Άρθρο 18 Μέτρα προστασίας της κοινοχρησίας – Διοικητικά μέτρα

1. Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης, η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης, η οποία επιδίδεται ή τοιχοκολλάται μαζί με το πόρισμα – έκθεση αυτοψίας της παρ. 3 του άρθρου 17. Με την πράξη αυτή διατάσσεται η απομάκρυνση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών των κινητών στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί επί του αιγιαλού και της παραλίας, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο έγινε η αυθαίρετη κατάληψη. Η πράξη της άμεσης απομάκρυνσης κοινοποιείται, χωρίς καθυστέρηση και με κάθε πρόσφορο μέσο, στον οικείο δήμο και ισχύει ακόμη και αν δεν κατονομάζεται το πρόσωπο που έχει την υποχρέωση να απομακρύνει τα κινητά στοιχεία ή αν αυτό είναι άγνωστο.
2. Σε περίπτωση οικονομικής δραστηριότητας σε αιγιαλό ή παραλία που έχει καταληφθεί χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης, η Κτηματική Υπηρεσία ή ο οικείος δήμος, μαζί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, εκδίδει και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί. Με την κοινοποίηση της διαταγής σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον χώρο που έχει καταληφθεί και διακόπτεται από την Α.Α.Δ.Ε. η λειτουργία ταμειακής μηχανής που βρίσκεται εντός αυτού. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της διαταγής σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, ο χώρος που έχει καταληφθεί, σφραγίζεται με ταινία και τοποθετείται πινακίδα που αναφέρει τη σφράγιση και τον λόγο αυτής, καθώς και την απαγόρευση εισόδου στον σφραγισμένο χώρο, τουλάχιστον στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
3. Κατά της πράξης απομάκρυνσης και της διαταγής σφράγισης και διακοπής λειτουργίας επιτρέπεται η άσκηση αίτησης ακυρώσεως στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο. Η αίτηση ακυρώσεως ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση ή την τοιχοκόλληση και η συζήτησή της προσδιορίζεται σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την κατάθεσή της. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών. Η κοινοποίηση της αίτησης ακυρώσεως προς την Κτηματική Υπηρεσία γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Δικαστηρίου κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την κατάθεσή της. Η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλουν την εφαρμογή της πράξης της άμεσης απομάκρυνσης. Παρέμβαση υπέρ του κύρους της πράξης απομάκρυνσης μπορεί να ασκηθεί και να κοινοποιηθεί έως και τρεις (3) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η κοινοποίηση της παρέμβασης μπορεί να γίνει και σε εξαιρετέες ημέρες. Η απόφαση επί της αίτησης ακυρώσεως εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών από τη συζήτησή της. Προσωρινή δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) μπορεί να χορηγηθεί μόνο αν ο καθ’ ου η πράξη προσκομίσει έγκυρη και ενεργή σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα που κατέλαβε.
4. Οποιοσδήποτε επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία διαμορφώσεις, οι οποίες είναι παράνομες, υποχρεούται να αποκαταστήσει τον χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την παράνομη διαμόρφωσή του.
5. Σε περίπτωση παράνομης κατασκευής έργων στον αιγιαλό ή την παραλία, τα έργα αυτά κατεδαφίζονται, με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 94 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και 271Α του ν. 5037/2023 (A΄ 78). Προς τούτο, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο κοινοποιεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), στον φερόμενο κύριο ή νομέα ή κάτοχο ή κατασκευαστή αυτών, ο οποίος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση, κατεδαφίζει τα κτίσματα και αίρει τα πάσης φύσεως κατασκευάσματα. Παράλληλα, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσματα και κατασκευάσματα που εμπίπτουν στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220) και τελούν υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και κατασκευές ή κτίσματα που έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευόμενα ή διατηρητέα με απόφαση αρμόδιας αρχής. Ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία κήρυξης αυτών ως προστατευομένων ή διατηρητέων, αναστέλλεται η έκδοση ή η εκτέλεση εκδοθέντος πρωτοκόλλου κατεδάφισης.
6. Η απομάκρυνση και αποθήκευση των κινητών στοιχείων, η αποκατάσταση του αιγιαλού και της παραλίας στην κατάσταση που ήταν πριν από την παράνομη διαμόρφωσή τους και η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών διενεργούνται με δαπάνες του υπαιτίου. Αν ο υπαίτιος δεν συμμορφώνεται άμεσα, οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται με δαπάνες του οικείου δήμου, καταλογίζονται στον παραβάτη και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).
7. Αν ο δήμος δεν απομακρύνει τα κινητά στοιχεία από τον χώρο της παράνομης κατάληψης εντός δύο (2) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας που είχε τεθεί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, παρακρατείται το πέντε τοις εκατό (5%) από το σύνολο του ανταλλάγματος για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης που αποδίδεται στον δήμο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7.
8. Ειδική σημείωση της παράβασης γίνεται στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Συμπληρωματικά, για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στον παρόντα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων.

 • ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
  Κατά τη γνώμη μου τα αναφερόμενα μέτρα προστασίας θα πρέπει να μην αντιβαίνουν την αρχή της αναλογικότητας. Ως γενικό κανόνα θα πρότεινα τα προς εφαρμογή να(ανα)προσαρμοστούν μέτρα προστασίας ως εξής: προειδοποιητικά- ήπια για μικρές και άμεσα αναστρέψιμες μορφές καταστρατήγησης- μέτρια για υπότροπους και μέτριες μορφές καταστρατήγησης- υψηλά για επαν-υπότροπους και σοβαρές μορφές καταστρατήγησης κ.ο.κ. Εκτιμώ ότι επ’ αυτής της βάσης επιτυγχάνεται λύση χρυσής τομής ανάμεσα σε: προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα του χώρου και ως ένα βαθμό του περιβάλλοντος – τήρηση της νομιμότητας – μη «εξόντωση» καλοπροαίρετων και άμεσα συμμορφούμενων διοικούμενων – αίσθημα δικαίου στους πολίτες – έσοδα του Δημοσίου και λειτουργία υγιούς οικονομίας με συγκρητισμό- μη υπερφόρτωση και ψυχο/σωμα/χρόνο εξάντληση υπαλλήλων & υπηρεσιών κ.α.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:01 | Μάριος Ιωάννου

  Άρθρο 18 Μέτρα προστασίας της κοινοχρησίας – Διοικητικά μέτρα

  . Η οποιαδήποτε διόρθωση – απομάκρυνση εξοπλισμού, που θεωρήθηκε παράνομος και υπέρβαση του χώρου μίσθωσης , να μπορεί να απομακρυνθεί εντός 15 ημερών.

  . Η περίπτωση σφράγισης μιας επιχείρησης για παράτυπη λειτουργία του μισθωμένου χώρου της παραλίας – αιγιαλού , να μην συμπεριλαμβάνει τον στεγασμένο χώρο , σταθερό της επιχείρησης , που θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά χωρίς την χρήση της παραλίας μέχρι να την κάνει σύννομη.
  Είναι σκληρό μέτρο το σφράγισμα επιχειρήσεων , κάτι που συμβαίνει μόνο σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , αφήνοντας υπαλλήλους χωρίς δουλειά και την επιχείρηση σε δυσχέρεια.
  Ούτως ή άλλως η μίσθωση της παραλίας – αιγιαλού λόγω ομορότητας , είναι ξεχωριστή νομική πράξη , διαφορετικό συμβόλαιο που διέπει τα δύο μέρη και δεν αφορά την μορφή και τους όρους λειτουργίας της σταθερής επιχείρησης.
  Η σφράγιση των επιχειρήσεων να επέρχεται , μόνο αν υπάρχει έλλειψη των αναλογούντων αδειοδοτήσεων , συμβάσεων μισθώσεων και υγειονομικών παραβάσεων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:34 | Μελίνα

  Άρθρο 18 παρ. 1 «Η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης…». Να προστεθεί η φράση «κατόπιν αυτοψίας».

  Άρθρο 18 παρ. 4: «Οποιοσδήποτε επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία διαμορφώσεις, οι οποίες είναι παράνομες……». Στη φράση αυτή πρέπει να προστεθεί η φράση: « οι οποίες είναι παράνομες και μεταβάλλουν τον αιγιαλό…»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:47 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Πρόταση επί της παρ. 1:
  Το «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης» να αλλάξει σε «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης (εντός 48 ωρών από τη διαβίβαση του αντιγράφου του πορίσματος-έκθεσης αυτοψίας από τα όργανα της παρ. 1 του Άρθρου 17)»

  Πρόταση επί της παρ. 3:
  Να προστεθεί (μετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου): «Στην δίκη για την αίτηση ακυρώσεως, καλείται ο καταγγέλλων φορέας ή πολίτης.»

  Αιτιολόγηση:
  Το άρθρο 18 αναφέρεται στα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στην περίπτωση κατάληψης και αιγιαλού χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Θεωρούμε ότι στην διάταξη αυτή, η οποία περιγράφει την περίπτωση κατάφωρης παραβίασης του πολίτη σε χρήση του αιγιαλού και της παραλίας, πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί πρόβλεψη για το δικαίωμα του πολίτη να προβεί σε αναφορά και για άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών και να μετάσχει στην διοικητική δίκη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:26 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Πρόταση επί της παρ. 1:
  Το «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης» να αλλάξει σε «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης (εντός 48 ωρών από τη διαβίβαση του αντιγράφου του πορίσματος-έκθεσης αυτοψίας από τα όργανα της παρ. 1 του Άρθρου 17)»

  Πρόταση επί της παρ. 3:
  Να προστεθεί (μετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου): «Στην δίκη για την αίτηση ακυρώσεως, καλείται ο καταγγέλλων φορέας ή πολίτης.»

