Άρθρο 11 Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο

1. Με απόφαση του φορέα που είναι αρμόδιος για την παραχώρηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη, στις εξής επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία, μετά από αίτημά τους, εφόσον λειτουργούν νόμιμα σε χώρο όμορο του τμήματος αιγιαλού και παραλίας:
α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
β) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),
γ) κέντρα αναψυχής, και
δ) ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
2. Η επιχείρηση ή το σωματείο της παρ. 1 θεωρείται όμορο του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας και όταν ανάμεσα στον χώρο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο και τον αιγιαλό ή την παραλία, κατά περίπτωση, παρεμβάλλεται οδός, πλατεία ή άλλος κοινόχρηστος χώρος, ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Αν το ακίνητο που παρεμβάλλεται ανήκει στην ΕΤΑΔ, το αίτημα της παρ. 1 διαβιβάζεται από τον ενδιαφερόμενο ταυτόχρονα και στην ΕΤΑΔ και η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας και στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του ακινήτου του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από την ΕΤΑΔ ανά τετραγωνικό μέτρο χρήσης, ανά ζώνες, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους και κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Το τίμημα για το παραχωρούμενο ακίνητο καταβάλλεται σε ετήσια βάση από τον παραχωρησιούχο, άπαξ και απευθείας στον λογαριασμό της ΕΤΑΔ κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, αφού προσυπογραφεί και από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ. Αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος της παρ. 1, τεκμαίρεται σιωπηρώς η συναίνεση της ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης, ιδίως, αν το ιδιωτικό ακίνητο αρμοδιότητάς της που παρεμβάλλεται, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα αξιοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
3. Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή τεσσάρων (4) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, εφόσον καταλείπεται ελεύθερο το ποσοστό του πρώτου εδαφίου, αν η όμορη επιχείρηση υπάγεται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του παρόντος ή είναι σύνθετο τουριστικό κατάλυμα των υποπερ. αα), ββ), δδ), εε) και ζζ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).
4. Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του πρώτου εδαφίου σε ξενοδοχειακά καταλύματα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων ή σωματείων, καταλείπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων μεταξύ των ορίων τους. Σε αυτή την περίπτωση το εμβαδόν του παραχωρούμενου χώρου της παρ. 3 μειώνεται έως το ήμισυ, προκειμένου να καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται. Κατ΄ εξαίρεση το πλάτος της ελεύθερης ζώνης μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η πρόσοψη της επιχείρησης ή του ναυταθλητικού σωματείου έχει μήκος μικρότερο των έξι (6) μέτρων.
6. Το τίμημα της παραχώρησης είναι αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
7. Αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία, των οποίων η προβολή καλύπτει το ίδιο τμήμα αιγιαλού και παραλίας ή αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία όμορες στην πλατεία που παρεμβάλλεται μέχρι τον προς παραχώρηση αιγιαλό και παραλία, δεν εφαρμόζεται το παρόν και η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10, εφόσον το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού ή παραλίας εντάσσεται στις περιοχές που προβλέπονται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8, περί καθορισμού αιγιαλών, που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση.
8. Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping) στην οποία έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση όμορου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να παραχωρήσει τμήμα του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, εφόσον διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2131.4/64444/6.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει το μέρος του ανταλλάγματος που αναλογεί στην έκταση της περαιτέρω παραχώρησης. Η σύμβαση μεταξύ του παραχωρησιούχου και του τρίτου υποβάλλεται στην Κτηματική Υπηρεσία. Ο παραχωρησιούχος εξακολουθεί να ευθύνεται για την τήρηση των όρων της παραχώρησης από κοινού και εις ολόκληρον με το πρόσωπο προς το οποίο έχει παραχωρηθεί περαιτέρω η απλή χρήση τμήματος του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας.
9. Ειδικά για τους αιγιαλούς και τις παραλίες που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η παραχώρηση απλής χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις και σωματεία γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της.
10. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι όμορες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα παραχώρησης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κτηματική Υπηρεσία δύναται να παραχωρήσει το όμορο τμήμα αιγιαλού και παραλίας κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 23:13 | Μάριος

  Αρχικά, υπάρχει ανάγκη για διαφοροποίηση των μέτρων ασφαλείας στις παραλίες(με φράχτες κλπ), όπως στις Κυκλάδες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα π.χ. ο αέρας στην Τήνο που είναι επικίνδυνος για τους λουόμενους.

  Έπειτα επιβάλλεται να συμπεριληφθούν όλα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στις όμορες επιχειρήσεις, ώστε να είναι δίκαιη η οποιαδήποτε διαδικασία.

  Τέλος θα ήταν σημαντικό να αναφέρω ότι θα πρέπει το νέο νομοσχέδιο να προνοήσει την αλλαγή κλίματος που κυριαρχεί στις μέρες.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:28 | Λυκούργος Φραγκούλης

  Δραστηριοποιούμαι ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην ημεδαπή και με αφορμή την ενασχόλησή μου με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στον τουριστικό κλάδο όσο και σε αυτόν της εστίασης, συχνά σε παράκτιες περιοχές, επιθυμώ να διατυπώσω τις ακόλουθες σκέψεις και προβληματισμούς επί του Άρθρου 11 του Νομοσχεδίου:

  (1)Ως προς το γενικό πλαίσιο θέλω να σημειώσω πως αναγνωρίζω πλήρως πως όση αξία έχει να απολαμβάνουμε ελεύθερες παραλίες και αιγιαλούς ως αυτοδίκαιο δικαίωμα πρόσβασης στο φυσικό στοιχείο χωρίς να υπάρχει ανάγκη να διερχόμαστε από ή να παραμένουμε αναγκαστικά σε διαμορφωμένους χώρους με ομοιόμορφα σκίαστρα και λοιπό εξοπλισμό, οριοθετημένες διαδρομές βάδισης, έναντι υψηλού συχνά αντιτίμου, άλλη τόση αξία έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε οργανωμένες παραλίες είτε γιατί έτσι επιλέγει κάποιος να απολαύσει την παραμονή του σε αυτές είτε γιατί ανήκει σε ομάδες πληθυσμού με ειδικά χαρακτηριστικά όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, οικογένειες με παιδιά, επισκέπτες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν έχουν ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να μεταφέρουν εξοπλισμό για την παραλία προκειμένου να παραμείνουν ευχάριστα σε αυτές.

  (2)Θεωρώ πως τα περισσότερα Άρθρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αφού τυποποιούν και επιταχύνουν διαδικασίες, μετριάζοντας σημαντικά την ενίοτε αυθαίρετη ή άδικη ή χαριστική κρίση των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

  (3)Σχετικά με το Άρθρο 11/παρ. 3. θεωρώ ότι η παγιωμένη αντίληψη ότι «όμορη» θεωρείται μία επιχείρηση που η έκταση στην οποία αναπτύσσεται έχει τουλάχιστον μία πλευρά που σε σχέση με την ακτογραμμή είναι περίπου παράλληλη και κατά συνέπεια το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας οριοθετείται από την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή, είναι κατάφωρα άδικη ως ελλιπής. Η σημαντική πρωτοβουλία αναμόρφωσης και ανασχεδιασμού της Νομοθεσίας που διέπει τις παραλίες και αιγιαλούς θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για εκσυγχρονισμό και των βασικών εννοιών. Προς απόδειξη αυτού του ισχυρισμού, παραθέτω το ακόλουθο παράδειγμα:
  Έστω ότι σε μία παράκτια περιοχή έχουμε 4 εν σειρά γεωτεμάχια (Α, Β, Γ και Δ), τα οποία ανά δύο έχουν κοινά σύνορα. Το γεωτεμάχιο Α έχει πρόσωπο στην παράκτια ζώνη (παραλία ή αιγιαλό) το οποίο είναι κάθετο στην ακτογραμμή, ενώ η έτερη πλευρά του (αυτή που είναι παράλληλη προς την ακτογραμμή) συναντά βραχώδη έκταση. Τα υπόλοιπα γεωτεμάχια (Β, Γ και Δ) έχουν πρόσωπο περίπου παράλληλο με την ακτογραμμή. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα αλλά και όσα προτείνονται να διατηρηθούν, τα γεωτεμάχια Β, Γ και Δ θεωρούνται όμορα ενώ το γεωτεμάχιο Α δεν θεωρείται όμορο.

  Προτάσεις:
  Α. Οποιαδήποτε επιχείρηση έχει πρόσωπο στην παραλία ή στον αιγιαλό, να θεωρείται εφεξής «όμορη».
  Β. Στην ενδεικτική περίπτωση των 4 γεωτεμαχίων αν υποθέσουμε ότι και τα 4 φιλοξενούν νόμιμες επιχειρήσεις της παρ. 1, ο προς παραχώρηση χώρος να μοιράζεται σε 4 μέρη, αναλογικά.
  Γ. Ειδικώς στην περίπτωση που τα γεωτεμάχια (έστω Β και Γ) φιλοξενούν κατοικίες ή είναι αδόμητα, οι επιχειρήσεις των γεωτεμαχίων Α και Δ πρέπει να μοιραστούν αναλογικά τον προς παραχώρηση χώρο εφόσον δεν υπερβαίνει τα 500 τ.μ + 500 τ.μ = 1.000 τ.μ άλλως σύμφωνα με τις λοιπές προβλέψεις του Νομοσχεδίου.
  Δ. Αν ο προς παραχώρηση χώρος υπερβαίνει τα 1.000 τ.μ τότε το υπερβάλλον να παραχωρείται μέσω πλειστηριασμού.
  Ε. Στην απευκταία περίπτωση που δεν αναγνωρίσετε κανένα άλλο δικαίωμα στην επιχείρηση του γεωτεμαχίου Α και θεωρήσετε ότι ο κανόνας των καθέτων γραμμών προς την ακτογραμμή δεν πρέπει να διαταραχθεί εις το διηνεκές, τότε οφείλετε να αναγνωρίσετε ότι η επιχείρηση αυτή έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης ως εφαπτόμενη με την παράκτια ζώνη, αν μετά τις προθεσμίες που θέτετε ο ιδιοκτήτης/μισθωτής του γεωτεμαχίου Β ή/και Γ δεν προσέλθει να υποβάλει αίτημα παραχώρησης ή δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι νόμιμες προϋποθέσεις παραχώρησης.

  (4)Αναφορικά με το Άρθρο 11 / παρ. 2 και στο σημείο που γίνεται αναφορά στην παρεμβολή «ιδιωτικού ακινήτου» ή «άλλου κοινόχρηστου χώρου» μεταξύ του χώρου που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση και της παραλίας / αιγιαλού, εγείρονται τα εξής ζητήματα:
  Α. Δεν είναι σαφές αν στην περίπτωση παρεμβολής «ιδιωτικού ακινήτου» η επιχείρηση, προκειμένου να θεμελιώνει το δικαίωμα ομορότητας, θα πρέπει πλέον ή όχι να μισθώνει το συγκεκριμένο ακίνητο. Θεωρώ προσωπικά λογικό να μην χρειάζεται να το μισθώνει διότι στην αντίθετη περίπτωση (α) αν μεν πρόκειται για κενό γεωτεμάχιο θα επιβαρύνεται η επιχείρηση οικονομικά για κάτι το οποίο υπό προϋποθέσεις πιθανόν να μην έχει καμία χρησιμότητα γι’ αυτήν ή (β) θα είναι αδύνατον εν τοις πράγμασι να μισθωθεί αν πρόκειται για γεωτεμάχιο εντός του οποίου υφίσταται ενεργή μόνιμη ή παραθεριστική κατοικία.
  Β. Στις περιπτώσεις «άλλου κοινόχρηστου χώρου» (στις οποίες περιλαμβάνονται η Ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και οι Δημοτικές εκτάσεις), πιθανόν κάποια επιχείρηση είτε να βρεθεί αντιμέτωπη με μια μεγάλη έκταση που μπορεί να είναι ή να μην είναι αξιοποιήσιμη (λ.χ βραχώδης έκταση) – σε κάθε περίπτωση θα υποστεί δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση προκειμένου να αποκτήσει ομορότητα, είτε στις περιπτώσεις κοινόχρηστων χώρων με σημαντικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν στις προβλέψεις του Άρθρου 4 / παρ. 1 & 2 ή είναι δασικές να υπάρχει αδυναμία μίσθωσής τους. Προτείνω σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η ομορότητα να παρέχεται άνευ αντιτίμου. Αυτονόητα το μηδενικό αντάλλαγμα δεν θα δίδει στην επιχείρηση οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, πλην του τεκμηρίου της ομορότητας.

