Άρθρο 5 Οριοθέτηση αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

1. Η οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητος ο καθορισμός παραλίας, γίνεται κατόπιν αυτοψίας και αφού ληφθούν υπόψη οι φυσικές και λοιπές ενδείξεις που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας και, ιδίως:
α) Η γεωμορφολογία του εδάφους, αναφορικά με κατηγορίες υψηλών και χαμηλών ακτών, η σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης,
β) η ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων,
γ) τα πορίσματα από την εκτίμηση των μετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής,
δ) η μορφολογία του πυθμένα,
ε) ο τομέας ανάπτυξης κυματισμού σε σχέση με το μέτωπο της ακτής,
στ) η ύπαρξη νομίμως υφιστάμενων τεχνικών έργων στην περιοχή,
ζ) οι τυχόν εγκεκριμένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη,
η) η ύπαρξη δημόσιων κτημάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώνη,
θ) τυχόν υφιστάμενη κτηματογράφηση, και
ι) η ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών.
Όπου υφίσταται σχέδιο πόλης, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί την εγκεκριμένη γραμμή δόμησης. Σε παραδοσιακούς οικισμούς η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τη γραμμή δόμησης, όπως αυτή νομίμως έχει διαμορφωθεί. Σε πόλεις και οικισμούς που δημιουργήθηκαν πριν από το έτος 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω από δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους και στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τη διαμορφωμένη γραμμή δόμησης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί νομίμως. Κατά την έγκριση ή επέκταση σχεδίων πόλεων, η γραμμή δόμησης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την οριογραμμή της παραλίας με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα κτίσματα και κατασκευές. Σε περιοχές εκτός σχεδίου, εξαιρούνται από τη ζώνη παραλίας τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίσματα ή κατασκευές.
2. Για την οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού λαμβάνονται υπόψη ιδίως ενδείξεις επί του εδάφους ή φυσικές ενδείξεις (αμμώδης, ελώδης ή βαλτώδης χαρακτήρας εκτάσεων συνεχόμενων του αιγιαλού), αεροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα διαφόρων ετών και γεωλογικές μελέτες, εξαιρουμένων των μαρτυρικών καταθέσεων.
3. Ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού γίνεται με απόφαση επιτροπής, η οποία συγκροτείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ως πρόεδρο, β) έναν μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού και, αν δεν υπάρχει, έναν τεχνολόγο τοπογράφο μηχανικό, ενώ αν η Κτηματική Υπηρεσία δεν διαθέτει μηχανικό των ανωτέρω ειδικοτήτων, συμμετέχει στην Επιτροπή μηχανικός άλλης δημόσιας υπηρεσίας, γ) τον αρμόδιο Λιμενάρχη, δ) υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια περιφερειακή ενότητα ή περιφέρεια με ειδικότητα γεωλόγου, και ε) τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να συσταθεί και δεύτερη επιτροπή, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μέλη με τις ιδιότητες της παρούσας χωρίς περιορισμό συνδεόμενο με τοπική αρμοδιότητα.
4. Κατά των αποφάσεων της παρ. 3 επιτρέπεται η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) ενώπιον δευτεροβάθμιας επιτροπής που αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη δημόσια περιουσία, β) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρμοδιότητα την πολεοδομία και τη χωροταξία, γ) τον προϊστάμενο της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη δημόσια περιουσία, δ) έναν μηχανικό που υποδεικνύεται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ε) τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, στ) έναν γεωλόγο που υπηρετεί σε δημόσια υπηρεσία στα γεωγραφικά όρια της αποκεντρωμένης διοίκησης, και ζ) έναν εκπρόσωπο της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η συγκρότηση της επιτροπής ανά αποκεντρωμένη διοίκηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη με τις αντίστοιχες ιδιότητες, πλην των Γενικών Γραμματέων. Στην επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα για τη δημόσια περιουσία και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρμοδιότητα την πολεοδομία και τη χωροταξία. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συγκροτεί και διαβιβάζει φάκελο εντός δέκα (10) ημερών στη δευτεροβάθμια επιτροπή.
5. Κατά της απόφασης της παρ. 4 μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Η καταγραφή του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού γίνεται σε ορθοφωτογραφικά υπόβαθρα που τηρούνται στο ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.
7. Οι αποφάσεις καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Οι αποφάσεις καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και τα υπόβαθρα αναρτώνται μόνιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού. Σχετική ανακοίνωση για την ανάρτηση τοιχοκολλάται στους χώρους ανακοινώσεων των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών και των παράκτιων δήμων. Αν εξαιρεθούν από την ανάρτηση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, συγκεκριμένα υπόβαθρα, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να λαμβάνουν γνώση της οριστικής οριογραμμής από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μνεία για την εξαίρεση υποβάθρων από την ανάρτηση γίνεται στην απόφαση καθορισμού της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και στην ανακοίνωση της ανάρτησης.
9. Με την τήρηση των όρων δημοσιότητας των παρ. 7 και 8 ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση σχετικά με τη χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραμμής, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πλημμέλειες των διαδικασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. Για την οριστικοποίηση της οριογραμμής ενημερώνεται το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και η πράξη καθορισμού καταχωρείται στο κτηματολόγιο ή μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο υποχρεωτικά κατά τους ν. 2308/1995 (Α’ 114) και 2664/1998 (Α’ 275).
10. Σε περίπτωση σφάλματος ή αν μεταβληθεί η οριογραμμή λόγω νόμιμων τεχνικών έργων ή φυσικών αιτίων, διενεργείται επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού με τη διαδικασία των παρ. 1 έως 9.
11. Μετά τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού επιτρέπεται η απαλλοτρίωση, αναγκαστική ή ρυμοτομική, τυχόν ιδιωτικών δικαιωμάτων που προϋπάρχουν στον αιγιαλό, την παραλία και τον παλαιό αιγιαλό. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης περί καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, οι κύριοι των κτημάτων που καταλαμβάνονται από αυτή θεωρείται ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου της και, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση αυτή, δεν επιτρέπεται η κατασκευή, βελτίωση, δενδροφύτευση ή άλλη προσθήκη στα ακίνητα αυτά. Αύξηση της αξίας των ακινήτων που οφείλεται στις ενέργειες αυτές δεν αποζημιώνεται.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 22:44 | Κλειδί-Κλήμα Αίγινας