  Αιτιολόγηση:
  Το άρθρο 18 αναφέρεται στα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στην περίπτωση κατάληψης και αιγιαλού χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Θεωρούμε ότι στην διάταξη αυτή, η οποία περιγράφει την περίπτωση κατάφωρης παραβίασης του πολίτη σε χρήση του αιγιαλού και της παραλίας, πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί πρόβλεψη για το δικαίωμα του πολίτη να προβεί σε αναφορά και για άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών και να μετάσχει στην διοικητική δίκη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:36 | Γιωργος Αθανασιαδης

  . Η οποιαδήποτε διόρθωση – απομάκρυνση εξοπλισμού, που θεωρήθηκε παράνομος και υπέρβαση του χώρου μίσθωσης , να μπορεί να απομακρυνθεί εντός 15 ημερών. . Η περίπτωση σφράγισης μιας επιχείρησης για παράτυπη λειτουργία του μισθωμένου χώρου της παραλίας – αιγιαλού , να μην συμπεριλαμβάνει τον στεγασμένο χώρο , σταθερό της επιχείρησης , που θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά χωρίς την χρήση της παραλίας μέχρι να την κάνει σύννομη. Είναι σκληρό μέτρο το σφράγισμα επιχειρήσεων , κάτι που συμβαίνει μόνο σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , αφήνοντας υπαλλήλους χωρίς δουλειά και την επιχείρηση σε δυσχέρεια. Ούτως ή άλλως η μίσθωση της παραλίας – αιγιαλού λόγω ομορότητας , είναι ξεχωριστή νομική πράξη , διαφορετικό συμβόλαιο που διέπει τα δύο μέρη και δεν αφορά την μορφή και τους όρους λειτουργίας της σταθερής επιχείρησης. Η σφράγιση των επιχειρήσεων να επέρχεται , μόνο αν υπάρχει έλλειψη των αναλογούντων αδειοδοτήσεων , συμβάσεων μισθώσεων και υγειονομικών παραβάσεων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 17:01 | ΕΕΠ, ΕΕΠΦ, ΕΟΕ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΕΑ, GREENPEACE, MEDASSET, WWF

  Κοινά σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς

  Άρθρο 18

  Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται σημαντικές προβλέψεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας της κοινοχρησίας και άλλων διοικητικών μέτρων, για τις περιπτώσεις της κατάληψης αιγιαλού και παραλίας και παράνομης κατασκευής έργων. Προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «[ο]ποιοσδήποτε επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία διαμορφώσεις, οι οποίες είναι παράνομες, υποχρεούται να αποκαταστήσει τον χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την παράνομη διαμόρφωσή του». Η αποκατάσταση γίνεται με δαπάνες του υπαιτίου, ωστόσο, δεν συγκεκριμενοποιούνται οι όροι διενέργειας αυτής και δεν προβλέπεται η απαραίτητη επίβλεψη και συνδρομή από το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

  Θα πρέπει οι διατάξεις του παρόντος να εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο ή αυστηρότερο καθεστώς προστασίας από το προβλεπόμενο στη νομοθεσία περί προστασίας δημοσίων κτημάτων. Διαφορετικά να υπερισχύουν οι δικές της διατάξεις ειδικά σε θέματα κυρώσεων και ποινών.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ
  Άρθρο 18, παρ. 1-2: Η αναφερόμενη υποχρέωση στον οικείο Δήμο μπορεί να γίνεται αποδεκτή μόνο σε περίπτωση που το παρόν σχέδιο νόμου αναγνωρίσει σε όλα τα άρθρα ότι η διαχείριση και οι διαδικασίες παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού είναι και «Τοπική Υπόθεση»
  Άρθρο 18, παρ. 2: Ποιος και με ποιο προσωπικό στις απομακρυσμένες περιοχές και ειδικότερα στα νησιά, θα υλοποιήσει τα αναφερόμενα, ποιος θα επιβλέπει και θα εφαρμόζει σε καθημερινή βάση την διαταγή σφράγισης, ποιος θα εμποδίζει σε καθημερινή βάση την συνέχιση λειτουργίας;
  Άρθρο 18, παρ. 4: Ποιες είναι οι ποινές για τις παραβάσεις σε αυτή την παράγραφο ;
  Άρθρο 18, παρ. 5: Δεν προσδιορίζεται πως εκδίδεται το πρωτόκολλο κατεδάφισης και τι θα γίνει αν σε 30 μέρες ο υπαίτιος δεν κατεδαφίσει.
  Άρθρο 18, παρ. 6: Ισχύουν ότι και στις παραγράφους 1-2
  Άρθρο 18, παρ. 7: Σε αυτή την παράγραφο γίνεται απολύτως κατανοητό ότι ορισμένοι κύκλοι αντιλαμβάνονται την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως παρία και ρακοσυλλέκτη