  (5) Η περίπτωση του Άρθρου 11 / παρ. 7 του Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τις περιπτώσεις επιχειρήσεων «των οποίων η προβολή καλύπτει το ίδιο τμήμα αιγιαλού και παραλίας» και σύμφωνα με την οποία η ομορότητα αναγνωρίζεται μόνο ως προς το δικαίωμα να συμμετέχουν σε πλειοδοτική διαδικασία για την παραχώρηση του «ίδιου» τμήματος, εκτιμώ πως είναι εσφαλμένη διότι:
  Α. Δεν υπάρχει διάταξη γεωτεμαχίων που με τον ισχύοντα σήμερα κανόνα των καθέτων γραμμών επί της ακτογραμμής να δημιουργεί επικαλυπτόμενα τμήματα και άρα η πρόβλεψη αυτή του Νομοσχεδίου δεν έχει πρακτική εφαρμογή.
  Β. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι συναντάται τέτοια περίπτωση, τότε θα ήταν δικαιότερο να παραχωρηθεί η έκταση με αναλογικό διαμοιρασμό και όχι να επιδοθούν οι ενδιαφερόμενοι σε μία εξόχως επαχθή διαγωνιστική διαδικασία η οποία για αμφότερους δεν θα είναι τελικώς συμφέρουσα καθώς ο ένας από τους δύο θα απωλέσει κάθε δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραλίας ενώ ο έτερος θα αποκτήσει ένα ακριβό ή ακριβότερο δικαίωμα. Αυτή η συνθήκη μετακυλίεται πάντοτε στον τελικό καταναλωτή ο οποίος θα κληθεί να αγοράσει πολύ ακριβότερη υπηρεσία ή δεν θα την επιλέξει ή θα περιορίσει τη χρήση της.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:23 | Κάρολος Α.

  ΑΡΘΡΟ 11 παρ. 6: Η αύξηση του «20%» στις όμορες που πρέπει να αποσυρθεί ως απαράδεκτη, μη σύννομη και αντισυνταγματική. Οι όμορες επιχειρήσεις έχουν τεράστια έξοδα σε σύγκριση με εποχιακές και αυτή η ανισότητα που προτείνεται πρέπει ν’ απαοσυρθεί. Επίσης ο «συντελεστής βαρύτητας» και το «3%» είναι εξίσου καταχρηστικοί όροι στον «μαθηματικό τύπο» με κύριο σκοπό να εκτοξευθεί η τιμή μισθώματος του τ.μ. στα ύψη. Και οι δύο αυτοί όροι καταστρατηγούν το Σύνταγμα άρθρο 4 παρ. 1 & παρ 5. Οι τιμές πρέπει να αρχίζουν από το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΙΜΗΜΑ, αν θέλουμε να μιλάμε για ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ. Α΅μη ξεχνάμε ότι η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

  Προς τιμή της η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια. Όχι όμως την ίδια στιγμή στους επιχειρηματίες η ίδια η κυβέρνηση να επιβάλλει την ακρίβεια! Δεν στέκει στη βάσανο της λογικής! Ο μαθηματικός τύπος μισθώματος που προτείνεται πρέπει να αναδιαμορφωθεί πλήρως με το ΕΛΑΧΙΣΤΟ της τιμής χωρίς «έξυπνες» αυξήσεις.

  Αναφορικά με τις αντικειμενικές αξίες, η σημερινή εκτόξευση τους είναι πλασματική και δεν αναταποκρίνεται στη πραγματικότητα, κάτι που πρέπι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι αρμόδιοι του παρόντος νομοσχεδίου. Οι καταχρηστικοί όροι – «συντελεστής βαρύτητας»- και το – «3%»- πρέπει ν’αφαιρεθούν από τον μαθηματικό τύπο αφού προκαλούν αναιτιολόγητες και άδικες επιβαρύνσεις στους πολίτες ενώ αποκλείουν κατηγορίες πολιτών χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων.

  Πρέπει να γίνει σαφές πως κάθε αύξηση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις διογκώνει το φαινόμενο της ακρίβειας, επιβαρύνει τους καταναλωτές ζημιώνει την τουριστική βιομηχανία κάνοντας την χώρα μας μη ελκυστική σε σχέση με άλλες χώρες όπως τη γειτονική Τουρκία!

  Άρθρο 11 παρ.3α :«Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή». Προτείνεται μια σημαντική διασαφήνιση προς λύση χρόνιων προβλημάτων των μικρών όμορων επιχειρήσεων α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ή το σωματείο «και του περιβάλλοντος χώρου εφόσον διαθέτουν, όπου δραστηριοποιείται εντός αυτού».Ώστε να μπορούν και μικρές επιχειρήσεις να δουλεύουν αξιοπρεπώς και να μην παραγκωνίζονται ή να «σβήνουν» έναντι άλλων υπερμεγθών επιχειρήσεων.

  ΑΡΘΡΟ 11 παρ. 3β: Επειδή υπα΄ρχει αυξημένη ζήτηση, προτείνεται αύξηση των (500) τετραγωνικών σε (1000) τετραγωνικά μέτρα εφόσον το επιτρέπει το μέγεθος του αιγιαλού. Επίσιης το ελεύθερο ποσοστό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου προτείνεται τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες να μειωθεί τουλάχιστον στο (20%) λόγω αυξημένης ζήτηση υπηρεσιών στις οργανωμένες παραλίες, γεγονός που θα φέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος. Η γραμμή των 4 μέτρων προτείνεται να μειωθεί στα 2 λόγω μεταβολής του αιγιαλού από καιρικά φαινόμενα.

  ΑΡΘΡΟ 11 παρ. 3β & 8: Ο αποκλεισμός των όμορων κέντρων αναψυχής καθώς και η μη αναφορά «ενοικιαζόμενων δωματίων» ως όμορες παραβιάζει την αρχής της ίσης μεταχείρησης και αναλογικότητας (άρθρο 4 & 25 του Συντάγματος). Δικαίωμα αύξησης τεραγωνικών πρέπει να έχουν όλες οι κατηγορίες όμορων επιχειρήσεων.
  Σας ευχαριστώ

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:19 | Λυκούργος Φραγκούλης

  Δραστηριοποιούμαι ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην ημεδαπή και με αφορμή την ενασχόλησή μου με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στον τουριστικό κλάδο όσο και σε αυτόν της εστίασης, συχνά σε παράκτιες περιοχές, επιθυμώ να διατυπώσω τις ακόλουθες σκέψεις και προβληματισμούς επί του Άρθρου 11 του Νομοσχεδίου:

  (1)Ως προς το γενικό πλαίσιο θέλω να σημειώσω πως αναγνωρίζω πλήρως πως όση αξία έχει να απολαμβάνουμε ελεύθερες παραλίες και αιγιαλούς ως αυτοδίκαιο δικαίωμα πρόσβασης στο φυσικό στοιχείο χωρίς να υπάρχει ανάγκη να διερχόμαστε από ή να παραμένουμε αναγκαστικά σε διαμορφωμένους χώρους με ομοιόμορφα σκίαστρα και λοιπό εξοπλισμό, οριοθετημένες διαδρομές βάδισης, έναντι υψηλού συχνά αντιτίμου, άλλη τόση αξία έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε οργανωμένες παραλίες είτε γιατί έτσι επιλέγει κάποιος να απολαύσει την παραμονή του σε αυτές είτε γιατί ανήκει σε ομάδες πληθυσμού με ειδικά χαρακτηριστικά όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, οικογένειες με παιδιά, επισκέπτες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν έχουν ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να μεταφέρουν εξοπλισμό για την παραλία προκειμένου να παραμείνουν ευχάριστα σε αυτές.

  (2)Θεωρώ πως τα περισσότερα Άρθρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αφού τυποποιούν και επιταχύνουν διαδικασίες, μετριάζοντας σημαντικά την ενίοτε αυθαίρετη ή άδικη ή χαριστική κρίση των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

  (3)Σχετικά με το Άρθρο 11/παρ. 3. θεωρώ ότι η παγιωμένη αντίληψη ότι «όμορη» θεωρείται μία επιχείρηση που η έκταση στην οποία αναπτύσσεται έχει τουλάχιστον μία πλευρά που σε σχέση με την ακτογραμμή είναι περίπου παράλληλη και κατά συνέπεια το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας οριοθετείται από την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή, είναι κατάφωρα άδικη ως ελλιπής. Η σημαντική πρωτοβουλία αναμόρφωσης και ανασχεδιασμού της Νομοθεσίας που διέπει τις παραλίες και αιγιαλούς θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για εκσυγχρονισμό και των βασικών εννοιών. Προς απόδειξη αυτού του ισχυρισμού, παραθέτω το ακόλουθο παράδειγμα:
  Έστω ότι σε μία παράκτια περιοχή έχουμε 4 εν σειρά γεωτεμάχια (Α, Β, Γ και Δ), τα οποία ανά δύο έχουν κοινά σύνορα. Το γεωτεμάχιο Α έχει πρόσωπο στην παράκτια ζώνη (παραλία ή αιγιαλό) το οποίο είναι κάθετο στην ακτογραμμή, ενώ η έτερη πλευρά του (αυτή που είναι παράλληλη προς την ακτογραμμή) συναντά βραχώδη έκταση. Τα υπόλοιπα γεωτεμάχια (Β, Γ και Δ) έχουν πρόσωπο περίπου παράλληλο με την ακτογραμμή. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα αλλά και όσα προτείνονται να διατηρηθούν, τα γεωτεμάχια Β, Γ και Δ θεωρούνται όμορα ενώ το γεωτεμάχιο Α δεν θεωρείται όμορο.

  Προτάσεις:
  Α. Οποιαδήποτε επιχείρηση έχει πρόσωπο στην παραλία ή στον αιγιαλό, να θεωρείται εφεξής «όμορη».
  Β. Στην ενδεικτική περίπτωση των 4 γεωτεμαχίων αν υποθέσουμε ότι και τα 4 φιλοξενούν νόμιμες επιχειρήσεις της παρ. 1, ο προς παραχώρηση χώρος να μοιράζεται σε 4 μέρη, αναλογικά.
  Γ. Ειδικώς στην περίπτωση που τα γεωτεμάχια (έστω Β και Γ) φιλοξενούν κατοικίες ή είναι αδόμητα, οι επιχειρήσεις των γεωτεμαχίων Α και Δ πρέπει να μοιραστούν αναλογικά τον προς παραχώρηση χώρο εφόσον δεν υπερβαίνει τα 500 τ.μ + 500 τ.μ = 1.000 τ.μ άλλως σύμφωνα με τις λοιπές προβλέψεις του Νομοσχεδίου.
  Δ. Αν ο προς παραχώρηση χώρος υπερβαίνει τα 1.000 τ.μ τότε το υπερβάλλον να παραχωρείται μέσω πλειστηριασμού.
  Ε. Στην απευκταία περίπτωση που δεν αναγνωρίσετε κανένα άλλο δικαίωμα στην επιχείρηση του γεωτεμαχίου Α και θεωρήσετε ότι ο κανόνας των καθέτων γραμμών προς την ακτογραμμή δεν πρέπει να διαταραχθεί εις το διηνεκές, τότε οφείλετε να αναγνωρίσετε ότι η επιχείρηση αυτή έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης ως εφαπτόμενη με την παράκτια ζώνη, αν μετά τις προθεσμίες που θέτετε ο ιδιοκτήτης/μισθωτής του γεωτεμαχίου Β ή/και Γ δεν προσέλθει να υποβάλει αίτημα παραχώρησης ή δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι νόμιμες προϋποθέσεις παραχώρησης.

  (4)Αναφορικά με το Άρθρο 11 / παρ. 2 και στο σημείο που γίνεται αναφορά στην παρεμβολή «ιδιωτικού ακινήτου» ή «άλλου κοινόχρηστου χώρου» μεταξύ του χώρου που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση και της παραλίας / αιγιαλού, εγείρονται τα εξής ζητήματα:
  Α. Δεν είναι σαφές αν στην περίπτωση παρεμβολής «ιδιωτικού ακινήτου» η επιχείρηση, προκειμένου να θεμελιώνει το δικαίωμα ομορότητας, θα πρέπει πλέον ή όχι να μισθώνει το συγκεκριμένο ακίνητο. Θεωρώ προσωπικά λογικό να μην χρειάζεται να το μισθώνει διότι στην αντίθετη περίπτωση (α) αν μεν πρόκειται για κενό γεωτεμάχιο θα επιβαρύνεται η επιχείρηση οικονομικά για κάτι το οποίο υπό προϋποθέσεις πιθανόν να μην έχει καμία χρησιμότητα γι’ αυτήν ή (β) θα είναι αδύνατον εν τοις πράγμασι να μισθωθεί αν πρόκειται για γεωτεμάχιο εντός του οποίου υφίσταται ενεργή μόνιμη ή παραθεριστική κατοικία.
  Β. Στις περιπτώσεις «άλλου κοινόχρηστου χώρου» (στις οποίες περιλαμβάνονται η Ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και οι Δημοτικές εκτάσεις), πιθανόν κάποια επιχείρηση είτε να βρεθεί αντιμέτωπη με μια μεγάλη έκταση που μπορεί να είναι ή να μην είναι αξιοποιήσιμη (λ.χ βραχώδης έκταση) – σε κάθε περίπτωση θα υποστεί δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση προκειμένου να αποκτήσει ομορότητα, είτε στις περιπτώσεις κοινόχρηστων χώρων με σημαντικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν στις προβλέψεις του Άρθρου 4 / παρ. 1 & 2 ή είναι δασικές να υπάρχει αδυναμία μίσθωσής τους. Προτείνω σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η ομορότητα να παρέχεται άνευ αντιτίμου. Αυτονόητα το μηδενικό αντάλλαγμα δεν θα δίδει στην επιχείρηση οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, πλην του τεκμηρίου της ομορότητας.