  Με την αξιοπερίεργη ανοχή της Κτηματικής Υπηρεσίας ιδιώτες προφασίζονται ότι τους ανήκει η όμορη παραλία (ζώνη παραλίας) επειδή υποτίθεται ότι δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ για τον καθορισμό του Αιγιαλού και της παραλίας. Και με αυτή την απαράδεκτη πρόφαση καταπατείται από τους ιδιώτες ολόκληρη η παραλία.

  Να προστεθεί οπωσδήποτε παράγραφος όπου θα κατοχυρώνεται ρητά ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της παραλίας ακόμη και πριν τη συντέλεση πιθανών απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΣΤΕ.

  Ενδεικτικά στην παρ. 9 της απόφασης του ΣΤΕ Α565/2016 ορίζεται ρητά ότι:

  «ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας επάγεται την κήρυξη ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων τυχόν ιδιωτικών ακινήτων κειμένων εντός των ούτω καθοριζομένων ορίων, καθώς και την επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών στην χρήση και εκμετάλλευση εν γένει των ακινήτων αυτών, ακόμη και προ της κατά νόμο συντελέσεως της απαλλοτριώσεως με την καταβολή της προσήκουσας αποζημιώσεως στους θιγόμενους ιδιοκτήτες (ΣτΕ 1949/2014, 2274/2011 και πρβλ. ΣτΕ 2859/2007, 1413/1994).

  Και τούτο διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα [ΑΚ] και των άρθρων 1 και 5 του α.ν. 2344/1940 και 2 του ν. 2971/2001, ο αιγιαλός και η παραλία περιλαμβάνονται στα κοινόχρηστα πράγματα, τα οποία προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, η διαχείρισή τους δε αντιδιαστέλλεται από τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί άσκηση δημόσιας εξουσίας.»

