Άρθρο 100 – Διαδικασίες ΕΕΔ (άρθρο 102 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330/3.9.2015 (Β’ 1421) των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Οδηγία 2013/11/ΕΕ) και οι λοιπές σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται για την επίλυση διαφορών οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και οι οποίες αφορούν, τα απορρέοντα εκ των άρθρων 38 έως 101 του παρόντος νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις, με τη χρησιμοποίηση των φορέων ΕΕΔ, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. η) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση. Οι διαδικασίες ΕΕΔ εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και καλύπτουν, επίσης, τις δραστηριότητες των αντιπροσώπων.
2. Οι φορείς ΕΕΔ που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους αντίστοιχους φορείς ΕΕΔ των άλλων κρατών μελών για την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 101 του παρόντος νόμου και τα άρθρα 38 έως 103 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
3. Οι εν λόγω διαδικασίες δεν αφορούν περιπτώσεις όπου διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά τον ίδιο τρόπο όπως στους καταναλωτές σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 και την παράγραφο 2 του άρθρου 61.