  (5)Η περίπτωση του Άρθρου 11 / παρ. 7 του Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τις περιπτώσεις επιχειρήσεων «των οποίων η προβολή καλύπτει το ίδιο τμήμα αιγιαλού και παραλίας» και σύμφωνα με την οποία η ομορότητα αναγνωρίζεται μόνο ως προς το δικαίωμα να συμμετέχουν σε πλειοδοτική διαδικασία για την παραχώρηση του «ίδιου» τμήματος, εκτιμώ πως είναι εσφαλμένη διότι:
  Α. Δεν υπάρχει διάταξη γεωτεμαχίων που με τον ισχύοντα σήμερα κανόνα των καθέτων γραμμών επί της ακτογραμμής να δημιουργεί επικαλυπτόμενα τμήματα και άρα η πρόβλεψη αυτή του Νομοσχεδίου δεν έχει πρακτική εφαρμογή.
  Β. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι συναντάται τέτοια περίπτωση, τότε θα ήταν δικαιότερο να παραχωρηθεί η έκταση με αναλογικό διαμοιρασμό και όχι να επιδοθούν οι ενδιαφερόμενοι σε μία εξόχως επαχθή διαγωνιστική διαδικασία η οποία για αμφότερους δεν θα είναι τελικώς συμφέρουσα καθώς ο ένας από τους δύο θα απωλέσει κάθε δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραλίας ενώ ο έτερος θα αποκτήσει ένα ακριβό ή ακριβότερο δικαίωμα. Αυτή η συνθήκη μετακυλίεται πάντοτε στον τελικό καταναλωτή ο οποίος θα κληθεί να αγοράσει πολύ ακριβότερη υπηρεσία ή δεν θα την επιλέξει ή θα περιορίσει τη χρήση της.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:03 | Ιωάννου Γ.

  Πως οριοθετείται το μήκος του αιγιαλού , καθώς αυτός περιλαμβάνει και βραχώδη τμήματα που βρέχονται από τη θάλασσα και που αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής. Τα βράχια μπορούν να παραχωρούνται για απλή χρήση? Θα παραχωρούνται ή θα επιμετρούνται και τα βράχια στον υπολογισμό για να «βγούν» τα νούμερα?
  Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα παραχωρούνται μόνο οι αιγιαλοί ή και οι παραλίες. Γιατί οι παραλίες από το Ελλ. Σύνταγμα ορίστηκαν για την ελεύθερη διέλευση κατά μήκος της ακτής των πολιτών και με αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται το Σύνταγμα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:02 | Ιωάννου Γ.

  Σχετικά με το άρθρο 11 παράγραφος 3 σύμφωνα με το οποίο «…Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή τεσσάρων (4) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση….»
  Για να υπάρχει ελεύθερη διέλευση στην ακτογραμμή, εκεί που σκάει το κύμα, στον αιγιαλό, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 μέτρα καθώς στην λωρίδα αυτή παρευρίσκονται παιδάκια που παίζουν, λουόμενοι που κάνουν ηλιοθεραπεία στην άκρη του κύματος, κλπ. Και συνήθως υπάρχουν λουόμενοι που καβαλάνε τις δικές τους ξαπλώστρες . Αλήθεια αν κάποιος τοποθετήσει τη δικιά του ξαπλώστρα μπροστά από την παραχωρούμενη έκταση θα είναι παράνομος?
  Τουλάχιστον 10 μέτρα από την ακτογραμμή

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:45 | Δημήτρης Δημητριάδης

  Σχετικά με το άρθρο 11 παράγραφος 2 σύμφωνα με το οποίο «…Η επιχείρηση ή το σωματείο της παρ. 1 θεωρείται όμορο του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας και όταν ανάμεσα στον χώρο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο και τον αιγιαλό ή την παραλία, κατά περίπτωση, παρεμβάλλεται οδός, πλατεία ή άλλος κοινόχρηστος χώρος, ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).»
  Υπάρχουν ιδιοκτησίες οι οποίες είναι παραθαλάσσιες. Πολλές από αυτές έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό κράτος. Αυτές οι ιδιοκτησίες κατά την χάραξη αιγιαλού και παραλίας, έχασαν τμήμα της έκτασής τους, ως αποτέλεσμα χάραξης παραλίας εντός αυτών. Σε αυτές δεν δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους καθώς οι περισσότερες έχουν καταστεί μη οικοδομήσιμες πλέον, λόγω της απόστασης από τον αιγιαλό, αλλά και λόγω αποκοπής τμήματός τους και χαρακτηρίζοντας αυτόν ως παραλία. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη που για αυτές τις περιπτώσεις να έχουν προβάδισμα οι ιδιοκτήτες αυτοί, στην παραχώρηση απλής χρήσης στο τμήμα του αιγιαλού μπροστά τους, και την χρήση της ιδιοκτησίας τους ως ανάπτυξη και εκεί ομπρελλοκαθισμάτων. Για πιο λόγο οι ιδιοκτήτες αυτοί να μην μπορούν, χωρίς δημοπρασία να τους παραχωρηθεί κατά προτεραιότητα έκταση αιγιαλού για χρήση τμήματος, και αυτό το δικαίωμα να δίνεται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν αλλά είναι «πίσω» από αυτές τις ιδιοκτησίες.
  Επίσης ιατί να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες αυτοί να βάλουν καντίνα στην ιδιοκτησία τους;

 • Παρ.1 —-> α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα [Θα πρέπει να προβλεφθεί με τα μη κύρια καταλύματα τι θα γίνει, αν και πώς θα καλύπτονται?],
  γ) κέντρα αναψυχής [ως προς τα κέντρα αναψυχής, προτείνεται να δίδονται συγκεκριμένοι ΚΑΔ και να μπουν περιορισμοί, όπως ο ΚΑΔ να είναι κύριος ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα]….

  Παρ.2 —-> περί Απόφασης ΕΤΑΔ μέχρι 15 Ιανουαρίου: για φέτος (2024) τι θα γίνει? Γενικά, 15 Ιανουαρίου τι τιμές θα βγάζει η ΕΤΑΔ? Πού θα γνωρίζει σε ποιο σημείο θα υπάρξει ενδιαφέρον για απευθείας μίσθωση? Παράδειγμα: Κάποιος με παλαιό αιγιαλό, επιθυμεί να μισθώσει για απλή χρήση αιγιαλό 200τμ. Η τιμή στην περιοχή είναι πχ 15EUR/τμ. Μπροστά του έχει παλαιό αιγιαλό που το συνολικό του εμβαδόν είναι 1.000τμ. Σε αυτή την περίπτωση τι τιμή θα πληρώσει? Θα καταλήξει να δώσει στην ΕΤΑΔ για να είναι όμορος 1000 * 15 = 15.000EUR !?! Αν στον παλαιό αιγιαλό υπάρχουν καταπατήσεις θα μπορεί να μισθωθεί? Αυτό χρειάζεται απάντηση οπωσδήποτε.

  Παρ.3 —-> Περί της έννοιας ακτογραμμής κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συναφώς με το καθ΄ ύλην αντικείμενο του σχεδίου νόμου να αποσαφηνισθεί, προσδιορίζοντας τον τρόπο καθορισμού της, λαμβάνοντας υπόψη:
  * αφενός τα φυσικά φαινόμενα και ιδιαίτερα της παλίρροιας, η οποία σε ρηχά εδάφη και με μικρή κλίση αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος επιφανείας
  * και αφετέρου τους περιορισμούς απόστασης από την ακτογραμμή που προβλέπονται για μίσθωση κατά την παρούσα παράγραφο.

  Παρ.5 —-> καταλείπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων μεταξύ των ορίων τους [ως προς τις συνεχόμενες όμορες παραχωρήσεις, η αναφερόμενη ελεύθερη ζώνη 6 μέτρων μεταξύ τους, εκτιμώ ότι είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν πρόκειται στην πράξη να υλοποιηθεί στις πλείστες των περιπτώσεων. Προτείνεται 3μ που είναι άνετο για διέλευση ακόμα και 2 ατόμων ή ΑΜΕΑ με συνοδό]….

  Παρ.6 —-> Το τίμημα της παραχώρησης είναι αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) [Ως προς το 20% επιπλέον της δημοπρασίας για τους όμορους είναι μάλλον υπερβολικό. Προτείνεται αρκετά μικρότερη προσαύξηση].

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θεωρώ θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί η δυνατότητα μίσθωσης αιγιαλού και συνεχόμενης παραλίας. Αναφερόμαστε σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατότητα να μισθώνεται τμήμα αιγιαλού, αλλά και συνεχόμενο τμήμα ζώνης παραλίας. Το υπόψη δε τμήμα της παραλίας να είναι διαμορφωμένο ως πλατεία ή ως πεζοδρόμιο ή ως αμμουδιά και να αποτελεί χώρο συνεχόμενο του αιγιαλού, χωρίς όμως να έχει απαλλοτριωθεί ρυμοτομικά με πράξη. Παρατηρείται το φαινόμενο καταστήματα να μισθώνουν τμήμα αιγιαλού και να επιθυμούν να μισθώσουν και συνεχόμενο σε αυτό τμήμα της ζώνης παραλίας, η οποία λειτουργικά συνδέεται με τον αιγιαλό, χωρίς να χάνεται ο σκοπός της (επικοινωνία ξηράς με θάλασσα).
  Για τον λόγο αυτό προτείνεται είτε να προβλεφθεί η μίσθωση του χώρου της παραλίας μέσω του Δήμου (εάν είναι νομικά βάσιμο) με προσκόμιση του σχετικού μισθωτηρίου και παράλληλα η μίσθωση του, συνεχόμενου σε αυτόν, χώρου του αιγιαλού μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας, είτε να εκδίδεται βεβαίωση από τον Δήμο ότι πρόκειται για κοινόχρηστο εν τοις πράγμασι χώρο (πλατεία, πεζοδρόμιο ή εν γένει χώρο σε κοινοχρησία), ώστε να μισθώνεται μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας, μαζί με το τμήμα του αιγιαλού.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:34 | Μάριος Ιωάννου

  Άρθρο 11 Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο

  . Στις όμορες επιχειρήσεις να υπάρχει δυνατότητα σύναψη μίσθωσης αιγιαλού – παραλίας με διάρκεια για 6 χρόνια.
  Η χρονική διάρκεια να καλύπτει από την υπογραφεί της σύμβασης και μέχρι του μέγιστου που επιτρέπει ο νόμος και όχι μέχρι την λήξη της εκάστοτε ΚΥΑ.
  Δικαίωμα ομορότητας να έχουν και τα απλά καταλύματα , ενοικιαζόμενα δωμάτια.

  . Η καταβολή του τιμήματος να μπορεί να γίνεται σε δόσεις και όχι λιγότερες από τέσσερεις.
  Σε περίπτωση άρνησης μίσθωσης χώρου παραλίας από την ΕΤΑΔ , να αιτιολογείται με απόλυτο επαρκεί τρόπο.

  . Η παραχώρησης παραλίας όμορης επιχείρηση αναψυχής , να μπορεί να καλύπτει το σύνολο των μέτρων, που επιτρέπει η έκταση έμπροσθεν της επιχείρησης και να μην περιορίζεται στα 500τ.μ. Είναι αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα λόγω ομορότητας και τους παραχωρείται ανεξαρτήτως μέτρων ο χώρος έμπροσθεν τους.
  Μπορεί μία ξενοδοχειακή επιχείρηση , η δυναμικής της , να υπολείπεται του μέγιστου αριθμού που της επιτρέπεται να αναπτύξει ομπρέλες και ξαπλώστρες , άρα να έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και κόσμο εκτός καταλυμάτων της. Δεν είναι αυτό αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι σε μια επιχείρηση αναψυχής που την περιορίζει ο νόμος στα 500τ.μ. ενώ έχει την δυνατότητα μεγαλύτερης εξυπηρέτησης.

  . Να αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τις ξενοδοχειακές. Είναι ένας διαχωρισμός που ευνοεί χωρίς λόγο, συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και ταυτόχρονα αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων που προσφέρουν ανάλογο τουριστικό προϊόν.

  . Σε συνεχόμενες όμορες επιχειρήσεις η απόσταση να περιοριστεί από τα 6 στα 4 μέτρα.