 • Αρ.5 —-> Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συναφώς με το καθ΄ ύλην αντικείμενο του σχεδίου νόμου να αποσαφηνισθούν:
  Α. Η έννοια της ακτογραμμής, προσδιορίζοντας τον τρόπο καθορισμού της, λαμβάνοντας υπόψη:
  * αφενός τα φυσικά φαινόμενα και ιδιαίτερα της παλίρροιας, η οποία σε ρηχά εδάφη και με μικρή κλίση αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος επιφανείας
  * και αφετέρου τους περιορισμούς απόστασης από την ακτογραμμή που προβλέπονται για μίσθωση και ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλωστρών.
  Β. Η έννοια του αιγιαλού. Στην έννοια του αιγιαλού θα πρέπει να προσδιορισθεί πλήρως ο τρόπος καθορισμού του, αποσαφηνίζοντας τη σχέση των εννοιών «μεγαλύτερες» και «συνήθεις» αναβάσεις των κυμάτων της. Με δεδομένο ότι «Αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της….» θα πρέπει να διευκρινισθεί περαιτέρω, απαντώντας στο ερώτημα εάν η εδαφική έκταση ξηράς μεταξύ των δύο θεωρητικών γραμμών (γραμμή μέγιστων αναβάσεων και συνήθης γραμμή αναβάσεων) ορίζει τελικά και το εύρος του αιγιαλού. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να δοθεί πιο διευκρινιστική ερμηνεία του ορισμού του αιγιαλού και ιδιαίτερα της έκφρασης «…μεγαλύτερες και συνήθεις…»].

  Παρ.1α) —-> Η γεωμορφολογία του εδάφους, αναφορικά με κατηγορίες υψηλών και χαμηλών ακτών [Ερώτηση: πότε μια ακτή θεωρείται υψηλή και πότε χαμηλή? Θεωρώ απαιτείται διευκρίνηση]…[Συντάσσομαι με την άνω πηγή πρότασης: προηγούμενο σχόλιο στην παρούσα διαβούλευση κ.Πετειναράκη Κων/νου (από 5 Φεβρουαρίου 2024, 13:23)].

  Παρ.3 —-> και ε) τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Πολεοδομίας [ίσως ακριβέστερα «Υπηρεσίας Δόμησης»? νεότερος όρος κατά τον Ν.4030/2011 αρ.2 κ.ε.]…

  Παρ.11 —-> Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τηςαπόφασης περί καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, οι κύριοι των κτημάτων που καταλαμβάνονται από αυτή [Ως προς το «αυτή»: δεν πρόκειται για μία οριογραμμή αλλά για 1 έως και 3 οριογραμμές, διακριτές μεταξύ τους. Νομίζω απαιτείται ακριβέστερη διατύπωση]…

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 20:58 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 24 , αρ5 παρ 1 εδάφιο δ και αρ 5 παρ 10

