ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 Αναπροσαρμογή αποζημίωσης εφημεριών και ανώτατου ορίου αποδοχών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 45 ν. 3205/2003 και περ. β) παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), περί εφημεριών: α) στο τρίτο εδάφιο της περ. δ αυξάνονται τα ωρομίσθια των εφημερίων του ιατρικού προσωπικού, κατά είκοσι τοις εκατό (20%), β) στην περ. ε το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται αντί αποζημίωσης εφημεριών αυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και επεκτείνεται η καταβολή του εν λόγω ποσού και στους νόμιμους αναπληρωτές των δικαιούχων αυτού, γ) στο προτελευταίο εδάφιο προστίθενται και οι νόμιμοι αναπληρωτές των διευθυντών, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία, ανάλογα με τη διάρκειά της, προσδιορίζεται με ωρομίσθιο ως εξής:
α. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα το ωρομίσθιο επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
β. Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.
γ. Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
δ. Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80).
Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής:
-Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (8,90)
-Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (8,46 )
-Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά (8,08)
-Επιμελητής Β`, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, επτά ευρώ και έξι λεπτά (7,06 )
-Έμμισθος ειδικευόμενος, πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (5,38).
Το ωρομίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφημεριών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, σε όσους ιατρούς υπηρετούν με το βαθμό του Διευθυντή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Η` του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), καθώς και σε όσους ιατρούς νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό εξακοσίων τριάντα έξι (636) ευρώ.
Η απουσία των Διευθυντών και των νόμιμων αναπληρωτών τους για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.».
2. Τα ωρομίσθια εφημεριών που καθορίσθηκαν στην υπό στοιχεία 15993/Ζ2/14.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 686) αυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί ανώτατου ορίου αποδοχών, πριν από τις λέξεις «καταληκτικό βασικό μισθό» προστίθεται η λέξη «εκάστοτε», ο συντελεστής αυξάνεται, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 2,163, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Στα όρια των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές τους από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Υγειονομικών Περιφερειών.».
4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 21:57 | ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

  Σχεδόν στο σύνολο των νησιωτικών νοσοκομείων που ανήκουν στην κατηγορία Άγονα τύπου Α (όπως της Λήμνου), λόγω της υποστελέχωσης (στο σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων υπηρετούν ένας ή δυο γιατροί που πρέπει εφημεριακά να καλύψουν το σύνολο του μήνα), οι γιατροί αναγκάζονται για κάλυψη των αναγκών να κάνουν μεγάλο αριθμό πρόσθετων εφημεριών.
  Τελικά όμως η αποζημίωση από τις πρόσθετες σε μεγάλο βαθμό επιστρέφεται στο κράτος μέσω της υπερφορολόγησης, επειδή αθροίζονται στις τακτικές αποδοχές. Ουσιαστικά η πραγματοποίηση των πρόσθετων εφημεριών καταλήγει να είναι αντικίνητρο και όχι αξιόλογη ενίσχυση του εισοδήματος στους γιατρούς αυτούς.

  Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η επαναφορά της αυτοτελούς φορολόγηση των τακτικών εφημεριών με ειδικό συντελεστή 20% (όπως προβλεπόταν στο άρθρο 3 του νόμου 3754/2009 και όπως ισχύει για άλλα μη τακτικά εισοδήματα, όπως τα ενοίκια, τα μερίσματα, κοκ) και η θέσπιση αφορολόγητου των πρόσθετων εφημεριών για το σύνολο των γιατρών του ΕΣΥ (και οπωσδήποτε για τις άγονες περιοχές Ζώνης Γ τύπου Α, ως επιπλέον κίνητρο για τη στελέχωση τους).

  Κι επιτέλους αναπροσαρμόστε το επίδομα αγόνου που προβλέπεται με το άρθρο 30, παράγραφος 8, νόμος 1397/1983 και εξακολουθεί να δίνεται ως ποσοστό όχι των σημερινών μισθών των γιατρών του ΕΣΥ αλλά ως ποσοστό των μισθών του 1983 (με μετατροπή των δραχμών σε ευρώ), καταλήγοντας σε εμπαιγμό των γιατρών των άγονων περιοχών. Και αυτό το επίδομα θα έπρεπε να είναι αφορολόγητο (όπως προβλεπόταν για το επίδομα βιβλιοθήκης).

