φεβρουαρίου 2024, 09:13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Αρχικά, το διάστημα της ανοιχτής διαβούλευσης που τέθηκε στη διάθεσή των Δήμων αφορά περίοδο όπου τα αρμόδια όργανα, οι επιτροπές και τα γνωμοδοτικά όργανα της Περιφέρειας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος είναι υπό σύσταση γεγονός που δεν επιτρέπει να λειτουργήσουν ομαδικά και με ολοκληρωμένες προτάσεις επί των άρθρων διαβούλευσης.

  Οι Δήμοι, σύμφωνα με τα άρθρα της διαβούλευσης, δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο στις υπό δημοπράτηση παραλίες της χωρικής τους αρμοδιότητας, καθώς περιορίζονται σε γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ελέγχουν μόνο τις παραβάσεις της μίσθωσης που υποπίπτει ο εκάστοτε ιδιώτης ή επιχείρηση και μάλιστα δεν γίνεται καμία αναφορά στο ποσοστό επί του χρηματικού ποσού ανά παράβαση που θα εισπράττει ο Δήμος.
  Η πρόταση μας ως Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών είναι το ποσοστό 80% για τον οικείο δήμο και το 20% για την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου επί του ανταλλάγματος του Δημοσίου από την παραχώρηση απλής χρήσης, λάβετε δε υπόψη ότι στα Μικρά Νησιά τα ποσά αυτά είναι μικρά .
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 • 11 Φεβρουαρίου 2024, 16:10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ

  Στα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται τα τμήματα για τα οποία υπήρχε παραχώρηση ,η οποία καταγγέλθηκε εξαιτίας σοβαρών παραβάσεων των παραχωρησιούχων. Γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα στους παραβάτες παραχωρησιούχους να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο ΑΦΜ και να ξαναδιεκδικήσουν την παραλία, και ούτε γάτα ούτε ζημιά …..Θα πρέπει να υποχρεούνται να πληρώσουν όλο το τίμημα της σύμβασης και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την έκπτωση τους από το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται στην παραλία έως το τέλος της σύμβασης και το τμήμα αυτό της παραλίας να μένει κενό .Μόνο έτσι θα υπάρχει συμμόρφωση

 • 10 Φεβρουαρίου 2024, 01:51 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023 προβλέφθηκε ορθά η παραχώρηση, σε όμορους ιδιοκτήτες που διαθέτουν καταλύματα για RB&B, της δυνατότητας να μπορούν και αυτοί να τοποθετούν ομπρέλες και ξαπλώστρες, όταν υπάρχει άπλετος χώρος στον γιαλό. Ζητούμε επίσης όλοι οι όμοροι ιδιοκτήτες προς την παραλία να μπορούμε να τοποθετούμε ομπρέλες και ξαπλώστρες για τα παιδιά μας με ανάλογο τίμημα και πάντα εφόσον υπάρχει άπλετος χώρος για όλους.
  Εδώ και τριάντα χρόνια βάζαμε τις ομπρέλες χωρίς κόστος χωρίς να ενοχλούμε κανέναν. Ζητούμε να μας ορίζεται χώρος επί πληρωμή να συνεχίζουμε να έχουμε τα παιδιά υπό σκιά και με την ασφάλεια μιας οικογενειακής ομπρέλας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαινοφέρνουμε τις μεγάλες ομπρέλες πρωί, μεσημέρι, βράδυ. ΟΙ μικρές ομπρέλες είναι εντελώς ακατάλληλες και άκρως επικίνδυνες, γιατί με το πρώτο φύσημα μπορούν να εκτοξευτούν και να σκοτώσουν παιδιά.
  Είναι ντροπή να μας κουβαλάνε στα δικαστήρια γιατί καταλάβαμε τον γιαλό. Ο γιαλός είναι για να τον χαιρόμαστε όλοι οι Έλληνες πολίτες.
  Ζητούμε το αυτονόητο όπου υπάρχει άπλετος χώρος όπως οι παραλίες της Ξάνθης να μπορεί να μας παραχωρείται και μας ένας χώρος για μια οικογενειακή ομπρέλα. Στις παραλίες τις Ξάνθης υπάρχει χώρος για να ξαπλώσει όλη η Αθήνα.
  Κύριε Πρωθυπουργέ τα αυτονόητα! Όσο για τους κινηματίες της πετσέτας για αυτούς έχει χώρο να παίζουν και ποδόσφαιρο τους παρακαλούμε μόνο να παίρνουν τα σκουπίδια τους μαζί τους.

 • 9 Φεβρουαρίου 2024, 13:59 | Ανδριανός

  Αρχικά να πω πως θεωρώ πως η αρμοδιότητα παραχώρησης θα έπρεπε να ανήκει στους εκάστοτε δήμους και όχι στη κεντρική διοίκηση, καθώς οι δήμοι έχουν καλύτερη εποπτεία και γνώση της περιοχής τους.