  Με το άρθρο 24 καταργείται το άρθρο 7 του οποίου η παράγραφος 6 αναφέρεται στην δυνατότητα για επαναχάραξη των λανθασμένων χαράξεων με τον παλαιότερο Α.Ν. 2344/1940 (που ήταν δυσμενέστερος ένεκα πολλών παραλήψεων σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο) ,η οποία λέει ότι ζώνη παραλίας που έχει καθορισθεί με τον Α.Ν.2344/ 1940 αντίθετα από τα οριζόμενα , μπορούν να επανακαθορισθούν τα όρια της κατά την παράγραφο αυτή , με την προϋπόθεση ότι η απαλλοτρίωση για την παραλία δεν έχει συντελεσθεί.
  Η κατάργηση του άρθρου 7 καταργεί και την δυνατότητα επαναχάραξης για τους παλαιότερες χαράξεις , συγχρόνως δε με την χειροτέρευση του ορισμού της παραλίας στο εδάφιο ι της παρ 1 του άρθρου 5 στην ουσία καταργεί την δυνατότητα της επαναχάραξης .
  Η κατάργηση του άρθρου 7 είναι απαραίτητο να συνοδευτεί από την διόρθωση του ορισμού της παραλίας , ήτοι την διόρθωση του περιορισμού από γραμμή δόμησης σε ρυμοτομική γραμμή στο εδάφιο ι της παρ 1 του άρθρου 5 και προσθήκη στην παρ 10 του άρθρου 5 της φράσης , χαράξεις παραλιών που έχουν διενεργηθεί πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν έχουν συντελεστεί οι σχετικές απαλλοτριώσεις επιτρέπεται ο επανακαθορισμός τους αν δεν έχουν χαραχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα, , η παρ 10 του άρθρου 5 έχει πολλές ασάφειες, ως αναφορά τις παλιότερες χαραξεις του Α.Ν.2344/1940 .
  Στον δικό μας οικισμό την ΑΛΚΥΌΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ α) η γραμμή παραλίας υπερβαίνει την οικοδομική γραμμή σε μήκος 601.48 μ από το συνολικό μήκος 1060.45 μ του οικισμού β) η γραμμή αιγιαλού μπαίνει μέσα στο σχέδιο πόλης σε μήκος 230.30 μ και μία πλευρά του παλαιού αιγιαλού είναι μέσα στο σχέδιο πόλης .
  Με την λανθασμένη χάραξη όλες οι οικοδομές που τοποθετήθηκα στην γραμμή δόμησης είναι παράνομες , όλα τα παραλιακά οικόπεδα είναι τυφλά ήτοι μη οικοδομήσιμα και 24 εξ αυτών και μη άρτια διότι ήσαν μικρά.
  Είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα επαναχάραξης της καθόλα εσφαλμένης χάραξης .
  ΕΓΙΝΕ ΣΥΓΧΙΣΗ ΟΤΑΝ ΧΑΡΑΣΟΤΑΝ ΝΑ ΑΓΝΟΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ!!!!! , διότι ο γειτονικός παραλιακός οικισμός Καλλιθέα είναι χωρίς σχέδιο και όλος ανήκει στην ιδιοκτησία του Δημοσίου.
  πρέπει να διορθώνουμε τα πράγματα και όχι να τα χειροτερεύουμε

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 19:48 | Ελεύθερες Παραλίες Αττικής

  Πρόταση επί της παρ. 2:
  Για την οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού λαμβάνονται υπόψη ιδίως ενδείξεις επί του εδάφους ή φυσικές ενδείξεις (αμμώδης, ελώδης ή βαλτώδης χαρακτήρας εκτάσεων συνεχόμενων του αιγιαλού), αεροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα διαφόρων ετών και γεωλογικές μελέτες, ακτομηχανικές μελέτες και εκτίμηση ύψους κυμάτων ανάλογα με την εποχική κατανομή των ανέμων, το ανάπτυγμα της θάλασσας και ρευμάτων και κυμάτων και ανακλάσεων τους, εξαιρουμένων των μαρτυρικών καταθέσεων.
  Δηλαδή είναι απαραίτητη η χάραξή τους βάση επιστημονικών γεωμορφολογικών δεδομένων και όχι τη διαιώνιση αυθαίρετης χάραξης