  Για την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λήμνου
  Ο πρόεδρος
  Κώστας Κατσιγιαννόπουλος

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 13:11 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ

  Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με βάση αποφάσεις που έχει λάβει στη Γενική του Συνέλευση, προτείνει:
  Α) Να επανέλθει σε ισχύ η παραγρ. 1α του άρθρου 3 του νόμου 3754/2009, η οποία πρόβλεπε πως «Οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών φορολογούνται αυτοτελώς, με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%».
  Β) Οι εφημερίες, οι οποίες εκτελούνται πέραν του 48ωρου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας πρέπει να εκκαθαρίζονται ως αφορολόγητες.
  Ο ΠΙΣ θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα του ιατρικού μισθολογίου, το οποίο οφείλει να αναπροσαρμοστεί προσεγγίζοντας τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, τουτέστιν να διπλασιαστεί σε επίπεδο καθαρών αποδοχών.
  Θα θέσει ταυτόχρονα το ζήτημα της εφαρμογής των Οδηγιών της ΕΕ περί του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών, για το οποίο προτίθεται να προσφύγει στα όργανα της ΕΕ εξαιτίας των συνεχών αναστολών από την Ελληνική πολιτεία.

 • 9 Φεβρουαρίου 2024, 16:57 | Γιώργος Δ

  Να νομοθετήσετε την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών με τον συντελεστή που ίσχυε πριν την κατάργηση της! Μόνο έτσι θα μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι βελτιωσάτε το εισόδημα των ιατρών!

 • 9 Φεβρουαρίου 2024, 15:32 | Γεώργιος Δασκαλάκης

  Αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών! Είναι δίκαιο αίτημα! Παρακαλώ να το δείτε σοβαρά!

 • 8 Φεβρουαρίου 2024, 18:29 | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Επίσης πρέπει να καταργηθεί η κατάπτυστη φερώνυμη εισφορά αλληλεγγύης επί των εφημεριών!
  Πόσο θα τιμωρείται πια η εργασία!

 • 7 Φεβρουαρίου 2024, 12:08 | Γιώργος Χ

  Όπως σχολιάσθηκε και από προηγούμενους, Στα Νοσοκομεία στο καθεστώς της εφημερίας υπάγονται και μια σειρά άλλων επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας (Λοιπό επιστημονικό προσωπικό πλην ιατρών :Ακτινοφυσικοί, Βιοχημικοί, Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί ,Χημικοί, Ψυχολόγοι) και για τους οποίους δεν γίνεται καμία αναφορά για αύξηση της αποζημίωσης τους, μια παράλειψη που παρατηρείται σε πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τη συμμετοχή τον κλάδο των Λοιπών =Επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
  Καθώς πρόκειται για εφημεριακή εργασία και σε αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στην προωθούμενη ρύθμιση και για αυτό το προσωπικό.
  Άλλη πρόταση για έμμεση αύξηση του εισοδήματος των παραπάνω κλάδων είναι η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών.
  Θα πρέπει επίσης να ενταχθούν πλήρως στο καθεστώς εφημεριακής απασχόλησης όπως οι Ιατροί του ΕΣΥ (ρεπό κ.λπ.), εφόσον και αυτό το προσωπικό (Λοιποί Επιστήμονες Ιατρικής Υπηρεσίας) απασχολούνται σε 24ωρη διάρκεια στην ενεργή εφημερία.
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΆΔΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

 • 6 Φεβρουαρίου 2024, 20:48 | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α) Οι ιατροί του ΕΣΥ με τους νόμους 3842/2010 και 4172/2013 υφίστανται υπέρμετρη φορολόγηση καθόσον η αποζημίωση από αυτές επιπροστίθεται στις τακτικές αποδοχές τους, με αποτέλεσμα να φορολογούνται με τον ανώτατο συντελεστή φορολόγησης και τα τελικά ποσά φόρου να συντελούν σε πραγματική μείωση μισθού 400-600 ευρώ τον μήνα (ανά βαθμίδα και αριθμό εφημεριών).
  Β) Η αποζημίωση για τις εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί του ΕΣΥ δεν συνιστούν τακτικό εισόδημα καθόσον αυτή εξαρτάται και από τον αριθμό, το είδος και τις συνθήκες κάθε κλινικής.