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:25 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  Άρθρο 18 Μέτρα προστασίας της κοινοχρησίας – Διοικητικά μέτρα

  . Η οποιαδήποτε διόρθωση – απομάκρυνση εξοπλισμού, που θεωρήθηκε παράνομος και υπέρβαση του χώρου μίσθωσης , να μπορεί να απομακρυνθεί εντός 15 ημερών.

  . Η περίπτωση σφράγισης μιας επιχείρησης για παράτυπη λειτουργία του μισθωμένου χώρου της παραλίας – αιγιαλού , να μην συμπεριλαμβάνει τον στεγασμένο χώρο , σταθερό της επιχείρησης , που θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά χωρίς την χρήση της παραλίας μέχρι να την κάνει σύννομη.
  Είναι σκληρό μέτρο το σφράγισμα επιχειρήσεων , κάτι που συμβαίνει μόνο σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , αφήνοντας υπαλλήλους χωρίς δουλειά και την επιχείρηση σε δυσχέρεια.

  Ούτως ή άλλως η μίσθωση της παραλίας – αιγιαλού λόγω ομορότητας , είναι ξεχωριστή νομική πράξη , διαφορετικό συμβόλαιο που διέπει τα δύο μέρη και δεν αφορά την μορφή και τους όρους λειτουργίας της σταθερής επιχείρησης.
  Η σφράγιση των επιχειρήσεων να επέρχεται , μόνο αν υπάρχει έλλειψη των αναλογούντων αδειοδοτήσεων , συμβάσεων μισθώσεων και υγειονομικών παραβάσεων

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:24 | Κινηση Πολιτων Αιγινας_SOS KLIMA

  ΑΡΘΡΟ 18

  ΠΡΟΤΑΣΗ_επί της παρ. 1:

  Το «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης»
  είναι ακρως ασαφες Η λεξη ‘ «αμεσης» χρειαζεται διευκρινηση χρονικη πχ σε ποσες ωρες και από ποτε?
  Ο ορος Κινητα πραγματα που συναντουμε σε πολλα αρθρα , επισησ χρειάζεται ζεται αποσαφηνιση. Πουθενα δεν αναφερονται αν μπορει η επιχειρηση να τοποθετησει ανακληντρα,τραπεζια με καρεκλες, καναπεδες,φαραωνικα σπιτακια..
  Στον προηγουμενο νομο αναφεροντο μοναδεσ ( ομπρελλα και 2 καρεκλες).Απομακρινση σε αλλα κατασκευασματα δεν εδωθη απο την Κτηματικη.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ_Να Προστεθει στην παραγρ. 1 το εξηs:
  Η Αστυνομια η ο Δημος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΤΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ Ο ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΟΣ.

  ΑΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Σε ελεγχο που εγενετο σε παραλια της αιγινας μεσολαβησαν 40 μερες από την αυτοψια,η οπια εγενετο 10 Αυγουστου .Η εντολης απομακρυνσης υλοποιηυηκε στισ 3 Οκτωβριου.οποτε ειχε ληξει η θερινη saizon.Η Κτηματικη ρωτουσε τους πολιτες εάν απομακρυνθηκαν τα ανακληντρα,Τα οποια παρεμεναν στην θεση του και μαλιστα περισσοτερα.
  Πολύ φοβομαστε οτι όλα τα Drones και οι ηλεκτρονικες καταγγελλιες θα αποδειχθουν περιτες πολυτελειες κωστοβορες και χωρις Δημοσιο Οφελος.

  Ολοι έχουμε δει τι συνέβαινε στις παραλίες. Φανταστείτε τι θα συμβεί εφόσον θεσμοθετηθεί και το ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ του αρθρο 17 παρ 6 του παροντος Νομου, που απαλασσει τα ελεγτικα οργανα από την Παραβαση καθηκοντος ως ισχυε μεχρι τωρα

  .ΠΡΟΤΑΣΗ _ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η παρ.6 Αρθρο 17.
  που αναφερει οτι:
  «Τα ελεγκτικά όργανα της παρ. 1 δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, εκτός αν ενήργησαν με δόλο.»