  Εφόσον όμως δεχόμαστε ότι την αρμοδιότητα θα την έχουν οι κτηματικές υπηρεσίες, τότε είναι απαραίτητη η σωστή στελέχωση των κατά τόπους κτηματικών υπηρεσιών με μεγάλη ζήτηση παραχωρήσεων παραλιών, αλλιώς όλος ο νόμος αυτός θα είναι de facto ανεφάρμοστος. Θα πρέπει να τεθεί κατώτατο όριο υπαλλήλων ανά κτηματική υπηρεσία, που θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και την δυνατότητα διενέργειας ελέγχων.
  Αυτό θα μπορούσε να διασφαλιστεί σε αυτό το άρθρο, θέτοντας έναν όρο ποσόστωσης του πλήθους παραχωρήσεων που μπορεί να διαχειριστεί μια κτηματική υπηρεσία. Για παράδειγμα, η κάθε κτηματική υπηρεσία να δύναται να αναλάβει μέχρι 20 παραχωρήσεις ανά άτομο του προσωπικού της (ενδεικτικό νούμερο). Εφοσον υπάρχει υπέρβαση αυτού του ορίου, θα πρέπει να παγώνει η διαδικασία περαιτέρω παραχωρήσεων, μέχρι το δημόσιο να μεριμνήσει για την επιπλέον στελέχωση των κτηματικών υπηρεσιών.
  Το κόστος για τη πρόσληψη επιπλέον υπαλλήλων στις κτηματικές υπηρεσίες με μεγάλη ζήτηση για παραχωρήσεις, προφανώς μπορεί να καλύπτεται από τα έσοδα του δημοσίου από αυτές τις παραχωρήσεις.

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 11:27 | ΝΤΑΟΥΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

  Αγαπητοί νομοθέτες.
  Είμαι κάτοικος του Νομού Ξάνθης και πρόεδρος του συλλόγου Σκάλας Αβδήρων εκπροσωπόντας 150 οικογένειες. Κάθε καλοκαίρι η οικογένειά μου με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου παραθερίζουμε στην παραλία των Αβδήρων και Μυρωδάτου. Μας απαγορεύεται να τοποθετήσουμε οικογενειακή ομπρέλα προκειμένου να προστατευθούμε από τον ήλιο.Επειδή η παραλίες των περιοχών μας είναι τεράστιες και τα τελευταία χρόνια είναι αναπτυσόμενες καθώς έρχονται τουρίστες από τα Βαλκάνια θέλουμε να επιτραπεί η τοποθέτηση ιδιωτικής ομπρέλας όπως εδώ και τριάντα χρόνια τοποθετούμε έναντι μηδενικής αμοιβής. Επειδή επιτρέπεται στα Μπάρ της περιοχής η τοποθέτηση ομπρελών ως εκμετάλευση της παραλίας πληρώνοντας στον Δήμο Αβδήρων. Ζητάμε ως νόμιμοι πολίτες της Ελλάδος και της περιοχής να δώσουμε και εμείς ένα μικρό χρηματικό ποσό στον Δήμο για να μη μεταφέρουμε την ομπρέλα πρωί μεσημέρι και βράδυ όταν είναι ώρες φαγητού και ανάπαυσης.
  Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 09:53 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου με ειδική νομοθεσία έχει αποδοθεί η διαχείριση αποχαρακτηριζόμενης χερσαίας ζώνης λιμένα σε Ο.Τ.Α. Στα όρια της ζώνης αυτής περιλαμβάνονται εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας ο οποίος με το ν. 5048/ 2023 (149 Α΄) καθίσταται διαχειριστής αποχαρακτηριζόμενης χερσαίας ζώνης λιμένος, η οποία περιλαμβάνει εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας, μεταξύ άλλων. Συνεπώς πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο φορέας που παραχωρεί την απλή χρήση είναι ο αρμόδιος Ο.Τ.Α.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 09:55 | ΦΑΝΗ ΤΣΙΑΦΗ

  ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ;

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 20:18 | Ιωάννης

  Διαχείρηση αιγιαλού από Ανώνυμη Εταιρία είναι αντισυνταγματική !!!

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 10:28 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΡ.

  Τι ρόλο θα παιζει ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας στις συμβασεις της Εταιρείας Ακινήτων. Καλυτερα να το βγαλετε;

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 10:31 | ΚΑΣΛΙΔΗΣ Δ.

  …και τι γινεται όταν το κοστος της κατασκευης υπερβαινει το ποσο που αποδιδεται στον Δημο;

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 10:10 | ΚΑΣΛΙΔΗΣ Δ.

  …και τι γινεται όταν το κοστος της κατασκευης υπερβαινει το ποσο που αποδιδεται στον Δημο;