  Γ) Θα πρέπει να επίσης να ληφθεί υπ΄ όψιν και το γεγονός ότι άλλα μη τακτικά εισοδήματα (ενοίκια, μερίσματα κλπ) φορολογούνται αυτοτελώς, με αποτέλεσμα το παράδοξο φαινόμενο να υπερφορολογείται, τιμωρητικά επί της ουσίας, η εργασία των ιατρών και να ευνοείται το εισόδημα από μη παραγωγική εργασία.
  Δ) Ως συνέπεια των ανωτέρω, το φορολογικό αυτό καθεστώς λειτουργεί και ως αντικίνητρο για την πραγματοποίηση εφημεριών, ιδίως πρόσθετων που καλύπτουν ανάγκες κρίσιμων κλινικών, καθώς αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Ο κίνδυνος αποφυγής εφημεριών ας μην θεωρηθεί αμελητέος μετά την εφαρμογή της υπό ψήφιση διάταξης.
  Για να είναι λυσιτελής η νομοθετούμενη αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών, πρέπει να συνδυαστεί με ταυτόχρονη ρύθμιση της φορολογίας τους, με την απλή προσθήκη ενός επιπλέον άρθρου στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με την λιτή διατύπωση ότι επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 3 του νόμου 3754 του 2009 (αυτοτελής φορολόγηση με ειδικό συντελεστή 20%).

 • 6 Φεβρουαρίου 2024, 14:37 | ΠΡΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Στα Νοσοκομεία στο καθεστώς της εφημερίας υπάγονται και μια σειρά άλλων επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας (Λοιπό επιστημονικό προσωπικό πλην ιατρών :Ακτινοφυσικοί, Βιοχημικοί, Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί ,Χημικοί, Ψυχολόγοι) και για τους οποίους δεν γίνεται καμία αναφορά για αύξηση της αποζημίωσης τους.
  Καθώς πρόκειται για εφημεριακή εργασία και σε αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στην προωθούμενη ρύθμιση και για αυτό το προσωπικό.
  Αλλη πρόταση για έμμεση αύξηση του εισοδήματος των παραπάνω κλάδων είναι η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών

 • 6 Φεβρουαρίου 2024, 10:25 | ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ

  Να καταργηθει η εισφορα 2 ευρω/μηνα που γινεται παρακρατηση απο ολους τους ιατρους ΕΣΥ «υπερ Στεγης Υγειονομικων» καθοτι η τελευταια δεν λειτουργει εδω και μια δεκαετια.

 • 5 Φεβρουαρίου 2024, 12:34 | Γεωργία Νέζη

  Σε καθεστώς εφημεριών των δημοσίων νοσοκομείων απασχολούνται και υπάλληλοι της ιατρικής υπηρεσίας που ανήκουν στον κλάδο του λοιπού επιστημονικού προσωπικού ( χημικοί, βιολόγοι, φαρμακοποιοί,κλπ), για τους οποίους δεν γίνεται καμία αναφορά στο νομοσχέδιο.Θεωρω άδικο να μην συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες που προσέφεραν στο παρελθόν και εξακολουθούν να προσφέρουν το ίδιο με τους συναδέλφους ιατρούς όμορων τμημάτων.

 • 5 Φεβρουαρίου 2024, 12:56 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΚΑ

  Στα Νοσοκομεία στο καθεστώς της εφημερίας υπάγονται και μια σειρά άλλων επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας (Ακτινοφυσικοί, Βιοχημικοί, Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί Χημικοί, Ψυχολόγοι) και για τους οποίους δεν γίνεται καμία αναφορά για αύξηση της αποζημίωσης τους.
  Καθώς πρόκειται για εφημεριακή εργασία και σε αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στην προωθούμενη ρύθμιση και για αυτό το προσωπικό.

 • 5 Φεβρουαρίου 2024, 10:56 | Κ Γιωργος

  Στα Νοσοκομεία εκτός των Ιατρών στο καθεστώς της εφημερίας υπάγονται και μια σειρά άλλων επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας (Ακτινοφυσικοί, Βιοχημικοί, Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί Χημικοί, Ψυχολόγοι) και για τους οποίους θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στην προωθούμενη ρύθμιση.

 • 4 Φεβρουαρίου 2024, 16:50 | Εμμανουήλ Κ

  Καθώς το ωρομίσθιο της εφημερίας υπολείπεται κατά πολύ εκείνου για την απασχόληση εντός ωραρίου, θα μπορούσε να επανέλθει το καθεστώς της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών, όπως προέβλεπε η κλαδική σύμβαση του 2009, με μικρό κόστος για τον προϋπολογισμό

  Στον νόμο 3754/2009 (κλαδική σύμβαση ΟΕΝΓΕ – Υπουργού Υγείας), προβλεπόταν η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%, συγκεκριμένα (άρθρο 3):

  «α) Οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών φορολογούνται αυτοτελώς, με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%.
  β) Το 50% του επιδόματος εφημερίας των Διευθυντών ιατρών της Α ́ Ζώνης φορολογείται με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%.»