  ΠΡΟΤΑΣΗ_ επί της παρ. 3:
  Να προστεθεί (μετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου): «Στην δίκη για την αίτηση ακυρώσεως, καλείται ο καταγγέλλων φορέας ή πολίτης.» ωςζων μαρτυρας μαζι με τον υπαλληλο της Κτηματικης.Τουτο διοτι είναι δικαίωμα του πολίτη να προβεί σε αναφορά και για άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών και να μετάσχει στην διοικητική δίκη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:35 | Γιάννης Σπιλάνης

  Πρόταση επί της παρ. 1:
  Το «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης» να αλλάξει σε «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης (εντός 48 ωρών από τη διαβίβαση του αντιγράφου του πορίσματος-έκθεσης αυτοψίας από τα όργανα της παρ. 1 του Άρθρου 17)»

  Πρόταση επί της παρ. 3:
  Να προστεθεί (μετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου): «Στην δίκη για την αίτηση ακυρώσεως, καλείται ο καταγγέλλων φορέας ή πολίτης.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:42 | Με

  Υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα με τους άγνωστους ιδιοκτήτες αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας καθώς και ιδιοκτήτες που έχουν όμορη επιχείρηση αλλά αρνούνται ότι τα κινητά στοιχεία ανήκουν στην επιχείρησή τους. Πρέπει να προβλεφθούν πολύ συγκεκριμένες και αναλυτικές διαδικασίες για να μην την γλιτώνουν.

  Παρ. 6 -7 Πότε οι Δήμοι προέβησαν σε κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών στην Ελλάδα; Η Τοπική αυτοδιοίκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με προσωπικές σχέσεις με τους πολίτες ειδικά σε μικρές κοινωνίες. Δεν θα εφαρμοστεί, πρέπει να είναι ανεξάρτητος φορέας για κατεδαφίσεις. Επίσης αν επιμείνετε για τους Δήμους το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:09 | Νικόλαος Ιωάννου

  Άρθρο 18 Μέτρα προστασίας της κοινοχρησίας – Διοικητικά μέτρα

  . Η οποιαδήποτε διόρθωση – απομάκρυνση εξοπλισμού, που θεωρήθηκε παράνομος και υπέρβαση του χώρου μίσθωσης , να μπορεί να απομακρυνθεί εντός 15 ημερών.

  . Η περίπτωση σφράγισης μιας επιχείρησης για παράτυπη λειτουργία του μισθωμένου χώρου της παραλίας – αιγιαλού , να μην συμπεριλαμβάνει τον στεγασμένο χώρο , σταθερό της επιχείρησης , που θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά χωρίς την χρήση της παραλίας μέχρι να την κάνει σύννομη.
  Είναι σκληρό μέτρο το σφράγισμα επιχειρήσεων , κάτι που συμβαίνει μόνο σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , αφήνοντας υπαλλήλους χωρίς δουλειά και την επιχείρηση σε δυσχέρεια.
  Ούτως ή άλλως η μίσθωση της παραλίας – αιγιαλού λόγω ομορότητας , είναι ξεχωριστή νομική πράξη , διαφορετικό συμβόλαιο που διέπει τα δύο μέρη και δεν αφορά την μορφή και τους όρους λειτουργίας της σταθερής επιχείρησης.
  Η σφράγιση των επιχειρήσεων να επέρχεται , μόνο αν υπάρχει έλλειψη των αναλογούντων αδειοδοτήσεων , συμβάσεων μισθώσεων και υγειονομικών παραβάσεων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:51 | ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ

  Πρόταση επί της παρ. 1:
  Το «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης» να αλλάξει σε «η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης (εντός 48 ωρών από τη διαβίβαση του αντιγράφου του πορίσματος-έκθεσης αυτοψίας από τα όργανα της παρ. 1 του Άρθρου 17)»

  Πρόταση επί της παρ. 3:
  Να προστεθεί (μετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου): «Στην δίκη για την αίτηση ακυρώσεως, καλείται ο καταγγέλλων φορέας ή πολίτης.»

  Αιτιολόγηση:
  Το άρθρο 18 αναφέρεται στα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στην περίπτωση κατάληψης και αιγιαλού χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Θεωρούμε ότι στην διάταξη αυτή, η οποία περιγράφει την περίπτωση κατάφωρης παραβίασης του πολίτη σε χρήση του αιγιαλού και της παραλίας, πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί πρόβλεψη για το δικαίωμα του πολίτη να προβεί σε αναφορά και για άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών και να μετάσχει στην διοικητική δίκη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 01:05 | Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (σύλλογος 400+ μελών)

  Πρόταση επί της παρ. 1:
  Το «1. Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης, η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης…» να αλλάξει σε «Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης, ο οικείος Δήμος ή η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης (εντός 48 ωρών)…»

  Αιτιολογία:
  Δεν είναι κατανοητό γιατί ο οικείος Δήμος να μην μπορεί να εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης από τη στιγμή που έχει την ελεγκτική και διαπιστωτική αρμοδιότητα (βλ. Άρθρο 17, παρ. 1), ειδικά αφού μπορεί να εκδίδει και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας (βλ. Άρθρο 18, παρ. 2). Πέραν τούτου, η έκδοση πράξης άμεσης απομάκρυνσης οφείλει να διεκπεραιώνεται το ταχύτερο δυνατό ούτως ώστε η παράβαση να μη διαιωνίζεται.