  . Η προσαύξηση 20% του αρχικού τιμήματος για όμορες επιχειρήσεις , είναι υπερβολική. Η λογική του νομοθέτη , πως ο συγκεκριμένος χώρος δεν βγαίνει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό , άρα δεν έχει ανταγωνιστές , δεν εξασφαλίζει , πως ένας αντίστοιχος παρακείμενος χώρος , που μπορεί να έχει παραπάνω από έναν ενδιαφερόμενους , εξασφαλίζει μεγαλύτερο τίμημα που υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 21:37 | ΚΑΠΑΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

  Προοίμιο για την αιτιολογική έκθεση
  Άρθρο 11
  1. Τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) είναι συνήθως εγκατεστημένα σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις όμορες της παραλίας και του αιγιαλού.
  Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν με τους ειδικούς όρους του αθλητικού νόμου, εποπτεύονται από τη ΓΓΑ και επιτελούν εκ του νόμου κοινωφελή σκοπό καλλιεργώντας το Δημόσιο Αγαθό της ναυταθλητικής παιδείας και άθλησης.
  2. Η χρήση της παραλίας και του αιγιαλού καθώς και η λειτουργία εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού και της παραλίας από τα ναυταθλητικά σωματεία, είναι επιβεβλημένη για την άσκηση του ναυταθλητικού έργου και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού εφόσον η πρόσβαση είναι ελεύθερη στον οιονδήποτε.
  3. H πλειονότητα των εγκαταστάσεων των ναυταθλητικών σωματείων έχουν ανεγερθεί πριν από την ισχύ έναρξης του υφιστάμενου νόμου (Ν. 2791/2001), συνήθως με δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και/ή των τοπικών Δήμων και χρησιμοποιούνται επί χρόνια για την άθληση της νεολαίας και την επαφή της με τη θάλασσα, το ναυταθλητισμό και την καλλιέργεια της ναυταθλητικής παιδείας και ήθους γενικότερα.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε τις παρακάτω προσθήκες/αλλαγές:
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 μετά η φράση «…περ. α) και β) και δ) της παρ. 1 του παρόντος» να προστεθεί «ή είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, εφόσον καταλείπεται ελεύθερο το ποσοστό του πρώτου εδαφίου, αν η όμορη επιχείρηση υπάγεται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του παρόντος ή είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148) ή είναι σύνθετο τουριστικό κατάλυμα των υποπερ. αα), ββ), δδ), εε) και ζζ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).»
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 μετά την φράση «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του πρώτου εδαφίου σε» να προστεθεί «ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και» και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του πρώτου εδαφίου σε ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και ξενοδοχειακά καταλύματα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.»
  Στη παράγραφο 7 του άρθρου 11 να προστεθεί δεύτερο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
  «Εάν το όμορο σωματείο είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση γίνεται σε αυτό κατά προτεραιότητα με τις διατάξεις του παρόντος.»
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 μετά τη φράση «Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping)» να προστεθεί «ή ναυταθλητικό σωματείο κατά την έννοια του παρόντος» και μετά τη φράση «για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης,» να προστεθεί «ή υποστηρικτικής επιχείρησης του ναυταθλητικού έργου,» και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 να διαμορφωθεί ως εξής:
  «8. Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping) ή ναυταθλητικό σωματείο κατά την εννοια του παρόντος στην οποία έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση όμορου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να παραχωρήσει τμήμα του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ή υποστηρικτικής επιχείρησης του ναυταθλητικού έργου, εφόσον διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2131.4/64444/6.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20, όπως εκάστοτε ισχύουν.»
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου 11 μετά το δεύτερο εδάφιο να προστεθούν τρία επιπλέον εδάφια τα οποία έχουν ως εξής:
  «Ειδικά για τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση διενεργείται κατά προτεραιότητα, άνευ πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενιαίο για την επικράτεια συμβολικό τίμημα, που καθορίζεται σε 0,01 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρούμενης έκτασης. Τυχόν υφιστάμενες, ναυταθλητικές ή λιμενικές ή υποστηρικτικές ή βοηθητικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, που κατασκευάστηκαν στον αιγιαλό και την παραλία προ της έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες και εξαιρούνται της κατεδάφισης. Στην έννοια των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται και όσες εξυπηρετούν πάσης μορφής δραστηριότητα χρηματοδότησης του ναυταθλητικού έργου.».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:16 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Προτάσεις επί της παρ. 2:
  α)Για να θεωρείται όμορη του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας μια επιχείρηση κατά την περίπτωση που μεταξύ του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο θα πρέπει να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει σήμερα (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν.2971/01) και θα πρέπει να διατηρηθεί διότι, μεταξύ των άλλων, παρακάμπτει τη βούληση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών αυτών ακινήτων.
  β)Στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ το οποίο μισθώνεται από παρακείμενη επιχείρηση για την εξασφάλιση ομορότητας δεν επιτρέπεται να επεκταθεί το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας, αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας.

  Προτάσεις επί της παρ. 3:
  Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος της ελεύθερης ζώνης να είναι τουλάχιστον έξι (6) μέτρα όπως ήδη προτείναμε και φυσικά να εξαιρούνται τα δυσπρόσιτα και μη αξιοποιήσιμα σημεία από τους υπολογισμούς (πχ βλάστηση ναυαγοσώστες, κατασκευές, βράχια, βόλεϊ, κλπ), όπως επίσης και τμήματα αιγαλού που καλύπτονται από προστατευτέα χλωρίδα. Επιπλέον θα πρέπει να ορισθεί σαφώς πως ορίζονται τα όρια του χώρου της επιχείρησης (είναι τα όρια του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η επιχείρηση ή τα όρια της επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ του κτίσματος, ή του χώρου που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα κλπ).;;;
  Η παράγραφος αυτή θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή έξι (6) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και τμημάτων αιγαλού που καλύπτονται από προστατευτέα χλωρίδα.»
  Επίσης, προτείνουμε απάλειψη της εξαίρεσης: “Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, …. του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155)”

  Προτάσεις επί της παρ. 4:
  Προτείνουμε να διατυπωθεί κατ’ αντιστοιχία με την πρότασή μας για το άρθρο 9 παρ.3 δηλ.: «Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας ή/και προς όμορες επιχειρήσεις όταν το πλάτος αυτού είναι μικρότερο των οκτώ (8) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος. Επίσης δεν παραχωρείται αιγιαλός αν μετά την παραχώρηση δεν παραμένει ελεύθερο μήκος αιγιαλού μεγαλύτερο των έξι (6) μέτρων»
  Επιπλέον θα πρέπει να καταργηθεί η κατ’ εξαίρεση παραχώρηση σε όμορα ξενοδοχειακά καταλύματα, έστω και υπό αυτούς τους όρους γιατί είναι σαφές ότι όλες οι παραλίες θα καταληφθούν από τα ξενοδοχειακά καταλύματα που υπάρχουν παντού μετατρέποντας τις μικρές κυρίως παραλίες σε «άτυπα ιδιωτικές».

  Προτάσεις επί της παρ. 5:
  Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ορίζοντας ρητά ότι εξαιρούνται τα δυσπρόσιτα και μη αξιοποιήσιμα σημεία από τους υπολογισμούς (πχ προστατευτέα βλάστηση, ναυαγοσώστες, κατασκευές, βράχια, βόλεϊ, κλπ).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Εάν πρόκειται για παραλίες εκτός τουριστικών ακινήτων η ΕΤΑΔ να μην μπορεί να τις μισθώσει με αντικείμενο την παραχώρηση απλής χρήσης για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και ιδιαίτερα σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της .

  Γενική Πρόταση:

  Η επέκταση του αντικειμένου σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας.

 • Άρθρο 11
  Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι «Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping) στην οποία έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση όμορου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να παραχωρήσει τμήμα του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, εφόσον…».
  Θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί ότι σε προστατευόμενους αιγιαλούς και παραλίες του άρθρου 4, παράγραφος 1 (προστατευόμενος αιγιαλός και παραλία), και ειδικά στις παραλίες του άρθρου 4, παράγραφος 2 (αιγιαλός και παραλία υψηλής προστασίας), θα πρέπει να μην επιτραπεί η άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, θαλάσσιων σπορ κλπ, διότι ο εξοπλισμός αυτών των δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα ογκώδης και βαρύς, επομένως για τη μεταφορά και τοποθέτησή του χρειάζεται η χρήση οχημάτων που καταστρέφουν τη φυσική βλάστηση. Επίσης η πολύμηνη παρουσία του εξοπλισμού στον αιγιαλό προκαλεί συμπίεση της άμμου, ενώ κατά τη χρήση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής προκαλείται έντονη ηχορύπανση.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:46 | Γιατρας Τάσος

  0 Φεβρουαρίου 2024, 19:06 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Μόνιμος Σύνδεσμοςαρ. 11 παρ. 1 α)
  Να συμπεριληφθούν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα για λόγους ισονομίας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, όπου υπερπολυτελή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (πχ. ενοικιαζόμενα δωμάτια) έχουν ομορότητα, πλην όμως δεν δικαιούνται απευθείας μίσθωση, λόγω αυτού του αδικαιολόγητου αναχρονιστικού διαχωρισμού.αρ. 11 παρ. 3
  SOS!!! Αδιανόητη φωτογραφική διάταξη που καταστρατηγεί το πνεύμα και την ουσία της νέας διάταξης. Η συγκεκριμένη εξαίρεση είναι ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού και της άνισης μεταχείρισης ομοειδών καταστάσεων. Η πρότασή μας είναι ότι είτε ο περιορισμός των 500τμ, κατ’ ανώτατο όριο θα ισχύει καθολικά για όλες τις επιχειρήσεις, είτε θα μπορούν όλοι να λάβουν μεγαλύτερη επιφάνεια.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα δημιουργείται όταν τοποθετούνται οι ομπρελοξαπλώστρες κατά μήκος στην ακτογραμμή και όχι σε όλο πλάτος/βάθος του αιγιαλού, προτείνουμε το εξης:
  όταν έμπροσθεν της επιχείρησης υπάρχει τμήμα αιγιαλού μεγαλύτερο των 500τμ να μπορεί η όμορη επιχείρηση να λάβει όλο το τμήμα του έμπροσθεν της αιγιαλού, με την προϋπόθεση πάντα ότι καταλείπεται ελεύθερο το 50% του συνόλου εμβαδού του αιγιαλού της παραλίας.
  όταν παραπλεύρως (δεξιά/αριστερά) του τμήματος έμπροσθεν της επιχείρησης υπάρχει τμήμα αιγιαλού αδιάθετο, τότε να μπορεί η γειτονική όμορη επιχείρηση να μισθώσει χώρο μέχρι 1.000 τμ. με την προϋπόθεση πάντα ότι καταλείπεται ελεύθερο το 50% του συνόλου εμβαδού του αιγιαλού / παραλίας.
  Στην βασική αρχή του νομοσχεδίου που είναι ότι πρέπει να καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, προτείνουμε ότι, εφόσον υπάρχει παλαιός αιγιαλός που τίθεται σε ελεύθερη χρήση, να προσμετράται ο παλαιός αιγιαλός στο ελεύθερο τμήμα του 50%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχει ελεύθερος παλαιός αιγιαλός στον οποίο ήδη οι λουόμενοι κάνουν ελεύθερα και απρόσκοπτα χρήση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα οδηγηθούμε στο αντίθετο αποτέλεσμα, ότι δηλαδή σε διάφορες παραλίες τα ελεύθερα τμήματα θα είναι πολύ μεγάλα σε έκταση και τα τμήματα με ομπρελοξαπλώστρες σε μικρά τμήματα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται η ζήτηση των λουόμενων/πελατών για εξυπηρέτησή τους σε οργανωμένα σημεία και να υπάρχει και αύξηση στις τιμές χρέωσης του σετ των ομπρελοξαπλωστρών λόγω της αυξημένης ζήτησης.
  Σε όλες τις παραπάνω προτάσεις μας πρέπει να τονιστεί ότι η επιχείρηση θα πληρώνει μίσθωμα για το 100% των τμ του αιγιαλού που μισθώνει (πχ. 500τμ), όμως θα μπορεί να αξιοποιεί μόνο το 60% (ήτοι 300τμ) ή το 30% (ήτοι 150τμ) στις προστατευόμενες περιοχές.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:13 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Προτάσεις επί της παρ. 2:
  α)Για να θεωρείται όμορη του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας μια επιχείρηση κατά την περίπτωση που μεταξύ του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο θα πρέπει να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει σήμερα (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν.2971/01) και θα πρέπει να διατηρηθεί διότι, μεταξύ των άλλων, παρακάμπτει τη βούληση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών αυτών ακινήτων.
  β)Στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ το οποίο μισθώνεται από παρακείμενη επιχείρηση για την εξασφάλιση ομορότητας δεν επιτρέπεται να επεκταθεί το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας, αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας.

  Προτάσεις επί της παρ. 3:
  Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος της ελεύθερης ζώνης να είναι τουλάχιστον έξι (6) μέτρα όπως ήδη προτείναμε και φυσικά να εξαιρούνται τα δυσπρόσιτα και μη αξιοποιήσιμα σημεία από τους υπολογισμούς (πχ βλάστηση ναυαγοσώστες, κατασκευές, βράχια, βόλεϊ, κλπ), όπως επίσης και τμήματα αιγαλού που καλύπτονται από προστατευτέα χλωρίδα. Επιπλέον θα πρέπει να ορισθεί σαφώς πως ορίζονται τα όρια του χώρου της επιχείρησης (είναι τα όρια του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η επιχείρηση ή τα όρια της επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ του κτίσματος, ή του χώρου που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα κλπ).;;;
  Η παράγραφος αυτή θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή έξι (6) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και τμημάτων αιγαλού που καλύπτονται από προστατευτέα χλωρίδα.»
  Επίσης, προτείνουμε απάλειψη της εξαίρεσης: “Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, …. του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155)”

  Προτάσεις επί της παρ. 4:
  Προτείνουμε να διατυπωθεί κατ’ αντιστοιχία με την πρότασή μας για το άρθρο 9 παρ.3 δηλ.: «Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας ή/και προς όμορες επιχειρήσεις όταν το πλάτος αυτού είναι μικρότερο των οκτώ (8) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος. Επίσης δεν παραχωρείται αιγιαλός αν μετά την παραχώρηση δεν παραμένει ελεύθερο μήκος αιγιαλού μεγαλύτερο των έξι (6) μέτρων»
  Επιπλέον θα πρέπει να καταργηθεί η κατ’ εξαίρεση παραχώρηση σε όμορα ξενοδοχειακά καταλύματα, έστω και υπό αυτούς τους όρους γιατί είναι σαφές ότι όλες οι παραλίες θα καταληφθούν από τα ξενοδοχειακά καταλύματα που υπάρχουν παντού μετατρέποντας τις μικρές κυρίως παραλίες σε «άτυπα ιδιωτικές».