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:39 | Αλεξάνδρα Κατσίρη

  Πρόταση επί της παρ. 2:
  Για την οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού λαμβάνονται υπόψη ιδίως ενδείξεις επί του εδάφους ή φυσικές ενδείξεις (αμμώδης, ελώδης ή βαλτώδης χαρακτήρας εκτάσεων συνεχόμενων του αιγιαλού), αεροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα διαφόρων ετών και γεωλογικές μελέτες, ακτομηχανικές μελέτες και εκτίμηση ύψους κυμάτων ανάλογα με την εποχική κατανομή των ανέμων, το ανάπτυγμα της θάλασσας και ρευμάτων και κυμάτων και ανακλάσεων τους, εξαιρουμένων των μαρτυρικών καταθέσεων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 18:33 | ΟΛΓΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Άρθρο 5 : παρ 1 εδάφιο ι και παρ 10
  Στο εδάφιο ι πρέπει να αλλάξει ο ορισμός της παραλίας από οικοδομική γραμμή σε ρυμοτομική δεν είναι δυνατόν να πισωγυρίζουμε στις ασάφειες του Α.Ν. 2344/1940 ,έχουμε αρκετή εμπερία από τον νόμο 2971/2001 που διόρθωσε πολλές ασάφειες του Α.Ν. 2344/1940 , στις 13/5/2014 τελείωσε η διαβούλευση νόμου για τον αιγιαλό και την παραλία που τα άρθρα του 05 και 08 έλυναν όλες τις ασάφειες που υπήρχαν μεταξύ ρυμοτομικής και οικοδομικής και όμως εντελώς παράξενα αποσύρθηκε αν και ήταν καθόλα άψογος .
  Ποία η σκοπιμότητα που ξαναγυρίζουμε πίσω και βάζοντας την οικοδομική γραμμή σαν όριο της παραλίας μήπως η πολιτεία με αυτόν τον τρόπο θέλει να αχρηστεύσει τα μικρότερα οικόπεδα και να τα κάνει μη άρτια ήτοι άχρηστα για τα πάρει σε εξευτελιστικές αξίες η μεγάλη επιχειρηματικότητα .
  Είναι απαραίτητο μία για πάντα να καταλάβουμε ότι όριο του σχεδίου πόλης είναι η ρυμοτομική γραμμή και ότι η πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα να μπαίνει αυθαίρετα μέσα στο σχέδιο πόλης και να το ακυρώνει, γιατί με βάση το σχέδιο πόλης έχουν γίνει οι οικοδομές και διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις που γίνονται παράνομες
  Σε περίπτωση δε σχεδίου πόλης όπως στον οικισμό μας της ΑΛΚΥΟΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ η γραμμή παραλίας εισέρχεται στο μεγαλύτερο μήκος της παραλίας στο σχέδιο πόλης ,ακυρώνει τον παραλιακό δρόμο του σχεδίου πόλης κάνοντας όλα τα οικόπεδα μη οικοδομήσιμα σαν τυφλά και 24μικρά οικόπεδα χάνουν εντελώς την αξία τους και γίνονται και μη άρτια , διότι οι εκτάσεις που αφαιρούνται είναι σημαντικές αφού το σχέδιο πόλης προβλέπει πρασιά 5.00 μ .

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:22 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  Η οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας πρέπει να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που νομίμως έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να λειτουργούν. Σαφώς πρέπει να διαχωρίσουμε το θέμα «ομπρέλες», «μπάρ» και «ξαπλώστρες» στην παραλία κατά την περίοδο του καλοκαιριού, από τις λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως είναι οι αδειοδοτημένες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις υποστήριξης ναυτικών δραστηριοτήτων, σκαφών αναψυχής, χώροι στάθμευσης σκαφών αναψυχής και οι «γλίστρες» που χρησιμοποιούνται για την είσοδο και έξοδο των σκαφών αυτών από το θαλάσσιο χώρο. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε ο τομέας υποστήριξης και συντήρησης αυτών των σκαφών να μην θιγεί, ούτε από τον καθορισμό παραλίας ούτε από περιορισμούς χρήσης αυτής που δεν θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους, η οποία άλλωστε μέχρι σήμερα είναι νόμιμη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 16:51 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

  Στην επιτροπή καθορισμού των Ορίων Παλαιού & Νέου Αιγιαλού, πέραν της Πολεοδομίας θα πρέπει να μετέχει ο οικείος ΟΤΑ με τον Δήμαρχο και να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εκ μέρους του τεχνικής πραγματογνωμοσύνης. (Άρθρο 5, παρ 3)