  Πρόταση επί της παρ. 2:
  Το «…η Κτηματική Υπηρεσία ή ο οικείος δήμος, μαζί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, εκδίδει και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης…» να αλλάξει σε «…η Κτηματική Υπηρεσία ή ο οικείος δήμος, μαζί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, εκδίδει (υποχρεωτικά εντός 48 ωρών) και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης…»

  Πρόταση επί της παρ. 3:
  Να προστεθεί (μετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου): «Στην δίκη για την αίτηση ακυρώσεως, καλείται ο καταγγέλλων φορέας ή πολίτης.»

  Αιτιολόγηση:
  Το άρθρο 18 αναφέρεται στα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στην περίπτωση κατάληψης και αιγιαλού χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Θεωρούμε ότι στην διάταξη αυτή, η οποία περιγράφει την περίπτωση κατάφωρης παραβίασης του πολίτη σε χρήση του αιγιαλού και της παραλίας, πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί πρόβλεψη για το δικαίωμα του πολίτη να προβεί σε αναφορά και για άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών και να μετάσχει στην διοικητική δίκη.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 23:34 | Βασίλης Παλαιοθόδωρος

  Πρέπει να αντιληφθεί το Υπουργείο ότι για την εφαρμογή των μέτρων αυτών απαιτείται προσωπικό για στελέχωση, των ήδη υποστελεχωμένων Κτηματικών Υπηρεσιών.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 13:33 | Κίνηση Πολιτών Πάρου

  Πρόταση επί της παρ. 1:
  Το «1. Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης, η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης…» να αλλάξει σε «Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης, ο οικείος Δήμος ή η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης (εντός 48 ωρών)…»

  Αιτιολογία:
  Δεν είναι κατανοητό γιατί ο οικείος Δήμος να μην μπορεί να εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης από τη στιγμή που έχει την ελεγκτική και διαπιστωτική αρμοδιότητα (βλ. Άρθρο 17, παρ. 1), από τη στιγμή μάλιστα που μπορεί να εκδίδει και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας (βλ. Άρθρο 18, παρ. 2). Πέραν τούτου, η έκδοση πράξης άμεσης απομάκρυνσης οφείλει να διεκπεραιώνεται το ταχύτερο δυνατό ούτως ώστε η παράβαση να μη διαιωνίζεται.

  Πρόταση επί της παρ. 2:
  Το «…η Κτηματική Υπηρεσία ή ο οικείος δήμος, μαζί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, εκδίδει και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης…» να αλλάξει σε «…η Κτηματική Υπηρεσία ή ο οικείος δήμος, μαζί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, εκδίδει (υποχρεωτικά εντός 48 ωρών) και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης…»
  Πρόταση επί της παρ. 3:
  Να προστεθεί (μετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου): «Στην δίκη για την αίτηση ακυρώσεως, καλείται ο καταγγέλλων φορέας ή πολίτης.»

  Αιτιολόγηση:
  Το άρθρο 18 αναφέρεται στα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στην περίπτωση κατάληψης και αιγιαλού χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Θεωρούμε ότι στην διάταξη αυτή, η οποία περιγράφει την περίπτωση κατάφωρης παραβίασης του πολίτη σε χρήση του αιγιαλού και της παραλίας, πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί πρόβλεψη για το δικαίωμα του πολίτη να προβεί σε αναφορά και για άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών και να μετάσχει στην διοικητική δίκη.

 • 13 Φεβρουαρίου 2024, 10:02 | Δήμος Πάρου – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

  Παρ.1 Η Κτηματική Υπηρεσία να έχει την υποχρέωση έκδοσης πράξης απομάκρυνσης εντός 2 εργάσιμων ημερών. Να έχει δικαίωμα ο οικείος δήμος να εφαρμόσει την παρ.6 του παρόντος εάν εντός 2 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της αυτοψίας η Κτηματική Υπηρεσία δεν εκδόσει πράξη απομάκρυνσης.