  Προτάσεις επί της παρ. 5:
  Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ορίζοντας ρητά ότι εξαιρούνται τα δυσπρόσιτα και μη αξιοποιήσιμα σημεία από τους υπολογισμούς (πχ προστατευτέα βλάστηση, ναυαγοσώστες, κατασκευές, βράχια, βόλεϊ, κλπ).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Εάν πρόκειται για παραλίες εκτός τουριστικών ακινήτων η ΕΤΑΔ να μην μπορεί να τις μισθώσει με αντικείμενο την παραχώρηση απλής χρήσης για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και ιδιαίτερα σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της .

  Γενική Πρόταση:

  Η επέκταση του αντικειμένου σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:27 | Γιωργος Αθανασιαδης

  . Στις όμορες επιχειρήσεις να υπάρχει δυνατότητα σύναψη μίσθωσης αιγιαλού – παραλίας με διάρκεια για 6 χρόνια. Η χρονική διάρκεια να καλύπτει από την υπογραφεί της σύμβασης και μέχρι του μέγιστου που επιτρέπει ο νόμος και όχι μέχρι την λήξη της εκάστοτε ΚΥΑ. Δικαίωμα ομορότητας να έχουν και τα απλά καταλύματα , ενοικιαζόμενα δωμάτια. . Η καταβολή του τιμήματος να μπορεί να γίνεται σε δόσεις και όχι λιγότερες από τέσσερεις. Σε περίπτωση άρνησης μίσθωσης χώρου παραλίας από την ΕΤΑΔ , να αιτιολογείται με απόλυτο επαρκεί τρόπο. . Η παραχώρησης παραλίας όμορης επιχείρηση αναψυχής , να μπορεί να καλύπτει το σύνολο των μέτρων, που επιτρέπει η έκταση έμπροσθεν της επιχείρησης και να μην περιορίζεται στα 500τ.μ. Είναι αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα λόγω ομορότητας και τους παραχωρείται ανεξαρτήτως μέτρων ο χώρος έμπροσθεν τους. Μπορεί μία ξενοδοχειακή επιχείρηση , η δυναμικής της , να υπολείπεται του μέγιστου αριθμού που της επιτρέπεται να αναπτύξει ομπρέλες και ξαπλώστρες , άρα να έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και κόσμο εκτός καταλυμάτων της. Δεν είναι αυτό αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι σε μια επιχείρηση αναψυχής που την περιορίζει ο νόμος στα 500τ.μ. ενώ έχει την δυνατότητα μεγαλύτερης εξυπηρέτησης. . Να αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τις ξενοδοχειακές. Είναι ένας διαχωρισμός που ευνοεί χωρίς λόγο, συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και ταυτόχρονα αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων που προσφέρουν ανάλογο τουριστικό προϊόν. . Σε συνεχόμενες όμορες επιχειρήσεις η απόσταση να περιοριστεί από τα 6 στα 4 μέτρα. . Η προσαύξηση 20% του αρχικού τιμήματος για όμορες επιχειρήσεις , είναι υπερβολική. Η λογική του νομοθέτη , πως ο συγκεκριμένος χώρος δεν βγαίνει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό , άρα δεν έχει ανταγωνιστές , δεν εξασφαλίζει , πως ένας αντίστοιχος παρακείμενος χώρος , που μπορεί να έχει παραπάνω από έναν ενδιαφερόμενους , εξασφαλίζει μεγαλύτερο τίμημα που υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

  ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΜΩΣ ΘΕΣΜΙΚΑ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017, ΑΡΘΡΟ 14 (ΦΕΚ 2161 Β/23-06-2017).

  Ως εκ τούτου απαιτείται η διόρθωση της παραγράφου 1 (γ) και ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ η εσφαλμένη αναγραφή «ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με την ορθή θεσμοθετημένη αναγραφή «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 17:27 | ΕΕΠ, ΕΕΠΦ, ΕΟΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΕΑ, GREENPEACE, MEDASSET, WWF

  Κοινά σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 11

  Όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, το ισχύον καθεστώς περιλαμβάνει καθολική απαγόρευση στην παραχώρηση απλής χρήσης των “μικρών” αιγιαλών (βλ. άρθ. 13 παρ. 7 ν. 2971/2001, όπως ισχύει). Χωρίς καμία αιτιολογία, και με απόλυτη αδιαφάνεια, το νομοσχέδιο κάνει δύο αλλαγές. Πρώτα από όλα, περιορίζει ακόμα περισσότερο την έννοια των “μικρών” αιγιαλών: σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, “δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων….”. Με την προτεινόμενη διάταξη, το “μήκος ή πλάτος” περιορίζεται στα 4 μέτρα. Ακόμα χειρότερα, η απαγόρευση παραχώρησης αίρεται για τα όμορα ξενοδοχειακά καταλύματα (βλ. άρθ. 11 παρ. 4 εδ. β’). Σε ορισμένα σημεία της ακτογραμμής, οι αιγιαλοί αυτοί είναι οι μόνοι διαθέσιμοι, και, σε κάθε περίπτωση, προσφέρουν στιγμές ησυχίας και επαφής με την φύση. Δυστυχώς, και αυτά τα σημεία πρέπει να εμπορευματοποιηθούν, αφού, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το όμορο ξενοδοχείο μπορεί να καταλάβει το 50% (πρβλ. άρθ. 11 παρ. 3), ο υπολειπόμενος χώρος δεν επαρκεί ούτε για άπλωμα πετσέτας.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ
  Άρθρο 11, παρ. 1: …. κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων δήμων και για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 σύμφωνης γνώμης του ΟΦΥΠΕΚΑ
  Άρθρο 11, παρ. 1γ: Να διευκρινιστεί ποια θεωρούνται κέντρα αναψυχής
  Άρθρο 11, παρ. 3β: …… παράλληλη γραμμή 5 μέτρων….
  Άρθρο 11, παρ. 3: Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μικρότερης επιφάνειας μόνο για τις περιοχές εκτός Δικτύου Φύση 2000. Σε κάθε περίπτωση, με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου
  Άρθρο 11, παρ. 8: Η σύμβαση………… υποβάλλεται στην Κτηματική Υπηρεσία μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΟΤΑ
  Άρθρο 11, παρ. 10: Η Κτηματική Υπηρεσία…… μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΟΤΑ

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:14 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  Άρθρο 11 Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο

  . Στις όμορες επιχειρήσεις να υπάρχει δυνατότητα σύναψη μίσθωσης αιγιαλού – παραλίας με διάρκεια για 6 χρόνια.
  Η χρονική διάρκεια να καλύπτει από την υπογραφεί της σύμβασης και μέχρι του μέγιστου που επιτρέπει ο νόμος και όχι μέχρι την λήξη της εκάστοτε ΚΥΑ.
  Δικαίωμα ομορότητας να έχουν και τα απλά καταλύματα , ενοικιαζόμενα δωμάτια.

  . Η καταβολή του τιμήματος να μπορεί να γίνεται σε δόσεις και όχι λιγότερες από τέσσερεις.
  Σε περίπτωση άρνησης μίσθωσης χώρου παραλίας από την ΕΤΑΔ , να αιτιολογείται με απόλυτο επαρκεί τρόπο.

  . Η παραχώρησης παραλίας όμορης επιχείρηση αναψυχής , να μπορεί να καλύπτει το σύνολο των μέτρων, που επιτρέπει η έκταση έμπροσθεν της επιχείρησης και να μην περιορίζεται στα 500τ.μ. Είναι αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα λόγω ομορότητας και τους παραχωρείται ανεξαρτήτως μέτρων ο χώρος έμπροσθεν τους.
  Μπορεί μία ξενοδοχειακή επιχείρηση , η δυναμικής της , να υπολείπεται του μέγιστου αριθμού που της επιτρέπεται να αναπτύξει ομπρέλες και ξαπλώστρες , άρα να έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και κόσμο εκτός καταλυμάτων της. Δεν είναι αυτό αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι σε μια επιχείρηση αναψυχής που την περιορίζει ο νόμος στα 500τ.μ. ενώ έχει την δυνατότητα μεγαλύτερης εξυπηρέτησης.

  . Να αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τις ξενοδοχειακές. Είναι ένας διαχωρισμός που ευνοεί χωρίς λόγο, συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και ταυτόχρονα αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων που προσφέρουν ανάλογο τουριστικό προϊόν.

  . Σε συνεχόμενες όμορες επιχειρήσεις η απόσταση να περιοριστεί από τα 6 στα 4 μέτρα.

  . Η προσαύξηση 20% του αρχικού τιμήματος για όμορες επιχειρήσεις , είναι υπερβολική. Η λογική του νομοθέτη , πως ο συγκεκριμένος χώρος δεν βγαίνει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό , άρα δεν έχει ανταγωνιστές , δεν εξασφαλίζει , πως ένας αντίστοιχος παρακείμενος χώρος , που μπορεί να έχει παραπάνω από έναν ενδιαφερόμενους , εξασφαλίζει μεγαλύτερο τίμημα που υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:27 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  Στις επιχειρήσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η απλή χρήση χρήση τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία ή η απλή παραχώρηση αυτής, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υποστήριξης και στάθμευσης των σκαφών αναψυχής, καθόσον και αυτές συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και την εν γένει βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, που είναι νόμιμα λειτουργούσες σήμερα, όταν γειτνιάζουν με την παραλία, θα πρέπει να τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα της απλής χρήσης αυτής και σε συγκεκριμένο μικρό αλλά κατάλληλο πλάτος αυτής, ώστε να μπορούν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους για την έξοδο και είσοδο των σκαφών από το θαλάσσιο στοιχείο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:15 | Ιωαννης Μαρουλακης

  Τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148) είναι συνήθως εγκατεστημένα σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις όμορες της παραλίας και του αιγιαλού.
  Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν με τους ειδικούς όρους του αθλητικού νόμου, εποπτεύονται από τη ΓΓΑ και επιτελούν εκ του νόμου κοινωφελή σκοπό καλλιεργώντας το Δημόσιο Αγαθό της ναυταθλητικής παιδείας και άθλησης.
  2. Η χρήση της παραλίας και του αιγιαλού καθώς και η λειτουργία εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού και της παραλίας από τα ναυταθλητικά σωματεία, είναι επιβεβλημένη για την άσκηση του ναυταθλητικού έργου και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού εφόσον η πρόσβαση είναι ελεύθερη στον οιονδήποτε.
  3. H πλειονότητα των εγκαταστάσεων των ναυταθλητικών σωματείων έχουν ανεγερθεί πριν από την ισχύ έναρξης του υφιστάμενου νόμου (Ν. 2791/2001), συνήθως με δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και/ή των τοπικών Δήμων και χρησιμοποιούνται επί χρόνια για την άθληση της νεολαίας και την επαφή της με τη θάλασσα, το ναυταθλητισμό και την καλλιέργεια της ναυταθλητικής παιδείας και ήθους γενικότερα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:03 | ΝΑΥΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Κατάθεση πρότασης στην διαβούλευση για την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των Ναυταθλητικών Σωματίων σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του αιγιαλού και της παραλίας.

  Προοίμιο για την αιτιολογική έκθεση
  Άρθρο 11
  Τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) είναι συνήθως εγκατεστημένα σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις όμορες της παραλίας και του αιγιαλού.
  Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν με τους ειδικούς όρους του αθλητικού νόμου, εποπτεύονται από τη ΓΓΑ και επιτελούν εκ του νόμου κοινωφελή σκοπό καλλιεργώντας το Δημόσιο Αγαθό της ναυταθλητικής παιδείας και άθλησης.
  2. Η χρήση της παραλίας και του αιγιαλού καθώς και η λειτουργία εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού και της παραλίας από τα ναυταθλητικά σωματεία, είναι επιβεβλημένη για την άσκηση του ναυταθλητικού έργου και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού εφόσον η πρόσβαση είναι ελεύθερη στον οιονδήποτε.
  3. H πλειονότητα των εγκαταστάσεων των ναυταθλητικών σωματείων έχουν ανεγερθεί πριν από την ισχύ έναρξης του υφιστάμενου νόμου (Ν. 2791/2001), συνήθως με δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και/ή των τοπικών Δήμων και χρησιμοποιούνται επί χρόνια για την άθληση της νεολαίας και την επαφή της με τη θάλασσα, το ναυταθλητισμό και την καλλιέργεια της ναυταθλητικής παιδείας και ήθους γενικότερα.