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:40 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 5 :1) παρ 1 εδάφιο ι 2) παρ 1 γενικότερα και 3) παρ 10
  Το εδάφιο ι της παρ 1 του άρθρου 5 αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 1 του ισχύοντος νόμου ,που καταργείται , το οποίο λέει ότι τα όρια του σχεδίου πόλης οικισμών δεν θίγονται .
  Με αυτόν τον ορισμό ο υπό διαβούλευση νόμος χειροτερεύει πολύ τα πράγματα αντί να καλυτερεύει τις ελλείψεις των προηγούμενων νόμων αναιρεί άμεσα το σχέδιο πόλης ,
  Ο περιορισμός της γραμμής παραλίας να σέβεται την οικοδομική γραμμή είναι λανθασμένος διότι δίνει το δικαίωμα αυθαίρετα να καταργεί τα υπάρχοντα σχέδια πόλης και τα δικαιώματα που έγιναν με βάση το σχέδιο πόλης , είναι απαραίτητα να διορθωθεί και να γραφτεί ρυμοτομική γραμμή , διότι η ρυμοτομική γραμμή είναι το όριο του σχεδίου πόλης , υπάρχουν και σχέδια πόλης που έχουν υποχρεωτική πρασιά που δεν είναι οι συνήθεις νησιωτικοί οικισμοί , όπως στον οικισμό ΑΛΚΥΟΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ , που έχει υποχρεωτική πρασιά 5.00μ και με την αφαίρεση μεγάλου τμήματος από τη ζώνη παραλίας 24 ιδιοκτησίες καθίστανται μη άρτιες.
  Πρέπει να υπάρχει και περιορισμός στην γραμμή αιγιαλού , δεν είναι δυνατόν η γραμμή αιγιαλού να μπαίνει μέσα στο σχέδιο πόλης και αυθαίρετα να καταλαμβάνει νόμιμες ιδιοκτησίες.
  Πρέπει να υπάρχει περιορισμός και στην γραμμή του παλαιού αιγιαλού.
  Στον οικισμό ΑΛΚΥΟΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ α) η γραμμή αιγιαλού εισέρχεται σε μήκος 230.30 μ σε συνολικό μήκος οικισμού 1060.45 μ του οικισμού μέσα στο σχέδιο πόλης β) μια πλευρά της γραμμής του παλαιού αιγιαλού εισέρχονται στο σχέδιο πόλης και γ) η γραμμή παραλίας υπερβαίνει την οικοδομική σε μήκος 601.48 μ του σχεδίου πόλης που υφίσταται από το 1935.
  Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να αγνοεί δικές της διοικητικές πράξεις αγνοώντας την ύπαρξη του σχεδίου πόλης και να κρατά όμηρους τους ιδιοκτήτες που έχουν πάρει παραχωρητήρια, διότι υπήρχε άγνοια του σχεδίου πόλης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος .
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 πρέπει προστεθεί αφού διορθωθεί ο ορισμός της παραλίας από οικοδομική γραμμή σε ρυμοτομική γραμμή η φράση , χαράξεις παραλιών που έχουν διενεργηθεί πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν έχουν συντελεστεί οι σχετικές απαλλοτριώσεις , μπορούν να επανακαθορισθούν τα όρια της κατά την παράγραφο αυτή εάν είναι αντί θετες με τα οριζόμενα στο εδάφιο ι του άρθρου 1, για να δοθεί η δυνατότητα να λυθούν υποθέσεις σαν τον οικισμό μας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 15:36 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Πράγματι, αποτελεί αναγκαιότητα η οριοθέτηση του αιγιαλού. Μέχρι, ωστόσο να υλοποιηθεί πλήρως, να επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και σε περιοχές που δεν υπάρχει γίνει η οριοθέτηση αυτή και να μη θιγούν επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:51 | Γιάννης Σπιλάνης

  Για την οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού λαμβάνονται υπόψη ιδίως ενδείξεις επί του εδάφους ή φυσικές ενδείξεις (αμμώδης, ελώδης ή βαλτώδης χαρακτήρας εκτάσεων συνεχόμενων του αιγιαλού), αεροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα διαφόρων ετών και γεωλογικές μελέτες, ακτομηχανικές μελέτες και εκτίμηση ύψους κυμάτων ανάλογα με την εποχική κατανομή των ανέμων, το ανάπτυγμα της θάλασσας και ρευμάτων και κυμάτων και ανακλάσεων τους, εξαιρουμένων των μαρτυρικών καταθέσεων. Προφανώς δεν αναφερόμαστε σε παλαιούς αιγιαλούς που έχουν ήδη δομηθεί.

 • 14 Φεβρουαρίου 2024, 14:56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.
  Ως εκ τούτου απαιτείται η συμπλήρωση του άρθρου 5 με διάταξη που θα προβλέπει το αρμόδιο όργανο το οποίο θα αποφασίζει για τον καθορισμό των ορίων του διακριτού τμήματος του αιγιαλού ώστε να μην δημιουργείται ασάφεια και σύγχυση ως προς την έκταση του αιγιαλού και της παραλίας που μπορεί τελικά να παραχωρηθεί.