 • 10 Φεβρουαρίου 2024, 12:04 | ΛΑΖΑΡΟΣ

  Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου έκανα τις εξής διαπιστώσεις
  1. δεν γίνεται κανένας λόγος για τα πάσης φύσεως λύματα από τουλάχιστον εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπους που καθημερινά επισκέπτονται τα συγκεκριμένα σημεία,αλλά και από την ίδια την επιχείρηση.Θεωρώ πως είναι εκ των ουκ άνευ να περιληφθεί ο σχετικός όρος προς τους παραχωρησιούχους.Σε κάθε άλλη άλλη περίπτωση όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι παραλίες θα καταστούν ακατάλληλες με ότι αυτό συνεπάγεται και για οικολογικούς λόγους αλλά και για καθαρά οικονομικούς.Και επί πλέον πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι από αρμόδιο δημόσιο φορέα για την καταλληλότητα των υδάτων

  2. επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά για την πολύ ενοχλητική ηχορύπανση που παράγουν τα ηχοσυστήματα που χρησιμοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις,ενοχλώντας αφόρητα τους περιοίκους.Υπάρχουν περιοχές κατοικημένες σε μικρή απόσταση από τις εν λόγω επιχειρήσεις και η ενόχληση είναι πραγματικά τεράστια.Εν προκειμένω ας περιληφθεί σχετικός όρος ανώτατου ορίου db.

  Σας ευχαριστώ και ελπίζω να ληφθούν υπόψη σας οι διαπιστώσεις μου και να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις.

 • 7 Φεβρουαρίου 2024, 10:53 | ΚΡ

  Που θα βρούμε ταινίες για σφράγιση των εγκαταστάσεων για τις οποίες ήδη εκδόθηκαν ΠΚΑΚ? περίπου 800 εκδόθηκαν στα Δωδεκάνησα. Επιπλέον, η σφράγιση των κατασκευών δεν είναι εφικτή για πολλούς άλλους πρακτικούς λόγους.

 • 6 Φεβρουαρίου 2024, 14:50 | GIORGIOU G.

  η παρ. 7 είναι προβληματική. Το χρονικο διαστημα των δυο ημερών είναι πολύ μικρό (τουλάχιστον 7 εργασιμες) ειδικά για τα νησιά . Το 5% πως θα παρακρατηθεί εάν έχει ήδη αποδοθεί το 60% στον Δήμο; Επίσης δεν οριζει ότι μετα την παρέλευση των 48 ωρών για τον ιδιώτη θα πρέπει να επιλαμβανεται ο Δήμος. Ποιος θα ελεγχει τον Δήμο. Υπάρχει στρατός υπαλληλων που θα κανουν αυτοψίες , μετρα , ελεγχο των ιδιωτων , του Δημου ; κοροϊδευόμαστε..

 • 5 Φεβρουαρίου 2024, 21:09 | Μελίνα Καλινίκου

  Άρθρο 18 παρ. 3: Η ασφυκτική προθεσμία μόνο πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης για το δικαίωμα αίτησης ακύρωσής της καθώς και η μη αναστολή της προθεσμίας κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών είναι μη σύννομη και ως διάταξη πρέπει ν’ αποσυρθεί. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, πως μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματιών ενώ καταθέτουν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές, απάντηση παίρνουν μετά από μήνες ή και καθόλου. Πρωταγωνιστές αυτής της παράλειψης της διοικητικής διαδικασίας είναι η Αρχαιολογία, ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων και ακολουθούν οι οικείοι δήμοι και η κτηματική υπηρεσία. Ο νόμος πρέπει να προβλέπει επί ίσοις όροις ανάλογες κυρώσεις και για τις παραλείψεις των αρμοδίων της διοίκησης.

 • 5 Φεβρουαρίου 2024, 18:28 | Δημόσιες παραλίες Αττικής

  Πώς προστατεύει ο νομοθέτης την ελέυθερη πρόσβαση σε παραλίες που φράζεται/εμποδίζεται/υποβιβάζεται η δια ξηράς πρόσβαση στην παραλία από 1) ιδιωτικές οικίες 2) ιδιωτικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 3) πάσης φύσεως ιδιωτικές περιουσίες;

 • 4 Φεβρουαρίου 2024, 18:55 | Ανδριανός

  Απαραίτητη προσθήκη σε αυτό το άρθρο είναι η εξής:

  Οι φορείς με αρμοδιότητα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1, εφόσον διαπιστώσουν πως κατόπιν πρότερης καταγγελίας τους, η Κτηματική Υπηρεσία δεν προβεί σε έλεγχο και έκδοση των απαραίτητων διοικητικών κυρώσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (πχ 1 εβδομάδα), αποκτούν αυτοδικαίως το δικαίωμα και την αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων.