  Άρθρο 11
  Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο
  1. Με απόφαση του φορέα που είναι αρμόδιος για την παραχώρηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη, στις εξής επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία, μετά από αίτημά τους, εφόσον λειτουργούν νόμιμα σε χώρο όμορο του τμήματος αιγιαλού και παραλίας:
  α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
  β) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),
  γ) κέντρα αναψυχής, και
  δ) ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
  2. Η επιχείρηση ή το σωματείο της παρ. 1 θεωρείται όμορο του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας και όταν ανάμεσα στον χώρο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο και τον αιγιαλό ή την παραλία, κατά περίπτωση, παρεμβάλλεται οδός, πλατεία ή άλλος κοινόχρηστος χώρος, ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Αν το ακίνητο που παρεμβάλλεται ανήκει στην ΕΤΑΔ, το αίτημα της παρ. 1 διαβιβάζεται από τον ενδιαφερόμενο ταυτόχρονα και στην ΕΤΑΔ και η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας και στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του ακινήτου του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από την ΕΤΑΔ ανά τετραγωνικό μέτρο χρήσης, ανά ζώνες, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους και κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Το τίμημα για το παραχωρούμενο ακίνητο καταβάλλεται σε ετήσια βάση από τον παραχωρησιούχο, άπαξ και απευθείας στον λογαριασμό της ΕΤΑΔ κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, αφού προσυπογραφεί και από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ. Αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος της παρ. 1, τεκμαίρεται σιωπηρώς η συναίνεση της ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης, ιδίως, αν το ιδιωτικό ακίνητο αρμοδιότητάς της που παρεμβάλλεται, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα αξιοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
  3. Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή τεσσάρων (4) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες 14 παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται.
  Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, εφόσον καταλείπεται ελεύθερο το ποσοστό του πρώτου εδαφίου, αν η όμορη επιχείρηση υπάγεται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του παρόντος ή είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) ή είναι σύνθετο τουριστικό κατάλυμα των υποπερ. αα), ββ), δδ), εε) και ζζ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).
  4. Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων.
  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του πρώτου εδαφίου σε ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και ξενοδοχειακά καταλύματα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 5. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων ή σωματείων, καταλείπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων μεταξύ των ορίων τους. Σε αυτή την περίπτωση το εμβαδόν του παραχωρούμενου χώρου της παρ. 3 μειώνεται έως το ήμισυ, προκειμένου να καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται. Κατ΄ εξαίρεση το πλάτος της ελεύθερης ζώνης μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η πρόσοψη της επιχείρησης ή του ναυταθλητικού σωματείου έχει μήκος μικρότερο των έξι (6) μέτρων. 6. Το τίμημα της παραχώρησης είναι αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
  7. Αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία, των οποίων η προβολή καλύπτει το ίδιο τμήμα αιγιαλού και παραλίας ή αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία όμορα στην πλατεία που παρεμβάλλεται μέχρι τον προς παραχώρηση αιγιαλό και παραλία, δεν εφαρμόζεται το παρόν και η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10, εφόσον το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού ή παραλίας εντάσσεται στις περιοχές που προβλέπονται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8, περί καθορισμού αιγιαλών, που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση.
  Εάν το όμορο σωματείο είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση γίνεται σε αυτό κατά προτεραιότητα με τις διατάξεις του παρόντος.
  8. Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping) ή ναυταθλητικό σωματείο κατά την εννοια του παρόντος στην οποία έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση όμορου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να παραχωρήσει τμήμα του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ή υποστηρικτικής επιχείρησης του ναυταθλητικού έργου, εφόσον διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2131.4/64444/6.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει το μέρος του ανταλλάγματος που αναλογεί στην έκταση της περαιτέρω παραχώρησης. Η σύμβαση μεταξύ του παραχωρησιούχου και του τρίτου υποβάλλεται στην Κτηματική Υπηρεσία. Ο παραχωρησιούχος εξακολουθεί να ευθύνεται για την τήρηση των όρων της παραχώρησης από κοινού και εις ολόκληρον με το πρόσωπο προς το οποίο έχει παραχωρηθεί περαιτέρω η απλή χρήση τμήματος του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας.
  9. Ειδικά για τους αιγιαλούς και τις παραλίες που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η παραχώρηση απλής χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις και σωματεία γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της. 15 10. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι όμορες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα παραχώρησης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κτηματική Υπηρεσία δύναται να παραχωρήσει το όμορο τμήμα αιγιαλού και παραλίας κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.
  10. Ειδικά για τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση διενεργείται κατά προτεραιότητα, άνευ πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενιαίο για την επικράτεια συμβολικό τίμημα, που καθορίζεται σε 0,01 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρούμενης έκτασης. Τυχόν υφιστάμενες, ναυταθλητικές ή λιμενικές ή υποστηρικτικές ή βοηθητικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, που κατασκευάστηκαν στον αιγιαλό και την παραλία προ της έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες και εξαιρούνται της κατεδάφισης.
  Στην έννοια των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται και όσες εξυπηρετούν πάσης μορφής δραστηριότητα χρηματοδότησης του ναυταθλητικού έργου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  Συμφωνούμε με τη θέση που ήδη εξέφρασε η ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.

  Με την παρ. 4, του άρθρου 13, του ν. 2971 / 2001 τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας συμπεριλαμβάνονταν στις επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
  Με το άρθρο 31 του ν. 4607 / 2019 οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποκλείστηκαν από το δικαίωμα αυτό, ενώ από το 2020 με έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις δινόταν για κάθε τουριστική περίοδο το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, χωρίς όμως οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελούν οριστική λύση.
  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποτελούν το 80% των καταλυμάτων στα μικρά νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και απευθύνονται στο ίδιο πελατολόγιο με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
  Αιτούμαστε, στις επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του νομοσχεδίου να συμπεριληφθούν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:50 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Να συμπεριληφθούν εκτός από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

  Να απαλειφθεί ο περιορισμός ότι οι αναφερόμενες στα άρθρα αυτά εξαιρέσεις αφορούν μόνο ξενοδοχεία και camping. Δεν δικαιολογείται ο περιορισμός. Εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος επιπλέον χώρο πρέπει να μπορούν να διεκδικήσεουν και τα κέντρα αναψυχής, τα μη κύρια καταλύματα και τα ναυταθλητικά σωματεία.

  Το τίμημα για τις όμορες επιχειρήσεις να μην ορίζεται προσαυξημένο. Δεν υπάρχει δικαιολογητικός λόγος για την προσαύξηση. διαμορφωθούν όπως ζητούνται παραπάνω. Να ορίζεται στο νόμο ότι το τίμημα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις και όχι εφάπαξ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:12 | Γιάννης Σπιλάνης

  Η παραχώρηση του παλαιού αιγιαλού όσο και του αιγιαλού θα πρέπει να γίνεται εφόσον έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών ανάμεσα στην επιχειρήση και στη παραχορούμενη έκταση εκτός του καταστρόματος της οδού όπου διέρχονται αυτοκίνητα.

  Προτάσεις επί της παρ. 2:
  α)Για να θεωρείται όμορη του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας μια επιχείρηση κατά την περίπτωση που μεταξύ του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο θα πρέπει να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει σήμερα (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν.2971/01) και θα πρέπει να διατηρηθεί διότι, μεταξύ των άλλων, παρακάμπτει τη βούληση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών αυτών ακινήτων.
  β)Στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ το οποίο μισθώνεται από παρακείμενη επιχείρηση για την εξασφάλιση ομορότητας δεν επιτρέπεται να επεκταθεί το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας, αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας.

  Προτάσεις επί της παρ. 3:
  Η παράγραφος αυτή θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή έξι (6) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και τμημάτων αιγαλού που καλύπτονται από προστατευτέα χλωρίδα.»
  Επίσης, προτείνουμε απάλειψη της εξαίρεσης: “Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, …. του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155)”

  Προτάσεις επί της παρ. 4:
  Προτείνουμε να διατυπωθεί ως εξής: «Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας ή/και προς όμορες επιχειρήσεις όταν το πλάτος αυτού είναι μικρότερο των οκτώ (8) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος. Επίσης δεν παραχωρείται αιγιαλός αν μετά την παραχώρηση δεν παραμένει ελεύθερο μήκος αιγιαλού μεγαλύτερο των έξι (6) μέτρων»
  Επιπλέον θα πρέπει να καταργηθεί η κατ’ εξαίρεση παραχώρηση σε όμορα ξενοδοχειακά καταλύματα, έστω και υπό αυτούς τους όρους γιατί είναι σαφές ότι όλες οι παραλίες θα καταληφθούν από τα ξενοδοχειακά καταλύματα που υπάρχουν παντού μετατρέποντας τις μικρές κυρίως παραλίες σε «άτυπα ιδιωτικές».

  Προτάσεις επί της παρ. 5:
  Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ορίζοντας ρητά ότι εξαιρούνται τα δυσπρόσιτα και μη αξιοποιήσιμα σημεία από τους υπολογισμούς (πχ προστατευτέα βλάστηση, ναυαγοσώστες, κατασκευές, βράχια, βόλεϊ, κλπ).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Εάν πρόκειται για παραλίες εκτός τουριστικών ακινήτων η ΕΤΑΔ να μην μπορεί να τις μισθώσει με αντικείμενο την παραχώρηση απλής χρήσης για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και ιδιαίτερα σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της .

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:02 | Νικόλαος Ιωάννου

  Άρθρο 11 Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο

  . Στις όμορες επιχειρήσεις να υπάρχει δυνατότητα σύναψη μίσθωσης αιγιαλού – παραλίας με διάρκεια για 6 χρόνια.
  Η χρονική διάρκεια να καλύπτει από την υπογραφεί της σύμβασης και μέχρι του μέγιστου που επιτρέπει ο νόμος και όχι μέχρι την λήξη της εκάστοτε ΚΥΑ.
  Δικαίωμα ομορότητας να έχουν και τα απλά καταλύματα , ενοικιαζόμενα δωμάτια.

  . Η καταβολή του τιμήματος να μπορεί να γίνεται σε δόσεις και όχι λιγότερες από τέσσερεις.
  Σε περίπτωση άρνησης μίσθωσης χώρου παραλίας από την ΕΤΑΔ , να αιτιολογείται με απόλυτο επαρκεί τρόπο.

  . Η παραχώρησης παραλίας όμορης επιχείρηση αναψυχής , να μπορεί να καλύπτει το σύνολο των μέτρων, που επιτρέπει η έκταση έμπροσθεν της επιχείρησης και να μην περιορίζεται στα 500τ.μ. Είναι αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα λόγω ομορότητας και τους παραχωρείται ανεξαρτήτως μέτρων ο χώρος έμπροσθεν τους.
  Μπορεί μία ξενοδοχειακή επιχείρηση , η δυναμικής της , να υπολείπεται του μέγιστου αριθμού που της επιτρέπεται να αναπτύξει ομπρέλες και ξαπλώστρες , άρα να έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και κόσμο εκτός καταλυμάτων της. Δεν είναι αυτό αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι σε μια επιχείρηση αναψυχής που την περιορίζει ο νόμος στα 500τ.μ. ενώ έχει την δυνατότητα μεγαλύτερης εξυπηρέτησης.

  . Να αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τις ξενοδοχειακές. Είναι ένας διαχωρισμός που ευνοεί χωρίς λόγο, συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και ταυτόχρονα αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων που προσφέρουν ανάλογο τουριστικό προϊόν.

  . Σε συνεχόμενες όμορες επιχειρήσεις η απόσταση να περιοριστεί από τα 6 στα 4 μέτρα.

  . Η προσαύξηση 20% του αρχικού τιμήματος για όμορες επιχειρήσεις , είναι υπερβολική. Η λογική του νομοθέτη , πως ο συγκεκριμένος χώρος δεν βγαίνει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό , άρα δεν έχει ανταγωνιστές , δεν εξασφαλίζει , πως ένας αντίστοιχος παρακείμενος χώρος , που μπορεί να έχει παραπάνω από έναν ενδιαφερόμενους , εξασφαλίζει μεγαλύτερο τίμημα που υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:41 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  Προτάσεις επί της παρ. 2:
  α)Για να θεωρείται όμορη του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας μια επιχείρηση κατά την περίπτωση που μεταξύ του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο θα πρέπει να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει σήμερα (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν.2971/01) και θα πρέπει να διατηρηθεί διότι, μεταξύ των άλλων, παρακάμπτει τη βούληση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών αυτών ακινήτων.
  β)Στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ το οποίο μισθώνεται από παρακείμενη επιχείρηση για την εξασφάλιση ομορότητας δεν επιτρέπεται να επεκταθεί το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας, αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας.

  Προτάσεις επί της παρ. 3:
  Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος της ελεύθερης ζώνης να είναι τουλάχιστον έξι (6) μέτρα όπως ήδη προτείναμε και φυσικά να εξαιρούνται τα δυσπρόσιτα και μη αξιοποιήσιμα σημεία από τους υπολογισμούς (πχ βλάστηση ναυαγοσώστες, κατασκευές, βράχια, βόλεϊ, κλπ), όπως επίσης και τμήματα αιγαλού που καλύπτονται από προστατευτέα χλωρίδα. Επιπλέον θα πρέπει να ορισθεί σαφώς πως ορίζονται τα όρια του χώρου της επιχείρησης (είναι τα όρια του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η επιχείρηση ή τα όρια της επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ του κτίσματος, ή του χώρου που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα κλπ).;;;
  Η παράγραφος αυτή θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή έξι (6) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και τμημάτων αιγαλού που καλύπτονται από προστατευτέα χλωρίδα.»
  Επίσης, προτείνουμε απάλειψη της εξαίρεσης: “Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, …. του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155)”

  Προτάσεις επί της παρ. 4:
  Προτείνουμε να διατυπωθεί κατ’ αντιστοιχία με την πρότασή μας για το άρθρο 9 παρ.3 δηλ.: «Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας ή/και προς όμορες επιχειρήσεις όταν το πλάτος αυτού είναι μικρότερο των οκτώ (8) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος. Επίσης δεν παραχωρείται αιγιαλός αν μετά την παραχώρηση δεν παραμένει ελεύθερο μήκος αιγιαλού μεγαλύτερο των έξι (6) μέτρων»
  Επιπλέον θα πρέπει να καταργηθεί η κατ’ εξαίρεση παραχώρηση σε όμορα ξενοδοχειακά καταλύματα, έστω και υπό αυτούς τους όρους γιατί είναι σαφές ότι όλες οι παραλίες θα καταληφθούν από τα ξενοδοχειακά καταλύματα που υπάρχουν παντού μετατρέποντας τις μικρές κυρίως παραλίες σε «άτυπα ιδιωτικές».