  Η δαπάνη για τις εφημερίες ανέρχεται σε 227.633.000 ευρώ – αν εφαρμοστεί η αύξηση κατά 20% θα ανέλθει σε 273.160.000 ευρώ

  Καθώς με το ισχύον καθεστώς η αποζημίωση για τις εφημερίες προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, ο φόρος ανέρχεται

  Για τους ειδικευόμενους (αν υποθέσουμε Μισθολογικό Κλιμάκιο 2, σύνολο φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς 16540 ευρώ περίπου), σε 22% και 28%

  Για τους επικουρικούς και επιμελητές Β (αν υποθέσουμε ΜΚ 6, σύνολο φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς 22100 ευρώ περίπου) σε 28% – ίσως 36% για μικρό μέρος της αποζημίωσης

  Για τους επιμελητές Α (αν υποθέσουμε ΜΚ 9, σύνολο φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς 26900 ευρώ περίπου) σε 28% και 36%

  Για τους διευθυντές που εφημερεύουν (αν υποθέσουμε ΜΚ 14, σύνολο φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς 31700 ευρώ περίπου) σε 36% και 44% για μικρό μέρος της αποζημίωσης

  Βέβαια για τους ιατρούς με μεγάλα έσοδα από την ολοήμερη λειτουργία, οι εφημερίες φορολογούνται με συντελεστή 44%

  Αν θεωρήσουμε ότι μεσοσταθμικά τα φορολογικά έσοδα από τις εφημερίες των ιατρών ανέρχονται

  σε 36%, το δημοσιονομικό κόστος από την αυτοτελή φορολόγηση θα ήταν 16% επί της δαπάνης (πλην εισφορών) για τις εφημερίες, ποσό που μεταφράζεται σε λιγότερα από 42.000.000 ευρώ

  σε 30%, το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν 10% επί της δαπάνης, περίπου 26.200.000 ευρώ

  Κονδύλιο εφημεριών
  273.160.000 ευρώ – 4% (ΜΤΠΥ και εισφορά αλληλεγγύης) = 262.233.600 ευρώ

 • 3 Φεβρουαρίου 2024, 16:22 | Εμμ. Κοντοπόδης

  Θα πρέπει να αυξηθεί κατά 20% και η πάγια προσαύξηση 31.8€ κάθε εφημερίας (2ο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 4). Κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού η εξαγγελία αφορούσε σε «αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των εφημεριών», όχι του ωρομισθίου μόνο – όπως είναι διατυπωμένο το υπό διαβούλευση άρθρο η αύξηση < 20%.

 • 3 Φεβρουαρίου 2024, 16:57 | Εμμανουήλ Κοντοπόδης

  Θα πρέπει να αυξηθεί κατά 20% και η πάγια προσαύξηση 31.8€ κάθε εφημερίας (2ο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 4). Κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού η εξαγγελία αφορούσε σε «αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των εφημεριών», όχι του ωρομισθίου μόνο – όπως είναι διατυπωμένο το υπό διαβούλευση άρθρο η αύξηση < 20%.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 17:32 | Μιχαήλ

  Η αυτοτελής φορολόγηση είναι ουσιαστικά το μοναδικό μέτρο στήριξης ειδάλλως δεν θα έχει νόημα η αύξηση του 20% από μόνη της.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 11:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Απαραίτητη θεωρώ την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών καθώς και την ταυτόχρονη ανάλογη αύξηση του πλαφόν των εφημεριών

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 16:11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Θα πρέπει να αυξηθεί κατά 20% και η πάγια προσαύξηση 31.8€ καθε εφημερίας (2ο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 4).

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 14:41 | Θεοχάρης Χατζηβέης

  Ταυτόχρονα με την αναπροσαρμογή του ωρομισθίου των εφημεριών, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω κατά 20% και το ανώτατο πλαφόν εφημεριών ανά βαθμό (διευθυντής, επιμελητής Α, επιμελητής Β κλπ), αλλιώς πολλές εφημερίες θα θεωρούνται «πρόσθετες» και είτε δεν θα αποζημιώνονται είτε θα αποζημιώνονται καθυστερημένα.

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 12:40 | Γιώργος Παπαδόπουλος

  Η αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών είναι η μόνη λύση για έμμεση ανακούφιση του εισοδήματος των γιατρών χωρίς ιδιαίτερο κόστος για το υπουργειο..ας ρίχνατε 20% την ολική φορολόγηση των εφημεριών σε αυτοτελή βάση όμως..μη μας κοροϊδέυετε παρακαλώ