  Αυτό χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κωλυσιεργίας από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες, για οποιοδήποτε λόγο (πχ φόρτος εργασίας, υποστελέχωση, κοκ). Αν δεν δοθεί στις τοπικές αρχές (δήμος, αστυνομία, λιμενικό, κλπ) η δυνατότητα οχι μόνο ελέγχου, αλλά και επιβολή διοικητικών κυρώσεων, τότε το νομοσχέδιο δεν θα κάνει τίποτα παρά μια τρύπα στο νερό.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 13:19 | ΚΡ

  «2. Σε περίπτωση οικονομικής δραστηριότητας σε αιγιαλό ή παραλία που έχει καταληφθεί χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης, η Κτηματική Υπηρεσία ή ο οικείος δήμος, μαζί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, εκδίδει και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί. Με την κοινοποίηση της διαταγής σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον χώρο που έχει καταληφθεί και διακόπτεται από την Α.Α.Δ.Ε. η λειτουργία ταμειακής μηχανής που βρίσκεται εντός αυτού. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της διαταγής σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, ο χώρος που έχει καταληφθεί, σφραγίζεται με ταινία και τοποθετείται πινακίδα που αναφέρει τη σφράγιση και τον λόγο αυτής, καθώς και την απαγόρευση εισόδου στον σφραγισμένο χώρο, τουλάχιστον στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.¨

  Η σφράγιση πρέπει να είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά του Δήμου αλλιώς με το υπάρχον προσωπικό των κτηματικών καμία σφράγιση δεν πρόκειται να γίνει.

 • 2 Φεβρουαρίου 2024, 09:51 | ΦΑΝΗ ΤΣΙΑΦΗ

  ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ 7, Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΤΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ Ο ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΟΣ

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 16:14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 ακροβατεί ως προς τη (αντι)συνταγματικότητά της με κίνδυνο να κριθεί ως αντικείμενη στα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 του Συντάγματος.
  Επισημαίνεται ότι κατά την αρχική μορφή του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001, πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 39 Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α 65/24.4.2019), προβλεπόταν στην παράγραφο 8 αυτού ότι «Αίτηση προσωρινής ρύθμισης της νομής ή κατοχής ή αίτηση αναστολής εκτέλεσης της κατεδάφισης, άρσης ή απομάκρυνσης ενώπιον οποιουδήποτε Διοικητικού ή Πολιτικού Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής δεν επιτρέπεται». Ωστόσο, η διάταξη αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική ως αντικείμενη στα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 του Συντάγματος (βλ. υπ` αριθμ. 797/2007, 479/2006, 772/2006, 967/2007, 1059/2007, 292/2004, 590/2010 αποφάσεις ΣτΕ καθώς και την υπ` αριθμ. 837/2009 απόφαση ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ).

  Ο πρόσθετος περιορισμός που τίθεται για την άσκηση του δικαιώματος παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, ήτοι το να υφίσταται ενεργή σύμβαση παραχώρησης, φαίνεται μάλλον υπέρμετρος.
  Για παράδειγμα, θα μπορούσε ο βασικός λόγος ακυρώσεως στην αίτηση ακυρώσεως να σχετίζεται με ισχυρισμό ότι η καταλαμβανόμενη έκταση δεν εμπίπτει στη ζώνη αιγιαλού ή παραλίας, επειδή έχει υποπέσει σε λάθος το ελεγτικό όργανο. Επομένως σε αυτήν την περίπτωση (ή και σε άλλες παρεμφερείς) δεν είναι ορθόν να απαιτούμε από τον αιτούντα την ακύρωση και ήδη αιτούντα την αναστολή εκτέλεσης να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης.

 • 1 Φεβρουαρίου 2024, 13:25 | savlidis z.

  Άρθρο 18, παρ. 5:
  Παράλληλα, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης: Προτείνεται να αλλάξει σε «μετα από 30 εργασιμες ημέρες και αφού δεν εχει ενημερωθεί η υπηρεσία για την κατεδάφιση των αυαθιρετων κατασκευών , αποστελει το Π.Κ. …»
  Άρθρο 18, παρ. 6:
  “Αν ο υπαίτιος δεν συμμορφώνεται άμεσα, οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται με δαπάνες του οικείου δήμου και καταλογίζονται στον παραβάτη κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190)¨: Γιατί ενημερώνεται ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης διοίκησης αφού την κατεδάφιση θα την κανει ο Δήμος. Σύγκρουση αρμοδιοτήτων με τη παραγραφο 5.

  Άρθρο 18, παρ. 7.: Δύσκολη η εφαρμογή , ειδικά εάν έχει αποδοθεί ήδη το ποσοστό στον Δήμο. Προτείνεται να αλλάξει το εντός (2) ημερών (πολύ μικρό διάστημα) σε δεκα (10) ημερών.
  εκ της νομικής ιδιότητας