  Προτάσεις επί της παρ. 5:
  Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ορίζοντας ρητά ότι εξαιρούνται τα δυσπρόσιτα και μη αξιοποιήσιμα σημεία από τους υπολογισμούς (πχ προστατευτέα βλάστηση, ναυαγοσώστες, κατασκευές, βράχια, βόλεϊ, κλπ).

  Προτάσεις επί της παρ. 9:
  Εάν πρόκειται για παραλίες εκτός τουριστικών ακινήτων η ΕΤΑΔ να μην μπορεί να τις μισθώσει με αντικείμενο την παραχώρηση απλής χρήσης για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και ιδιαίτερα σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της .

  Γενική Πρόταση:

  Η επέκταση του αντικειμένου σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ.
  ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΜΩΣ ΘΕΣΜΙΚΑ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017, ΑΡΘΡΟ 14 (ΦΕΚ 2161 Β/23-06-2017).
  Ως εκ τούτου απαιτείται η διόρθωση της παραγράφου 1 (γ) και ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ η εσφαλμένη αναγραφή «ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με την ορθή θεσμοθετημένη αναγραφή «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ».

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:36 | Χριστίνα Ευθυμιάτου

  Χάραξη και διαχείριση παράκτιων περιοχών
  Το σύνολο των τμημάτων αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται σύμφωνα με την παρ. 1 και σύμφωνα με το Άρθρο 11 να μην καλύπτει περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50% και 30% σε προστατευόμενες περιοχές) του εμβαδού και του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος.

  Το Άρθρο 11, 3 να τροποποιηθεί σε: «3. Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή πέντε (5) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, όπως και σε συνδυασμό και με άλλες παραχωρήσεις απλής χρήσης, και να καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50% και 70% σε προστατευόμενες περιοχές) του εμβαδού και του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται.» Καμία εξαίρεση να μην επιτρέπεται από αυτή τη διάταξη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:23 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙ ΠΡΟΝΝΟΙ

  Συμφωνούμε και συνυπογράφουμε το παρακάτω κείμενο-σχόλιο του πρωτοβάθμιου οργάνου μας.

  Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»
  Άρθρο 11 Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο

  ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
  Με την παρ. 4, του άρθρου 13, του ν. 2971 / 2001 τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας συμπεριλαμβάνονταν στις επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
  Με το άρθρο 31 του ν. 4607 / 2019 οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποκλείστηκαν από το δικαίωμα αυτό, ενώ από το 2020 με έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις δινόταν για κάθε τουριστική περίοδο το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, χωρίς όμως οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελούν οριστική λύση.
  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποτελούν το 80% των καταλυμάτων στα μικρά νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και απευθύνονται στο ίδιο πελατολόγιο με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
  Αιτούμαστε, στις επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του νομοσχεδίου να συμπεριληφθούν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

  ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ «ΟΙ ΠΡΟΝΟΙ»
  Δ/ΝΣΗ ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ν.ΒΑΒΑΣΗΣ Α.ΜΑΡΚΑΤΟΥ

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 13:27 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) είναι συνήθως εγκατεστημένα σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις όμορες της παραλίας και του αιγιαλού.
  Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν με τους ειδικούς όρους του αθλητικού νόμου, εποπτεύονται από τη ΓΓΑ και επιτελούν εκ του νόμου κοινωφελή σκοπό καλλιεργώντας το Δημόσιο Αγαθό της ναυταθλητικής παιδείας και άθλησης.
  2. Η χρήση της παραλίας και του αιγιαλού καθώς και η λειτουργία εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού και της παραλίας από τα ναυταθλητικά σωματεία, είναι επιβεβλημένη για την άσκηση του ναυταθλητικού έργου και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού εφόσον η πρόσβαση είναι ελεύθερη στον οιονδήποτε.
  3. H πλειονότητα των εγκαταστάσεων των ναυταθλητικών σωματείων έχουν ανεγερθεί πριν από την ισχύ έναρξης του υφιστάμενου νόμου (Ν. 2791/2001), συνήθως με δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και/ή των τοπικών Δήμων και χρησιμοποιούνται επί χρόνια για την άθληση της νεολαίας και την επαφή της με τη θάλασσα, το ναυταθλητισμό και την καλλιέργεια της ναυταθλητικής παιδείας και ήθους γενικότερα.

  Για τους λόγους αυτόυς προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές:

  Στη παράγραφο 3 να προστεθεί:
  περ. α) και β) και δ) της παρ. 1 του παρόντος ή είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)

  Στη παράγραφό 4 στις εξαιρέσεις να προστεθεί:
  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του πρώτου εδαφίου σε ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)

  Στη παράγραφο 7 να προστεθεί:
  Εάν το όμορο σωματείο είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση γίνεται σε αυτό κατά προτεραιότητα με τις διατάξεις του παρόντος.

  Στη παράγραφό 8 να προστεθούν και να διαμορφωθεί ως εξής:
  Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping) ή ναυταθλητικό σωματείο κατά την εννοια του παρόντος στην οποία έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση όμορου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να παραχωρήσει τμήμα του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ή υποστηρικτικής επιχείρησης του ναυταθλητικού έργου,

  Στο άρθρο να προστεθεί η 10η παράγραφός ως εξής:
  10. Ειδικά για τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση διενεργείται κατά προτεραιότητα, άνευ πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενιαίο για την επικράτεια συμβολικό τίμημα, που καθορίζεται σε 0,01 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρούμενης έκτασης. Τυχόν υφιστάμενες, ναυταθλητικές ή λιμενικές ή υποστηρικτικές ή βοηθητικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, που κατασκευάστηκαν στον αιγιαλό και την παραλία προ της έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες και εξαιρούνται της κατεδάφισης.
  Στην έννοια των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται και όσες εξυπηρετούν πάσης μορφής δραστηριότητα χρηματοδότησης του ναυταθλητικού έργου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 13:12 | Ιωάννης Δ. Τσικίνας

  Με σκοπό την σωστή μεταχείριση των ναυταθλητικών σωματείων επισυνάπτω σχετική πρόταση
  Πρόταση για διαβούλευση
  Πρόταση στην διαβούλευση για την αντιμετώπιση των Ναυταθλητικών Σωματείων σε σχέση με την χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.

  • άρθρο 11 παράγραφος 3 αράδα 13 μετά «τις παραγράφου 1 του παρόντος » προστίθεται

  ή είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148)

  • άρθρο 11 παράγραφος 3 αράδα 5 μετά «εδαφίου» προστίθεται

  σε ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α ́148) και

  • άρθρο 11 παράγραφος 7 αράδα 9 μετά «σωματείο είναι» προστίθεται

  ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του
  ν. 4714/2020 (Α ́ 148), η παραχώρηση γίνεται σε αυτό κατά προτεραιότητα με τις διατάξεις του παρόντος.

  • άρθρο 11 παράγραφος 8 αράδα 2 μετά » camping ή» προστίθεται

  ναυταθλητικό σωματείο κατά την εννοια του παρόντος

  • άρθρο 11 παράγραφος 8 αράδα 6 μετά » ΄συναφούς επιχείρησης» προστίθεται

  ή υποστηρικτικής επιχείρησης του ναυταθλητικού έργου ,

  • άρθρο 11 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξης
  • 10. Ειδικά για τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση διενεργείται κατά προτεραιότητα, άνευ πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενιαίο για την επικράτεια συμβολικό τίμημα, που καθορίζεται σε 0,01 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρούμενης έκτασης. Τυχόν υφιστάμενες, ναυταθλητικές ή λιμενικές ή υποστηρικτικές ή βοηθητικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, που κατασκευάστηκαν στον αιγιαλό και την παραλία προ της έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες και εξαιρούνται της κατεδάφισης.
  Στην έννοια των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται και όσες εξυπηρετούν πάσης μορφής δραστηριότητα χρηματοδότησης του ναυταθλητικού έργου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 13:55 | Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Κοινό Τηνίων»

  Παρ. 3:
  Τα 4 μέτρα πρέπει να γίνουν 5 και πρέπει να αφαιρεθεί η κατ’ εξαίρεση παραχώρηση έκτασης μεγαλύτερης των 500τμ

  Παρ. 4:
  Το πλάτος των 4 μέτρων είναι πολύ μικρό. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα.

  Παρ. 6:
  Το τίμημα θα πρέπει να καθορίζεται από τον Δήμο με απόφαση ΔΣ.

 • Ασχολούμαι ως εκμισθωτής ΘΜΑ τα τελευταία 25 χρόνια και η δανειοδότηση των επιχειρήσεων μας μέσω του στίγματος ουσιαστικά μας κατοχυρώνει την ομορία διότι 300 μ δεξιά και αριστερά ,του σημείου εκκίνησης των ΘΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ άλλη δραστηριότητα εντός του θαλασσίου χώρου για λόγους ασφαλείας .Επιπλέον μέσω της ποιότητας και της ασφάλειας προσδίδουμε υπεραξία στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ,διότι ωθούμε τον επισκέπτη να ξοδεύσει πιο πολλά χρήματα, μέσω των δραστηριοτήτων μας, για αναψυχή και άθληση, με κύριο αποδεκτή τον κρατικό κορβανά εξαιτίας της υπέρ φορολόγησης του καυσίμου που κινεί τα σκάφη μας Στα παραπάνω αν συνυπολογίσουμε και την ασφάλεια τόσο των πελατών μας όσο και των λοιπών λουόμενων μέσω της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες όσο και στα μέσα που βάση του κανονισμού διαθέτουμε ο ρόλος μας στην εύρυθμη λειτουργία της παραλίας είναι αυταπόδεικτος Εν κατακλείδι από τα παραπάνω διαφαίνεται ξεκάθαρα τόσο η δεδομένη ομορία όσο και η συμβολή μας στην ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 12:20 | ΠΕΠΗ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ

  Με την παρ. 4, του άρθρου 13, του ν. 2971 / 2001 τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας συμπεριλαμβάνονταν στις επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
  Με το άρθρο 31 του ν. 4607 / 2019 οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποκλείστηκαν από το δικαίωμα αυτό, ενώ από το 2020 με έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις δινόταν για κάθε τουριστική περίοδο το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, χωρίς όμως οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελούν οριστική λύση.
  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποτελούν το 80% των καταλυμάτων στα μικρά νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και απευθύνονται στο ίδιο πελατολόγιο με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
  Αιτούμαστε, στις επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του νομοσχεδίου να συμπεριληφθούν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 11:22 | Σωκράτης Καββαδίας

  Σχετικά με την παρ. 2, παρατηρώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων που είναι όμορα με τον αιγιαλό, ορισμένες κτηματικές υπηρεσίες όμως αρνούνται να τα θεωρήσουν όμορα προβάλλοντας το επιχείρημα ότι μεσολαβεί δημόσιο κτήμα και ότι το έχουν εγγράψει / θα το εγγράψουν στα βιβλία δημοσίων κτημάτων. Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε περιοχές όπου ήδη λειτουργεί κτηματολόγιο και η κτηματική ισχυρίζεται ότι ΘΑ ασκήσει αγωγές πριν την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας.
  Προτείνω να θεωρούνται ως όμορα και τα ακίνητα για τα οποία υπάρχουν κτηματολογικές εγγραφές και να προστεθεί μετά την πρώτη πρόταση του άρθρου 2 «Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είτε του όμορου είτε του παρεμβαλλόμενου ακινήτου, για τον καθορισμό της ομορότητας λαμβάνονται υπόψιν οι κτηματολογικές εγγραφές».

 • Κατάθεση πρότασης στην διαβούλευση για την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των Ναυταθλητικών Σωματίων σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του αιγιαλού και της παραλίας.

  Προοίμιο για την αιτιολογική έκθεση
  Άρθρο 11
  Τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) είναι συνήθως εγκατεστημένα σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις όμορες της παραλίας και του αιγιαλού.
  Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν με τους ειδικούς όρους του αθλητικού νόμου, εποπτεύονται από τη ΓΓΑ και επιτελούν εκ του νόμου κοινωφελή σκοπό καλλιεργώντας το Δημόσιο Αγαθό της ναυταθλητικής παιδείας και άθλησης.
  2. Η χρήση της παραλίας και του αιγιαλού καθώς και η λειτουργία εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού και της παραλίας από τα ναυταθλητικά σωματεία, είναι επιβεβλημένη για την άσκηση του ναυταθλητικού έργου και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού εφόσον η πρόσβαση είναι ελεύθερη στον οιονδήποτε.
  3. H πλειονότητα των εγκαταστάσεων των ναυταθλητικών σωματείων έχουν ανεγερθεί πριν από την ισχύ έναρξης του υφιστάμενου νόμου (Ν. 2791/2001), συνήθως με δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και/ή των τοπικών Δήμων και χρησιμοποιούνται επί χρόνια για την άθληση της νεολαίας και την επαφή της με τη θάλασσα, το ναυταθλητισμό και την καλλιέργεια της ναυταθλητικής παιδείας και ήθους γενικότερα.

