Άρθρο 108 – Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 114 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 104 και 106, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 83 του ν. 3862/2010 (Α’ 113) και οποιαδήποτε παραπομπή σε αυτόν νοείται ως παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Οι κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου 1, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την αντικατάστασή τους από νεότερες.