  Άρθρο 11
  Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο
  1. Με απόφαση του φορέα που είναι αρμόδιος για την παραχώρηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη, στις εξής επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία, μετά από αίτημά τους, εφόσον λειτουργούν νόμιμα σε χώρο όμορο του τμήματος αιγιαλού και παραλίας:
  α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
  β) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),
  γ) κέντρα αναψυχής, και
  δ) ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
  2. Η επιχείρηση ή το σωματείο της παρ. 1 θεωρείται όμορο του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας και όταν ανάμεσα στον χώρο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο και τον αιγιαλό ή την παραλία, κατά περίπτωση, παρεμβάλλεται οδός, πλατεία ή άλλος κοινόχρηστος χώρος, ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Αν το ακίνητο που παρεμβάλλεται ανήκει στην ΕΤΑΔ, το αίτημα της παρ. 1 διαβιβάζεται από τον ενδιαφερόμενο ταυτόχρονα και στην ΕΤΑΔ και η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας και στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του ακινήτου του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από την ΕΤΑΔ ανά τετραγωνικό μέτρο χρήσης, ανά ζώνες, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους και κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Το τίμημα για το παραχωρούμενο ακίνητο καταβάλλεται σε ετήσια βάση από τον παραχωρησιούχο, άπαξ και απευθείας στον λογαριασμό της ΕΤΑΔ κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, αφού προσυπογραφεί και από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ. Αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος της παρ. 1, τεκμαίρεται σιωπηρώς η συναίνεση της ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης, ιδίως, αν το ιδιωτικό ακίνητο αρμοδιότητάς της που παρεμβάλλεται, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα αξιοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
  3. Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή τεσσάρων (4) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες 14 παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται.
  Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, εφόσον καταλείπεται ελεύθερο το ποσοστό του πρώτου εδαφίου, αν η όμορη επιχείρηση υπάγεται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του παρόντος ή είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) ή είναι σύνθετο τουριστικό κατάλυμα των υποπερ. αα), ββ), δδ), εε) και ζζ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).
  4. Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων.
  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του πρώτου εδαφίου σε ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και ξενοδοχειακά καταλύματα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 5. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων ή σωματείων, καταλείπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων μεταξύ των ορίων τους. Σε αυτή την περίπτωση το εμβαδόν του παραχωρούμενου χώρου της παρ. 3 μειώνεται έως το ήμισυ, προκειμένου να καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται. Κατ΄ εξαίρεση το πλάτος της ελεύθερης ζώνης μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η πρόσοψη της επιχείρησης ή του ναυταθλητικού σωματείου έχει μήκος μικρότερο των έξι (6) μέτρων. 6. Το τίμημα της παραχώρησης είναι αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
  7. Αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία, των οποίων η προβολή καλύπτει το ίδιο τμήμα αιγιαλού και παραλίας ή αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία όμορα στην πλατεία που παρεμβάλλεται μέχρι τον προς παραχώρηση αιγιαλό και παραλία, δεν εφαρμόζεται το παρόν και η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10, εφόσον το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού ή παραλίας εντάσσεται στις περιοχές που προβλέπονται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8, περί καθορισμού αιγιαλών, που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση.
  Εάν το όμορο σωματείο είναι ναυταθλητικό σωματείο που φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση γίνεται σε αυτό κατά προτεραιότητα με τις διατάξεις του παρόντος.
  8. Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping) ή ναυταθλητικό σωματείο κατά την εννοια του παρόντος στην οποία έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση όμορου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να παραχωρήσει τμήμα του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ή υποστηρικτικής επιχείρησης του ναυταθλητικού έργου, εφόσον διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2131.4/64444/6.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει το μέρος του ανταλλάγματος που αναλογεί στην έκταση της περαιτέρω παραχώρησης. Η σύμβαση μεταξύ του παραχωρησιούχου και του τρίτου υποβάλλεται στην Κτηματική Υπηρεσία. Ο παραχωρησιούχος εξακολουθεί να ευθύνεται για την τήρηση των όρων της παραχώρησης από κοινού και εις ολόκληρον με το πρόσωπο προς το οποίο έχει παραχωρηθεί περαιτέρω η απλή χρήση τμήματος του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας.
  9. Ειδικά για τους αιγιαλούς και τις παραλίες που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η παραχώρηση απλής χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις και σωματεία γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της. 15 10. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι όμορες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα παραχώρησης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κτηματική Υπηρεσία δύναται να παραχωρήσει το όμορο τμήμα αιγιαλού και παραλίας κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.
  10. Ειδικά για τα ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), η παραχώρηση διενεργείται κατά προτεραιότητα, άνευ πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενιαίο για την επικράτεια συμβολικό τίμημα, που καθορίζεται σε 0,01 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρούμενης έκτασης. Τυχόν υφιστάμενες, ναυταθλητικές ή λιμενικές ή υποστηρικτικές ή βοηθητικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, που κατασκευάστηκαν στον αιγιαλό και την παραλία προ της έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες και εξαιρούνται της κατεδάφισης.
  Στην έννοια των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται και όσες εξυπηρετούν πάσης μορφής δραστηριότητα χρηματοδότησης του ναυταθλητικού έργου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 11:41 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

  Με την παρ. 4, του άρθρου 13, του ν. 2971 / 2001 τα τουριστικά καταλύματα του
  κλάδου μας συμπεριλαμβάνονταν στις επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα απλής
  χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
  Με το άρθρο 31 του ν. 4607 / 2019 οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποκλείστηκαν
  από το δικαίωμα αυτό, ενώ από το 2020 με έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις δινόταν
  για κάθε τουριστική περίοδο το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
  παρόχθιας ζώνης στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, χωρίς
  όμως οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελούν οριστική λύση.
  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποτελούν το 80% των καταλυμάτων στα μικρά νησιά
  και στις παραθαλάσσιες περιοχές, προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και απευθύνονται
  στο ίδιο πελατολόγιο με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συνεπώς πρέπει να
  υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
  Αιτούμαστε, στις επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης
  τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα
  (1) έως τρία (3) έτη της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του νομοσχεδίου να
  συμπεριληφθούν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

  OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
  ( Ο.Ε.Τ.Κ.Κ.Ι. )

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 10:47 | ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»

  Στηρίζουμε τη θέση της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε)

  Στην παράγραφο 1, του άρθρου 11 θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα δηλαδή όλα τα ΜΗ κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ,καθώς το θέμα αυτό πλήττει ιδιαίτερα πολλά μέλη μας τα οποία έχουν ιδιοκτησίες όμορες με τον αιγιαλό στο νομοσχέδιο πρέπει να προβλεφθεί η χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης και από τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως ίσχυε επί σειρά ετών.
  Αιτούμαστε, στις επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του νομοσχεδίου να συμπεριληφθούν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

  Με την παρ. 4, του άρθρου 13, του ν. 2971 / 2001 τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας συμπεριλαμβάνονταν στις επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

  Με το άρθρο 31 του ν. 4607 / 2019 οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποκλείστηκαν από το δικαίωμα αυτό, ενώ από το 2020 με έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις δινόταν για κάθε τουριστική περίοδο το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, χωρίς όμως οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελούν οριστική λύση.
  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποτελούν το 80% των καταλυμάτων στα μικρά νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και απευθύνονται στο ίδιο πελατολόγιο με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
  Να συμπεριληφθούν εκτός από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 10:39 | Κινηση Πολιτων Αιγινας_SOS KLIMA

  ______

  ΑΡΘΡΟ 11

  https://m.facebook.com/groups/1432573320948328/?ref=share-

  ΠΡΟΤΑΣΗ__ΠΡΟΣΘΕΣΗ_ επί της παρ.1

  ε. Δεν επιτρεπετα η λειτουργεια Beach Bar,και αναρτηση ηχειων προς τον δημοσιο χωρο,ουτε χρηση της παραχωρησης για εκδηλωσεις γαμων.εορτασμων,δεξιωσεων επι της παραλιας /αιγιαλου .Η επιχειρηση ακολουθει τους νομους για ηχορυπανση,,φωτισμο και τον σεβασμο προς το περιβαλλον και δεν διαταρασσει την υγειηνη διαβιωση των περιξ κατοικων αλλα και των λουωμενων στην υπολοιπη δημοτικη παραλια.

  ΠΡΟΤΑΣΗ__ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ_ επί της παρ.3

  3 Χωρος Δραστηριοποιησης επιχειρησης νοειται το οικημα η κτισμα ( ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) και όχι το Γηπεδο η οικοπεδο που περιβαλει την επιχειρηση.
  Η ακτογραμμη κυμαινεται αναλογα με τα καιρικα φαινομενα ,τους ανεμους που μεταβαλλουν τον κυματισμο από μερα σε μερα και από ωρα σε ωρα.και δεν είναι σταθερη. Η γραμμη χαραξης αιγιαλου που είναι καθορισμενη είναι η ορθη λεξη για την καταληξη των καθετων οριογραμωντο από και πτος το Καταστημα
  ΠΡΟΤΑΣΗ αρθρο να διατυπωθει ως εξης

  Η φραση «χωρος που δραστηριοποιειται η επιχειρηση να αντικατασταθει απο τη λεξη Καταστημα

  Οπου η λεξη « ακτογραμμη» αντικαθισταται από την λεξη «’γραμμη χαραξης αιγιαλου».

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_επί της παρ. 4:

  Προτείνουμε να διατυπωθεί κατ’ αντιστοιχία με την πρότασή μας για το άρθρο 9 παρ.3 δηλ.:

  «Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας ή/και προς όμορες επιχειρήσεις όταν το πλάτος αυτού είναι μικρότερο των οκτώ (8) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος.
  Επίσης δεν παραχωρείται αιγιαλός αν μετά την παραχώρηση δεν παραμένει ελεύθερο μήκος αιγιαλού μεγαλύτερο των έξι (6) μέτρων» για ελευθερη παραλια..

  Επιπλέον θα πρέπει να καταργηθεί η κατ’ εξαίρεση παραχώρηση σε όμορα ξενοδοχειακά καταλύματα, έστω και υπό αυτούς τους όρους γιατί είναι σαφές ότι όλες οι παραλίες θα καταληφθούν από τα ξενοδοχειακά καταλύματα και δωματια που υπάρχουν παντού μετατρέποντας τις μικρές κυρίως παραλίες σε «άτυπα ιδιωτικές».

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ επί της παρ. 5: ορίζοντας ρητά ότι :

  Σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού .μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπροσιτοσ
  και μη αξιοποιήσιμος. (πχ προστατευτέα βλάστηση, ναυαγοσώστες, κατασκευές, βράχια, βόλεϊ, χπροστατευομενη χλωριδα κλπ). Οι επιφανειες τους σε τμ αφαιρουνται από τους υπολογισμούς του συνολικου εμβαδου παραλιας αιγιαλου για να υπολογιστει με ακριβεια το ποσοστο παταχωρησης στο εναπομειναν τμημα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 10:48 | Δημος Αμοργού

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοργού με την με αριθμ.64/13-2-22024 ομόφωνη απόφασή

  του αποφάσισε :

  Την παρέμβαση του Δήμου Αμοργού επί του σχεδίου του προς ψήφιση νομοσχεδίου
  του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: ΄΄Όροι αξιοποίησης της
  δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις ΄΄, προτείνοντας
  την παρακάτω αλλαγή επί του άρθρου 11 του νομοσχεδίου:
  Άρθρο 11, παράγραφος 1
  Για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 3000
  κατοίκους να γνωμοδοτεί για αυτές τις παραχωρήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο
  όπως στο Άρθρο 9 παράγραφος 1). Λόγω του περιορισμένου αριθμού
  διαθέσιμων παραλιών έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερος αριθμός ελεύθερων
  παραλιών με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 10:11 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΥΛΑΡΟΥ

  Με την παρ. 4, του άρθρου 13, του ν. 2971 / 2001 τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας συμπεριλαμβάνονταν στις επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
  Με το άρθρο 31 του ν. 4607 / 2019 οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποκλείστηκαν από το δικαίωμα αυτό, ενώ από το 2020 με έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις δινόταν για κάθε τουριστική περίοδο το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, χωρίς όμως οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελούν οριστική λύση.
  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποτελούν το 80% των καταλυμάτων στα μικρά νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και απευθύνονται στο ίδιο πελατολόγιο με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
  Αιτούμαστε, στις επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του νομοσχεδίου να συμπεριληφθούν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΥΛΑΡΟΥ

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 09:28 | Γιώργος Σαμιωτάκης

  Με την παρ. 4, του άρθρου 13, του ν. 2971 / 2001 τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας συμπεριλαμβάνονταν στις επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

  Με το άρθρο 31 του ν. 4607 / 2019 οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποκλείστηκαν από το δικαίωμα αυτό, ενώ από το 2020 με έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις δινόταν για κάθε τουριστική περίοδο το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, χωρίς όμως οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελούν οριστική λύση.

  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αποτελούν το 80% των καταλυμάτων στα μικρά νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και απευθύνονται στο ίδιο πελατολόγιο με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.

  Αιτούμαστε, στις επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του νομοσχεδίου να συμπεριληφθούν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.